You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

ANRP dosare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

anrp dosare

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A -V- A CIVILĂ

Sentința civilă nr….

 

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București-Secția a V-a civilă la data de 04.07.2018 sub nr…., reclamanta …. în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtei la restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii în baza Legii nr. 165/2013 pentru imobilul situat în …., compus din construcția în suprafață de 127 mp și terenul aferent în suprafață de 410 mp, în baza dosarului administrativ nr. …./CC, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că a formulat notificarea nr…./2001, că Primăria Municipiului …. a emis dispoziția nr…./2007, însă pârâta nu a soluționat dosarul până în prezent.

În drept, au fost invocate prev. art. l, 2, 16-31, 35 din Legea nr. 165/2013, Legea 10/2001 și prevederile menționate în cuprinsul cererii.

La data de 16.11.2018, reclamanta a depus la dosar o cerere modificatoare prin care a solicitat obligarea pârâtei la emiterea deciziei de validare a dispoziției nr. …/2007, astfel cum a fost modificată prin dispoziția nr. …/20096 și dispoziția nr….6/2012 (f. 27).

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:

Prin notificarea nr…./2001, reclamanta a solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobilul situat în …..format din suprafața de 410 mp și casă de locuit (f. 47).

Prin dispoziția nr…./2007, modificată prin dispoziția nr…../20096 și dispoziția nr…./2012, Primăria Municipiului … a propus acordarea de despăgubiri pentru imobilul imposibil de restituit în natură, format din teren în suprafață de 410 mp și construcție în suprafață de 127 mp(f. 8, IO, 12). Prin Referatul nr…../2012 a fost acordat avizul de legalitate de către Instituția Prefectului — Județul … (f. 86).

Prin actul de vânzare cumpărare transcris de Tribunalul… la data de 01.10.1925 intervenit între …. acesta din urmă a cunłpărat iłnobilul compus dintr-o casă de locuit, cu 4 camere, bucatarie și sopron și terenul situat în…. (C 48-50).

In extrasul de la Arhivele statului este deschis imobilul care urma a fi preluat de la moștenitorii lui ….., imobil situat în….și se arată că terenul are suprafața de 495 mp, iar suprafața locuibilă a construcțiilor este de 127 mp (f. 55-56). De asemenea, sunt descrise construcțiile.

Din relațiile furnizate de Arhivele naționale rezultă că această instituție nu deține înscrisuri care să ateste prin ce act a fost preluat imobilul de către stat și că nu deține documente privind evoluția în timp a numerătorii imobilelor din orașul …. (f. 61).

Conform certificatului de calitate de moștenitor nr….14.12.2011 de pe urma defunctului … au rămas ca moștenitori …. (f. 69).

Conform certificatului de calitate de moștenitor nr…./14.12.2011 de pe urma defunctei….au rămas ca moștenitori ….. (f. 71).

Conform certificatului de calitate de moștenitor nr…./14.12.201 1 de pe urma defunctului ….a rămas ca moștenitoare …. (f. 73).

Conform certificatului de calitate de moștenitor nr…./29.12.201 1 de pe urma defunctului ….a rămas ca moștenitoare…..(f. 75).

Din relațiile furnizate de Primăria Municipiului …. și din declarația dată de reclamantă rezultă că pentru imobilul preluat de stat nu au fost acordate despăgubiri (f. 76-81).

Din referatul nr…./14.0.22007 emis de Comisia de lucru pentru verificarea solicitărilor la dispozițiile Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei …, rezultă că imobilul nu poate fi restituit în natură deoarece construcția a fost demolată, iar terenul este ocupat de blocuri (44).

Susținerile intimatei din întâmpinare nu pot fi reținute.

Aceasta a invocat necesitatea depunerii unui istoric de rol fiscal, care să ateste deținerea în proprietate a imobilului la momentul preluării abuzive, însă înscrisurile depuse la dosar și amintite mai sus fac vorbire despre preluarea imobilului de la moștenitorii lui ….

Cu privire la eventuale despăgubiri încasate au fost depuse relații de la Primăria …. și declarația pe proprie răspundere a reclamantei.

În ceea ce privește identitatea imobilului preluat cu cel deținut de autorul reclamantei, tribunalul reține că Primăria …. a comunicat că nu are evidența numerelor poștale, iar înscrisurile de la dosar fac referire la preluarea imobilului de la moștenitorii lui …., iar la adresă se menționează str. ….

În ceea ce privește respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 165/2013 la dosar nu există probe cu privire la restituirea unor terenuri intravilane, agricole la data preluării abuzive către reclamantă, dimpotrivă, au fost depuse înscrisuri din care rezultă că nu a beneficiat de alte prevederi legale cu caracter reparatoriu (f. 81).

Prezenta cerere de chemare în judecată are ca situație premisă lipsa unei decizii administrative prin care să se valideze sau invalideze propunerea înaintată de Primarul municipiului București privind stabilirea calității reclamanților de persoane îndreptățite la măsuri reparatorii.

În ceea ce privește măsurile de finalizare a procesului de restituire a imobilelor preluate În mod abuziv, legiuitorul a fost mai prevăzător, stipulând în mod expres această posibilitate.

Astfel, conform art 34 alin I L 165/2013, ”dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Iar, în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (l) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor”, instanța judecătorească având a se pronun(a asupra existentei și întinderii dreptului de proprietate și a dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi (alineatele 1 și 3 din art 35).

În temeiul art 21 L 165/2013, în vederea acordării măsurilor compensatorii pentru imobilele imposibil de restituit în natură, Secretariatul Comisiei Naționale verifică dosarele înaintate de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor cu privire la existența dreptului dreptului de proprietate. Urmare a propunerii făcute, Comisia, în temeiul art 17 alin l, validează sau invalidează dispoziția entității învestite.

Conform Capitolului III al L 165/2013, unitatea deținătoare sau entitatea învestită cu soluționarea notificării are obligația de a propune motivat persoanei îndreptățite măsuri compensatorii.

Instanța mai reține că modalitatea de soluționare a dosarului administrativ cât și termenele în care trebuia să se răspundă au fost prevăzute în mod imperativ, iar nu cu caracter de recomandare, pentru că altfel s-ar deturna finalitatea urmărită de legiuitor.

În speță, pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor nu a făcut dovada că ar fi formulat această propunere reclamantului, ori că ar fi emis vreun răspuns.

Prin înscrisurile menționate mai sus reclamanta a făcut dovada calității de persoană îndreptățită cu privire la imobilul teren în suprafață de 410 mp și construcție în suprafață utilă de 127 mp situat în …. și cu privire la preluarea abuzivă a imobilului de către stat în sensul art. 2 lit. i) din Legea nr. 10/2001.

Potrivit art. 1 din Norma metodologică de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 din 07.03.2007, „În cazul în care pentru imobilul respectiv nu se poate face dovada formală a preluării de către stat (de exemplu, decizia administrativă nu este găsită, iar imobilul respectiv se regăsește în patrimoniul statului după data invocată ca fiind data preluării bunului), soluționarea notificării se va face în funcție și de acest element – faptul că imobilul se regăsește în patrimoniul statului constituie o prezumție relativă de preluare abuzivă”

Din probele administrate în cauză nu a fost identificat actul de preluare, dar preluarea imobilului este prezumată de lege, conform prevederilor de mai sus, față de înscrisurile care fac referire la această împrejurare și de faptul că în prezent terenul este ocupat de elemente de sistematizare.

Potrivit art 7 alin 1 L 10/2001, în principiu, imobilele preluate abuziv se restituie în natură. Însă, în speța dedusă judecății, imobilul nu este apt de restituire în natură.

În consecință, observând dispozițiile art 35 alin 3 L 165/2013, va dispune obligarea

pârâtei Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să soluționeze dosarul administrativ nr …/CC/2012.

Tribunalul reține că față de prevederile art 21 alin 4 și 6 L 165/2013, evaluarea imobilului care face obiectul deciziei de compensare se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii ( luna mai 2013).

În cadrul raportului de expertiză judiciară efectuat în cauză expertul a stabilit că valoarea terenului este în cuantum 231295 puncte, iar cu privire la construcție a stabilit valoarea de 77.156 puncte (f. 1 14). În ceea ce privește terenul, tribunalul reține că acesta trebuie evaluat potrivit caracteristicilor sale de la momentul preluării, respectiv teren ocupat de construcții cu valoarea de 90 euro/mp, iar nu ca teren liber, astfel cum a fost evaluat de expert. Astfel, valoarea terenului este de 36.900 euro, respectiv 160.127 lei.

Din aceste motive, tribunalul va admite în parte cererea formulată de reclamantă.

Va obliga CNCI să emită în favoarea reclamantei decizia de compensare prin 237.284 puncte, în condițiile art. 21 din Legea nr. 165/2013, cu privire la imobilul teren în suprafață de 410 mp și construcție în suprafață utilă de 127 mp situat în ….

În temeiul art. 453 Cpc., tribunalul va obliga pârâtul la plata către reclamanta a sumei de

4500 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat și onorariu expert (f. 30, 103, 132).

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea modificată formulată de reclamanta….., cu domiciliul ales la C.I. Palade Bogdan din București, str. Ițcani nr.20, et. l , ap.4, sector 2, în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, cu sediul în București, Calea Floreasca nr.202, sector l .

Obligă CNCI să emită în favoarea reclamantei decizia de compensare prin 237.284 puncte, în condițiile art. 21 din Legea nr. 165/2013, cu privire la imobilul teren în suprafață de 410 mp și construcție în suprafață utilă de 127 mp situat în ….

Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată de 4500 lei, reprezentând onorariu avocat și onorariu expert.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București.

Pronunțată azi, 05.07.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate