You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Amenda contravențională: Care sunt informațiile pe care contravenientul trebuie să le cunoască?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Amenda contravențională: Care sunt informațiile pe care contravenientul trebuie să le cunoască?

Legislație

Atunci când dorim să contestăm o amendă de circulație  trebuie să ne raportăm la patru acte normative, respectiv:

 

  • OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Codul de procedură civilă;
  • Codul de procedură fiscală.

Conform art. 98 din OUG 195/2002, amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate. Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. De asemenea există patru clase de sancțiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

Conducătorii auto, cu excepţia persoanelor juridice, pot achita în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data primii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din valoarea amenzii.

De asemenea, amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte-amenda pot fi achitate pe loc agentului constatator. În acest caz, poliţistul trebuie să elibereze şoferului amendat chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator

 

Unde se poate achita amenda de circulație?

Conform legii, amenzile de circulatie se pot plati:

 

 

  • la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC SA;
  • la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază funcţionează acestea, de cetăţenia, domiciliul, sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei;
  • la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României;
  • online, pe ghiseul.ro. Este important de precizat faptul că pe site se precizează clar că „in cazul in care institutia aleasa de dumneavoastra nu se afla in localitatea unde aveti domiciliul, aveti obligatia de a duce dovada de plata la institutia din localitatea unde aveti domiciliu.”
  • unele primarii au propriile site-uri de plata online a taxelor, unele dintre ele mai simple decât ghiseul.ro;
  •  Libra Internet Bank a lansat, in parteneriat cu aplicatia Auto.ro, un serviciu de plată a amenzii prin card bancar, direct din telefon.

 

După efectuarea plăţii, în termen de 15 zile, trebuie predată o copie de pe chitanţa de plată a amenzii agentului constatator sau copia respectivă poate fi trimisă prin poştă unităţii de poliţie din care agentul de circulaţie face parte (instituţie menţionată în antetul procesului-verbal de contravenţie).

 

 

Ce pârghii legale are la dispoziție contravenientul în cazul în care nu dorește să achite amenda?

 

 

Potrivit art. 16 din OUG 2/2001, orice proces-verbal de contravenție trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

data, ora și locul unde acesta a fost încheiat;
• numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul de poliție;
• datele personale ale contravenientului din actul de identitate;
• codul numeric personal al contravenientului;
• ocupația;
• locul de muncă;
• descrierea faptei contravenționale;
• indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită contravenția;
• arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
• indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
• posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii;
• termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea împotriva procesului-verbal;
• în cazul producerii unei accident  se trece și numele societății de asigurări.

În acest sens, lipsa uneia sau a mai multor mențiuni  atrage anularea procesului-verbal de contravenție, fiind absolut necesar ca toate rubricile să fie completate corect și complet.

 

În cazul în care contravenientul nu dorește să plătească amenda, acesta poate contesta procesul-verbal de contravenție prin intermediul unei acțiuni în instanță, în termen de 15 zile de la data comunicării.  În cazul în care procesul-verbal a fost semnat, termenul curge din momentul întocmirii sale. Pe de altă parte, dacă procesul-verbal este trimis prin poștă, termenul de 15 zile începe să curgă de la data primirii înscrisului constatator, indicată de stampila Postei. Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti, potrivit art. 118 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, dacă printre măsurile dispuse de agentul constatator se numără și suspendarea permisului auto, pe perioada soluționării plângerii contravenientul are dreptul să conducă.

 

 

Problema amenzilor prescrise

 

Prescrierea datoriilor este reglementată de Codul de Procedură Fiscală, în cazul în care avem obligații de plată neîndeplinite către stat, şi de Codul de Procedură Civilă, atunci când este vorba despre alte datorii decât cele fiscale. Prescripţia constă în faptul că, după trecerea unei anumite perioade de timp, debitorul nu mai poate fi obligat la plata datoriei prin mijloace de constrângere garantate de stat. Concret, datornicul nu mai poate fi executat silit și, practic, scapă de datorie. Potrivit art. 110 din Codul de procedură fiscală termenele de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale sunt de 5 ani (termen general) respectiv 10 ani – în cazul în care creanța fiscală rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legislație în materie penală. ( de exemplu: infracțiuni de evaziune fiscală).

Efectul împlinirii termenului de prescripție  este: încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță ( decizia de impunere) și implicit încetarea executării silite. Cu toate acestea, dacă organul fiscal începe procedura executării silite, persoana interesată are posibilitatea contestării la instanța de judecată a  creanței solicitate.

Îm acest sens amenzile de circulație fiind amenzi contravenționale, ele se prescriu la împlinirea termenului de 5 ani, de la data de 1 ianuarie a anului următor datei la care s-a primit amenda. De exemplu, dacă un contravenient a primit amenda la data de 10 octombrie 2013, ea se va prescrie la data de 1 ianuarie 2019.

 

Cu toate acestea, în anumite situații strict reglementate de dispozitiile art. 111 C.procedură civilă termenul de prescripție se întrerupe sau se suspendă.  Astfel,  dacă persoana care a primit o amendă contravențională este notificată în scris, o dată sau de mai multe ori, în vederea plății amenzii, atunci termenul de prescripţie de 5 ani se calculează de la data ultimei notificări, şi nu de la data aplicării amenzii. Deci, prin notificări repetate, termenul de prescripţie poate fi, practic, prelungit la infinit.

Plangere contraventionala, contestatie amenda, model de plangere contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie, proces-verbal de contraventie, avocat contestatie amenda, avocat contestatie amenda Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea si Cornetu

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate