You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti - stergere biroul de credit

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Hotarare castigata stergere datorie Biroul de Credit:

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI

SECȚIA A-II-A CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr…….

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul I.I. și pe pârâtele PATRIA BANK și SC BIROUL DE CREDIT SA, având ca obiect obligație de a face.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Potrivit art. I din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în cadrul unor sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, în scopul evaluării solvabilității, al reducerii riscului la creditare și al determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției datelor personale, a reglementărilor din domeniul financiar-bancar, precum și a dispozițiilor prezentei decizii.

Conform dispozițiilor art. 3 alin. 3 din această Decizie, categoria și tipul datelor care pot fi înregistrate la instituțiile de tipul birourilor de credit sunt:

  1. date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal;
  2. date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului;
  3. date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa angajatorului;
  4. date referitoare la fraudulenți: fapta comisă, numărul și data hotărârii judecătorești/actului administrativ, denumirea emitentului;
  5. date referitoare la inadvertențe”.

Prin date negative, potrivit art. 2 lit. d) din Decizia nr. 105/2017, se înțelege informațiile referitoare la întârzierile la plată a obligațiilor decurgând din relațiile de creditare a persoanelor fizice.

Potrivit art. 8 alin 2 din același act datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu privire Ia întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

Față de prevederile legale anterior menționate, instanța reține că în cauză reclamanta a fost notificată de către pârâta PATRIA BANK prin notificarea ……. f. 6 inclusiv cu privire la transmiterea datelor negative către BIROUL DE CREDIT SA, astfel că apreciază acest motiv neîntemeiat.

În ceea ce privește criticile reclamantului cu privire la faptul că orice plăți erau suspendate în baza legii 77/2017, instanța o apreciază întemeiată și constată că pârâta a Patria Bank a raportat în mod neîntemeiat către BIROUL DE CREDITE SA, plăți scadente și neachitate.

Astfel, prin raportare la dispozițiile art. 5 alin, (3) și respectiv art. 6 alin. (l) din Legea nr. 77/2016, inițierea procedurii de dare în plată are consecința imediată a suspendării tuturor plăților efectuate de consumator către bancă și a oricărei proceduri judiciare și extrajudiciare care a fost inițiată de către aceasta din urmă împotriva consumatorului.

Pârâta a recunoscut prin întâmpinare f. 101 susținerile reclamantului referitor la notificările de dare în plată în baza legii 77/2017 formulate la data de ….. și a apreciat de asemenea aplicabil art.5 alin 3 din această lege, însă a menționat că acest lucru nu înseamnă că în cazul în care împrumutatul înregistrează restante Ia plata ratelor scadente acestea nu vor fi comunicate către comunicate către BIROUL DE CREDITE.

Or, acest raționament este unul abuziv și în neconcordanță cu dispozițiile legii 77/2007. Instanța reține că în contextul în care plățile sunt suspendate, datoria nu devine scadentă, nu se constituie în debit și nu poate fi înregistrată ca eveniment negativ în baza de date a instituțiilor de tipul birourilor de credit.

Coroborând efectul suspensiv de plată al actului normativ sus-menționat cu enumerarea limitativă expusă de art. 3 alin. (3) al Deciziei nr, 105/2007, se observă că efectuarea unor raportări referitoare Ia notificarea de dare în plată și cu atât mai mult la  existența unui eventual debit al consumatorului (în situația în care plățile se suspendă) constituie o practică inadmisibilă și care comportă chiar conotații abuzive. Instanța deduce conotația abuzivă din corespondența dintre reclamant și pârât f. 35, de unde constată că deși nu i se permite să achite contravaloarea ratelor întrucât nu sunt soluționate definitiv contestațiile împotriva notificărilor de dare în plată, apreciază totuși restante ratele respective și le raportează BIROULUI DE CREDITE. Or, această înscriere complet neîntemeiată poate avea efecte negative pentru reclamant pe viitor în evaluarea solvabilității sale la solicitarea unui alt credit.

Pentru aceste motive, instanța constată că în mod neîntemeiat la data de ….. f. 62 Banca pârâtă a raportat către BIROUL DE CREDITE date negative ale reclamantului, întrucât la data de ….. prin efectul legii 77/2017 fusese suspendate plățile în baza contractului de credit pentru care s-a formulat dare în plată. Instanța constată de altfel că pârâta nu a făcut dovada, deși sarcina probei îi incumba, potrivit art. 249 C. proc. civ că reclamantul ar fi avut rate restante înainte de darea în plată și nu a contestat estrasul de cont f. 39 din care rezultă disponibilul în cont pentru ratele restante inclusiv din decembrie 2016.

Pentru considerentele de mai sus, va admite cererea reclamantului și va obligă pârâta BIROUL DE CREDIT să șteargă datele negative referitor la restanțele de plata din evidență comunicate de pârâta PATRIA BANK în baza contractului ……. care se referă la perioade anterioare 19.11.2016 și până la rămânerea definitivă a contestațiilor împotriva notificărilor de dare în plată înregistrate pe rolul instanțelor sub nr. …..

Având în vedere soluția ce urmează a fi pronunțată în cauză, precum și constatând culpa procesuală a pârâtei PATRIA BANK SA care a comunicat neîntemeiat date negative ale reclamantului către BIROUL DE CREDITE, în temeiul art. 453 Cod procedură civilă, va obliga pârâta PATRIA BANK la plata cheltuielilor de judecată suportate de către reclamantă cu prilejul soluționării cererii, în cuantum de 2520 lei, dintre care 20 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și 2500 ei onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea privind pe reclamantul I.I., cu domiciliul ales în sector 2, București, STR. ITCANI, nr. 20, et. 1, ap. 4 și pe pârâtele PATRIA BANK, cu sediul social în sector 1, București, STR. BREZOIANU ION, ACTOR, ET. Șl MANSARDĂ, nr. 31 și cu sediul real în sector 2, București, SOS PIPERA, CLĂI). GLOBALWORTH PLAZA, nr. 42, et. și SC BIROUL DE CREDIT SA, cu sediul în sector 3, București, STR. SFÂNTA VINERI, nr. 29.

Obligă pârâta BIROUL DE CREDIT să șteargă datele negative referitor la restanțele de plata din evidență comunicate de pârâta PATRIA BANK în baza contractului ….. care se referă la perioade anterioare 19.11.2016 și până la rămânerea definitivă a contestațiilor împotriva notificărilor de dare în plată înregistrate pe rolul instanțelor sub nr…..

Obligă pârâta PATRIA Bank la plata sumei de 2520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată cu titlu de onorariu de avocat și taxa judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 București.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate