You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat ANRP: decizie ANRP de invalidare anulata la Tribunalul Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade
avocat anrp: decizie anrp de invalidare anulata la Tribunalul Bucuresti

TRIBUNALUL Bucuresti

Sentinţa civilă nr....

După deliberare,

T R I B U N A L U L,

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele ;

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III - a
Civilă sub nr. XXXXXXXXXXXX din data de 16 10.2014 reclamanta I______ S_____ a solicitat în
contradictoriu cu pârâta A__________ Naţională pentru R__________ Proprietăţilor
anularea deciziilor de Invalidare nr..... din ..... pentru suprafaţa de
1,08 ha şi 1528 din 30.07.2014 pentru suprafaţa de 0.77 ha. emise de Agenţia Naţionala
pentru R__________ Proprietăţilor şi obligarea acesteia să emită decizia de acordare de
despăgubiri.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine că prezenta cerere este întemeiată în parte motivat de următoarele:

Astfel, aşa cum s-a arătat în precedent, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III - a
Civilă sub nr. XXXXXXXXXXXX din data de 16 10.2014 reclamanta I______ S_____ a solicitat în
contradictoriu cu pârâta A__________ Naţională pentru R__________ Proprietăţilor
anularea deciziilor de Invalidare nr..... din .... pentru suprafaţa de
1,08 ha şi 1528 din 30.07.2014 pentru suprafaţa de 0.77 ha. emise de Agenţia Naţionala
pentru R__________ Proprietăţilor şi obligarea acesteia să emită decizia de acordare de
despăgubiri.

In motivarea cererii reclamanta a arătat că din cele două decizii emise de A.N.-R.P s-a arătat că motivul pentru care s-a dispus invalidările este acela că de la dosarul de despăgubiri nr....... lipsesc mai multe documente care să dovedească că reclamanta este îndreptăţită să solicite despăgubiri pentru suprafeţele de 1.08 ha şi respectiv 0.77 ha.

Reţine tribunalul în continuare că prin cererea înregistrată la data de ...., de astă dată după declinarea competenţei, reclamanta I______ S_____ a arătat că este de acord cu excepţia conexităţii, invocată de pârâtă prin întâmpinare, după care a revenit asupra acestei susţineri în cadrul concluziilor ulterioare, , iar prin cererea înregistrată la data de 31 august 2015 a solicitat suspendarea soluţionării cauzei până la soluţionarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXX, aflat pe rolul Tribunalului B_______, secţia a II civilă de contencios administrativ şi fiscal în care a solicitat obligarea Unităţii Administrativ Teritoriale a comunei Ripiceni la eliberarea înscrisurilor solicitate de A.N.R.P. pentru legala şi temeinica rezolvare a dosarului nr. XXXXXXXXXXXX. Tribunalul, prin încheierea din 11 09 2015, admite cererea de suspendare a judecăţii până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. XXXXXXXXXXXX, aflat pe rolul Tribunalului B_______, Secţia a IIa, de contencios administrativ şi fiscal, apreciindu-se astfel că soluţionarea prezentei cauze depinde în mare măsură şi de soluţia ce va fi pronunţată în dosarul respectiv.

Analizând actele şi lucrările dosarului în lumina dispoziţiilor legale incidente tribunalul va lua mai întâi în discuţie excepţiile invocate de intimata ANRP cărora le va da rezolvare cu precădere.

Astfel, în legătură cu excepţia referitoare la necompetenţa materială a tribunalului în soluţionarea cererii invocată de pârâta A__________ Naţională pentru R__________ Proprietăţilor instanţa a constatat că, în speţă, se aplică imediat regulile noii proceduri instituite de legiuitor, situaţie în care se impune a fi reţinută şi incidenţa art. 35 din legea 165/2013 text potrivit căruia, competenţa de soluţionare a acţiunilor din materia de faţă aparţine instanţei civile: Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării. În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.

Având în vedere că la data sesizării instanţei erau în vigoare dispoziţiile invocate, se apreciază că, în speţă, competenţa de soluţionare a acţiunii reclamantului revine Secţiei Civile a Tribunalului B_______ motive pentru care va respinge excepţia invocată.

În ce priveşte excepţia de tardivitate a formulării contestaţiei tribunalul reţine că şi aceasta este nefondată motivat de faptul că, aşa cum rezultă din documentele anexate de reclamantă la fila 83 din dosarul iniţial, contestaţia a fost expediată prin poştă la data de 14 10 2014, fiind, ca atare depusă în termenul de 30 de zile prevăzut de lege în condiţiile în care deciziile ce fac obiectul cauzei au fost primite de către contestatoare la data de 15 09 2014.

Tribunalul va respinge şi excepţia de conexitate invocată în cauză dat fiind faptul că, aşa cum s-a arătat, cealaltă cauză , în raport de care s-a solicitat conexarea, se află în lucru pe rolul unei alte instanţe, respectiv pe rolul tribunalului Bucureşti iar părţile nu au mai oferit detalii legate de stadiul procesual în care se află sau alte elemente de natură a lămuri instanţa asupra oportunităţii luării unei astfel de măsuri.

Tribunalul apreciază ca nefondată şi excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a A. N. R. P. invocată de aceasta din urmă motivat de faptul că în conformitate cu dispoziţiile art. 2 pct. a lit. b din HG 572/2013 această entitate are o ________ atribuţii de sprijin, îndrumare şi monitorizare în ce priveşte materia procedurilor de restituire a proprietăţilor şi acordării de despăgubiri, aşa încât având în continuare un rol important în această privinţă, justifică şi calitate procesuală pasivă în cauză.

Pe fondul cauzei tribunalul reţine că în ce priveşte motivele ce au condus la emiterea de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a Deciziei de Invalidare nr..... s-a arătat că dosarul de despăgubiri înregistrat la Secretariatul CCSD sub nr. ....a fost constituit după autorul I______ G_______ în baza cererii nr. 3141/18.03.1991 formulată de I______ G_______, care la propunerea Comisiei Locale Ripiceni a fost înscris în anexa 39 cu suprafaţa de 1,08 ha. validată prin H.C.J. B_______ nr. 812/26.07.2002 şi că ulterior verificării dosarului din punct de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. 5 din Legea 165/20l3 modificată şi completată prinLEGEA 368/2013 s-a constatat lipsa unor documente absolut necesare pentru justa soluţionare a cererii, motiv pentru care autoritatea investită a comunicat părţii necesitatea completării cererii cu înscrisurile pe care aceasta le-a considerat necesare în soluţionarea cererii formulate, documente care în opinia intimatei nu au fost depuse de către parte în termen legal pentru a putea fi avute în vedere, aşa încât fiind depăşit termenul prevăzut de lege sub acest aspect intimata a emis decizia de invalidare.

Tribunalul reţine că, ulterior, pe parcursul desfăşurării prezentului proces, reclamanta a formulat o cerere prin care a solicitat suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea unei cereri depusă pe rolul Secţiei de contencios administrativ a Tribunalului B_______ şi care viza tocmai eliberarea de către Primăria ____________________________ a respectivelor documente invocând în acest sens tocmai refuzul autorităţii locale de a coopera cu aceasta în vederea obţinerii documentelor necesare în vederea soluţionării cererii, iar la data de 13 octombrie 2016 reclamanta a formulat o cerere de repunere pe rol prin care arată faptul că, Comisia locală de fond funciar a _________________ transmis actele solicitate şi care făceau obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXX a secţiei de contencios administrativ şi fiscal, situaţie în raport de care a formulat cerere de renunţare la judecată în respectivul dosar, arătând, totodată, faptul că documentele primite de la Primăria _______________________ solicitate pentru completarea dosarului de despăgubiri de către A. N. R. P. şi care nu au fost înaintate nici acestei instituţii şi nici la solicitarea reclamantei, sens în care au fost anexate cererii de repunere pe rol şi aceste documente.

Astfel tribunalul constată că la dosarul cauzei a fost depusă copia după registrul agricol din anii 1959- 1963 după I______ I. G_______, Hotărârea nr. 812 din 26 07 2002 a Comisiei judeţene B_______ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin care s-a propus înscrierea unui număr de persoane în anexa 39 pentru acordarea de despăgubiri la care au fost alăturate, totodată, tabelele anexă la această hotărâre, referatul privind justificarea propunerii de acordare de despăgubiri în echivalent pentru I______ I. G_______ unde apare menţiunea legată de faptul că din suprafaţa validată de 5,14 ha s-a restituit fizic suprafaţa de 4,36 ha pentru care s-a întocmit titlul de proprietate nr. xxxxx/24 05 1993 în timp ce diferenţa de suprafaţă de 0, 78 a fost înscrisă în anexa 39/40 în vederea acordării de despăgubiri pentru motivul că la nivelul unităţii administrativ teritoriale nu mai există terenuri disponibile pentru a fi acordate în compensare multe terenuri fiind ocupate de acumularea Stânca- Costeşti. De asemenea reclamanta a mai ataşat la dosar şi cererea formulată de I______ I. G_______ formulată în temeiul LEGII 18/1991 , filele 77-80 dosar prin care acesta solicită reconstituirea dreptului de proprietate atât în nume personal pentru o suprafaţă de 5,14 ha teren proprietate personală cu care s-a înscris în GAC dar şi pentru o suprafaţă de 5,10 ha, moştenire de la tatăl acestuia, I______ I___, cereri ce se află depuse în copie la filele 77-80 dosar.

Referitor la calitatea de persoană îndreptăţită a reclamantei la despăgubiri pentru cei 0,78 ha teren ce provin de la defunctul I______ I. G_______ tribunalul reţine că la solicitarea instanţei reclamanta a depus la dosar copie după certificatul de moştenitor nr. ..... emis de N____ public M____ Sandulache D_____ din care rezultă calitatea de moştenitor a soţului acesteia I______ V_____ după defunctul I______ G_______, tatăl său, cât şi copie după certificatul de moştenitor nr. 60 din 06 07 2004 emis de N____ public R_____ Ciumacenco, de pe urma defunctului I______ V_____, în care reclamanta apare ca moştenitoare, în calitate de soţie supravieţuitoare, alături de cei doi fii ai defunctului, I______ I_____ C_____ şi I______ G______ S____, făcându-se astfel dovada faptului că reclamanta a primit prin retransmitere de la soţul său, pe care la moştenit, dreptul pe care acesta la dobândit de la defunctul său tată I______ I. G_______, calitatea de persoană îndreptăţită fiind, ca atare, deplin dovedită în cauză cel puţin în relaţie cu defunctul I______ I. G_______. P_____ motivele de fapt arătate tribunalul apreciază că reclamanta a făcut dovada deplină a faptului că este îndreptăţită la despăgubiri în calitate de moştenitoare după defunctul soţ I______ V_____ care la rându-i la moştenit pe titularul dreptului, defunctul său tată I______ I. G_______ şi în considerarea celor mai sus arătate va anula decizia de invalidare nr. 1527/30.07.2014 emisă de ANRP şi va obliga pârâta ANRP să emită decizie de despăgubiri în ce priveşte pe reclamantă pentru suprafaţa de 0,78 ha teren.

În ce priveşte decizia de invalidare nr. 1528 din 30 07 2014 emisă de A. N. R. P. tribunalul va analiza mai întâi calitatea de persoană îndreptăţită a reclamantei în a solicita dreptul la despăgubire după bunicul soţului său, defunctul I______ I___, în condiţiile în care aceasta nu a făcut dovada faptului că defunctul său soţ are calitatea de moştenitor după averea lui I______ I___, bunicul acestuia, acceptare pe care să o dovedească ca fiind făcută în condiţiile legii. Separat de acest aspect tribunalul mai are în vedere şi faptul că din relaţiile transmise de către Comisia Judeţeană de Fond Funciar a jud. B_______ prin care s-a solicitat acestei autorităţi a trimite instanţei întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii hotărârii nr. 812/26 07 2002 privind acordarea de despăgubiri pentru I______ I. G_______ şi I______ I___, respectiv dacă aceasta are în vedere pe ambii solicitanţi şi ce suprafeţe priveşte, în răspunsul primit-fila 124 dosar- s-a afirmat faptul că numitul I______ I___ nu a fost identificat în situaţia persoanelor validate potrivit LEGII 169, tribunalul constatând faptul că, într-adevăr, în tabelele anexă ale hotărârii nu este menţionat defunctul I______ I___ ci doar I______ I. G_______ cu suprafaţa de 0,78 ha teren- filele 125, 127 dosar-.

D__ fiind aceste aspecte tribunalul apreciază că reclamanta nu face dovada celor afirmate în legătură cu pretenţiile privind modul de soluţionare a cererii de despăgubiri ce vizează pe defunctul I______ I___ şi implicit a deciziei de invalidare nr. 1528 din 30 07 2014, încât pentru motivele arătate va respinge acest capăt de cerere ca nefiind întemeiat.

P_____ aceste motive tribunalul, în considerarea dispoziţiilor art. 35al. 1 din LEGEA 165/2013 va respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate, va admite în parte acţiunea formulată de reclamanta I______ S_____, în contradictoriu cu pârâta A__________ Naţională pentru R__________ Proprietăţilor, va anula decizia de invalidare nr. ....emisă de ANRP şi în consecinţă obligă pârâta ANRP să emită decizie de despăgubiri în ce priveşte pe reclamantă pentru suprafaţa de 0,78 ha teren. Totodată, dat fiind argumentele mai sus prezentate, respinge restul pretenţiilor formulate de reclamantă, ca nefondate:

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului B_______.

Respinge excepţia de tardivitate a formulării contestaţiei.

Respinge excepţia de conexitate.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ANRP.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta I______ S_____, cu domiciliul în oraşul Săveni, ________________________. 9, judeţul B_______ în contradictoriu cu pârâta A__________ Naţională pentru R__________ Proprietăţilor cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, __________________________. 202.

Anulează decizia de invalidare nr. .... emisă de ANRP.

Obligă pârâta ANRP să emită decizie de despăgubiri în ce priveşte pe reclamantă pentru suprafaţa de 0,78 ha teren.

Respinge restul pretenţiilor ca nefondate.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate