You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Anulare antecontract de vanzare cumparare imobil

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Intrebare cumparator apartament:

  • Am platit un avans pentru a cumpara un apartament si dezvoltatorul nu-mi restituie banii si nici la notar nu vrea sa vina sa semnam contractul de vanzare cumparare. Ce fac in situatia aceasta?

Raspuns avocat:

– Sigura posibilitate legala de a rezolva problema este sa va adresati instantei de judecata. Mai jos gasiti procedura si hotarare judecatoreasca favorabila:

Judecatoria Radauti

Sentinta civila  nr….

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ….01.04.2016 de notarul C…., pârâta ….. prin mandatar ….., a promis reclamanților …..vânzarea imobilului cu număr cadastral ……constând în apartamentul nr….., compus din baie, hol, dormitor, living, bucătărie, semifinisat, dat Ia roșu (urmând ca proprietara să efectueze toate lucrările aferente pentru a fi locuibil), in suprafața utila de 43,59 m.p. și totala de 54,68 m.p., împreuna cu cota de 1285/10000 din părțile comune ale blocului de locuințe si impreuna cu cota de 380/10000 (17,41) din terenul aferent apartamentului din totalul suprafeței de teren, situate in blocul de locuințe din mun. Radauti…. jud. Suceava, amplasat pe imobilul cu număr cadastral….compus din I – teren curți constructii in supratăța de 458 m.p., înscris in CF nr….. a comunei cadastrale Radauti, rezultat din dezmembararea imobilului cu nr. cadastral …..situat în mun. Radauti,…..jud. Suceava, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr…..din 15.05.2015 emis de ……, pentru prețul de 29.754 Iei, din care, la data perfectării promisiunii, beneficiarii cumpărători au predat promitentului vânzător 7000 euro, iar pentru diferență s-a stabilit obligația de a fi achitată prin virament bancar odată cu perfectarea actului de vânzare-cumpărare, promitentul vânzător s-a obligat să obțină avizele și actele necesare perfectării actului în forma autentică, părțile stabilind un termen de maxim 3 ani pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

În perioada iunie 2016 — aprilie 2017, prin virament bancar, reclamanții au achitat s a de 17.940 euro, parte din prețul convenit prin antecontract, Ia data de 21 mai 2017 au mandatarului suma de 3000 euro, plată recunoscută printr-un înscris olograf, iar la data de 7.05.2018 au consemnat la dispoziția pârâtei suma de 8715 lei (echivalentul sumei de 1814 euro), cu același titlu, în procedură ofertei de plată și consemnațiunii instrumentată în dosarul de executare nr…. al BEJ….

Instanța constată că, în situația în care după încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare, una din părți refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă partea poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, conform art. 1669 Cod civil.

Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuți sub nr……, reclamanții ….., în contradictoriu cu pârâta…., au solicitat pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract autentic pentru bunul imobil cu privire Ia care a fost încheiat antecontractul mai sus menționat, acțiune respinsă prin sentința civilă nr….., definitivă prin neapelare, cu argumentul că obligația de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică este afectată de un termen suspensiv, care se împlinește la data de I .04.2019.

Din declarația martorului…. rezultă că reclamanții au făcut demersuri pentru perfectarea contractului, solicitând promitentului-vânzător, prin mandatar, să se prezinte la notariat pentru a încheia contractul de vânzare în formă autentică, răspunsul mandatarului, cu prilejul unui astfel de demers, constând în amenințări cu fapte de violență.

Potrivit art.1549 al.l din Codul civil, dacă nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și la daune interese, dacă i se cuvin, iar art. 1554 al,l prevede că contractul desființat prin rezoluțiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat, fiecare parte fiind ținută, dacă prin lege nu se prevede altfel, să restituie celeilalte părți prestațiile primite.

Întrucât pârâta nu și-a executat în mod culpabil obligația de a face asumată, reclamanții, care și-au îndeplinit obligația de plată a prețului, sunt îndrituiți a cere rezoluțiunea promisiunii bilaterale de vânzare și restituirea prețului, conform art.1549, art. 1554 din Codul civil.

Ca parte căzută în pretenții, pârâta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru, onorariul avocațial, transport și cazare avocat conform art.453 al. I din Codul de procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite actiunea civilă formulată de reclamanții ….. în contradictoriu cu pârâta …. și în consecință:

Dispune rezolutiunea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…../1 aprilie 2016 de notarul …

Obligă pe pârâtă să restituie reclamantilor suma de 24.940 euro, reprezentând parte din prețul convenit prin antecontract, predat de beneficiarii-cumpărători promitentului vânzător.

Obligă pe pârâtă să plătească reclamantilor suma de 14.052,8061 Iei, cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Instanța la care se depune cererea de apel este Judecătoria Rădăuți.

Pronuntată la data de 8 ianuarie 2020, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate