You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat ANRP

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat anrp

avocat specializat in retrocedari Bucuresti:

Practica judecatoreasca a Tribunalului Bucuresti:

DOSAR NR….

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A-V-A CIVILĂ

Sentinta civila nr….

Pe rolul Tribunalului se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ….., în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, având ca obiect „legea 10/2001 legea nr. 165/2()13 — contestatie ”

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 04.06.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 18.06.2019, 25.06.2019, ulterior la data de 02.07.2019, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr…… din data de 20 decembrie 2018 reclamanta …., în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CPMPENSAREA IMOBILELOR a formulat contestație împotriva Deciziei de validare parțială nr. …. din data de 26 octombrie 2018, în privința suprafeței de 33 mp, prin care a solicitat să se valideze Dispoziția nr…. din data de …. a Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în privința imobilului teren de 625 mp și construcție situat în Râmnicu Vâlcea,…. jud. Vâlcea, și să fie obligată pârâta să emită decizia de compensare prin puncte și pentru suprafața de 331,2 mp, cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamanta a arătat că prin actul de donație autentificat sub nr….. a dobândit în proprietate terenul de 600 mp și construcția de pe acesta, situat în Râmnicu Vâlcea, …. jud. Vâlcea. Acest imobil a fost expropriat în două etape, mai întâi o suprafață de 345 mp, prin Decretul nr. 494/1971, iar apoi o suprafață de 280 mp, prin Decretul nr. 232/1985, care totalizează 625 mp, din care 600 mp se aflau în proprietatea reclamantei, iar 25 mp reclamanta îi folosea fără acte.

Prin decizia de validare parțială s-a reținut însă că nu au fost depuse documente pentru verificarea incidenței prevederilor art. 15 din Legea nr. 165/2013 în ceea ce privește suprafața de 345 mp, expropriată prin decretul nr. 494/1971, respectiv pentru verificarea respectării limitei de 50 ha de proprietar deposedat, fără să se indice ce anume documente sunt necesare pentru a se face această dovadă.

Pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că reclamanta nu a deținut un act de proprietate pentru suprafața de 25 mp, și că potrivit art. 15 din Legea nr. 165/2013, pentru terenurile intravilane care aveau destinația de termen agricol la momentul preluării este necesar ca persoana îndreptățită să comunice dacă a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafață de 50 ha.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin Decizia de validare parțială nr…..din data de 26 octombrie 2018 (fila 8) s-a validat parțial Dispoziția nr….. din data de …. a Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se dispusese acordarea de măsuri compensatorii pentru imobilul teren de 625 Inp și construcție situat în Râmnicu Vâlcea, ….jud. Vâlcea, în sensul că s-a recunoscut dreptul la despăgubiri al reclamantei doar pentru o suprafață de 268,8 mp și construcție. În motivare s-a reținut că reclamanta a dobândit prin actul de donație autentificat sub nr….. terenul de 600 mp și construcția de pe acesta, situat în Râłnnieu Vâlcea, …. jud. Vâlcea. Acest imobil a fost expropriat prin Decretul nr. 494/1971, pentru o suprafață de 345 mp, și prin Decretul nr. 232/1985, pentru o suprafață de 280 mp și construcție, iar dispoziția de validare parțială a fost justificată prin făptul că reclamanta nu a făcut dovada dreptului de proprietate pentru o suprafață de 25 lup, și nu a depus actele necesare în vederea verificării incidenței prevederilor art. 15 din legea nr. 165/2013 în ce privește suprafața de 345 mp.

Instanta reține că prin contractul de donație autentificat sub nr. …/1953 reclamanta ….a dobândit, împreună cu sora sa, …., o suprafață de 1.200 mp pe care se află o construcție, situată în Râmnicu Vâlcea, …. (fila 21 verso).

Potrivit dovezilor eliberate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de …. (fila 22), imobilul de pe …. a devenit …., iar ulterior nr. 89. În fine, potrivit actelor de stare civilă de la dosar, reclamanta s-a căsătorit cu numitul …. (fila 83).

Prin Decretul nr. 494/1971 (fila 72), din acest imobil s-a expropriat o suprafață de 690 mp pe numele celor două proprietare, astfel că de la reclamantă s-a expropriat jumătate din această suprafață, respectiv 345 mp. În fine, prin Decretul nr. 232/1985 a fost expropriată pe numele soțului reclamantei o suprafață de 280 mp și construcția de 114,50 mp de pe aceasta (fila 75), cu consecința că de la reclamantă s-au expropriat în total 625 mp și construcția.

Prin Dispoziția nr…. din data de 23 februarie 2006 a Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea (fila 67) s-a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru suprafața de 625 mp și construcție.

Față de faptul că de la reclamantă s-a expropriat o suprafață superioară celei pe care o deținea în proprietate (reclamanta deținea doar jumătate din suprafața de 1.200 mp, respectiv doar 600 mp), instanța reține că Dispoziția nr….. se impune a fi validată parțial, respectiv doar pentru suprafața de 600 mp dovedit a fi fost deținută în proprietate de reclamantă, și pentru construcția de pe aceasta.

Instanța reține însă că motivul pentru care pârâta nu a validat Decizia nr….. pentru suprafața de 345 mp, respectiv că reclamanta nu a depus actele necesare în vederea verificării incidenței prevederilor art. 15 din legea nr. 165/2013 în ce privește această suprafață, este neîntemeiat, de vreme ce la dosar există acte din care rezultă că reclamantei i s-a reconstituit, alături de alte persoane îndreptățite, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren de 5.000 mp (fila 20), care este inferioară suprafeței de 50 ha la care face referire art. 15 din Legea nr. 165/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte contestația formulată de reclamanta ….. și cu domiciliul ales la Cabinetul de Avocat Bogdan Palade, în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, cu sediul în București, calea Floreasca nr. 202, sector l , și în consecință

Anulează Decizia de validare parțială nr….. din data de 26 octombrie 2018, și obligă pârâta să emită o decizie de validare parțială a Dispoziției nr….. din data de 23 februarie 2006 a Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, și de compensare prin puncte pentru imobilul compus din teren de 600 mp și construcție situat în Râmnicu Vâlcea…..

Cu drept de apel, ce se va introduce la Tribunalul București, în 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate