You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat ANRP - Despagubiri anrp obtinute in 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Modul de recuperare a despagubirilor de la ANRP, in 2019, prin instanta:

Practica judecatoreasca dosare anrp:

 

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-V-A CIVILĂ

Sentința civilă nr….

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței obiectul cauzei, stadiul procesual și modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

Tribunalul califică cererea de renunțare, în raport de motivul invocat, respectiv emiterea deciziei de compensare, ca fiind o solicitare de respinge a acțiunii ca rămase fără obiect

Tribunalul rămâne în pronunțare asupra rămânerii fără obiect a cererii de chemare in judecată.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a V-a Civilă la data  05.I I .2018, cu nr. de mai sus, reclamanții P…….au solicitat obligarea CNCI la acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul in    suprafață de 5.692 mp, situat în mun. Brașov, str……., înscris în CF ….Brașov, nr. top. ………, prin emiterea Deciziei de validare a Dispoziției nr. ……. a Primarului Municipiului Brașov, cu cheltuieli de judecată.

În drept, au invocat art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013.

Deși legal citată, pârâta nu a depus întâmpinare și nu a formulat apărări în cauză.

La data de 15.01.2019, reclamanții au depus o cerere de renunțare la judecată (fără a fi motivată în drept), motivat de faptul că pârâta a emis Decizia de compensare nr…….

La termenul din 13.02.2019, tribunalul a calificat cererea de renunțare, în raport de motivul invocat, ca fiind o solicitare de respinge a acțiunii ca rămase fără obiect.

Analizând cererea de chemare în judecată, pe baza probelor administrate, a susținerilor părților și a dispozițiilor legale, tribunalul reține următoarele:

Având în vedere că pârâta a soluționat dosarul administrativ nr. …../CC, constituit în baza Dispoziției nr….. a Primarului Municipiului Brașov, prin Decizia de compensare nr. ….., tribunalul va respinge cererea, ca rămasă fără obiect.

Tribunalul subliniază că se impunea această soluție și fără calificarea cererii formulate de reclamanți, având în vedere că nu se putea lua act de renunțarea la judecată, potrivit art. 406 C.p.c., față de faptul că reclamantul ….. nu are o procură specială pentru a renunța la judecata cererii, ci doar a căilor de atac (f. 9).

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, tribunalul reține următoarele:

Potrivit art. 454 C.p.c., „Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părtile sunt legal citate, pretenliile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu exceptia cazului in care, prealabil pornirii procesłłlui, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispozitiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile”, iar conform art. 1522 alin. 5 Cod civil, „Cererea de chemare în judecatăformulată de creditor, fără ca anterior debitorul să fi fost pus în întârziere, conferă debitorului dreptul de a executa obligatia într-un ternłen rezonabil, calculat de la data când cererea i-a fost comunicată. Dacă obliga(ia este executată în acest termen, cheltuielile de judecată rămân în sarcina creditorului’

În speță, potrivit art. 34 alin. I din Legea nr. 165/2013, „Dosarele înregistrate la Secretariatul Contisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi solulionate în termen de 6() de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solu(ionate în termen de 36 de luni”, iar conform art. 35 alin. 2 și 3 „(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptătită se poate adresa instan(ei judecătorești prevăzute la alin. (I) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru solutionarea cererilor.

(3) In cazurile prevăzute la alin. (l) și (2), instanta judecătorească se pronunlă asupra existentei și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiliile prezentei legi”.

Astfel, tribunalul constată că pârâta avea obligația de a soluționa dosarul administrativ până la data de 20.05.2018.

Or, prin nesoluționarea dosarului administrativ până la această dată, pârâta este de drept în întârziere, conform art. 1523 alin. 2 Cod civil, fiind vorba despre un caz prevăzut de lege (nerespectarea unui termen stabilit în mod imperativ de legiuitor).

Prin urmare, nu sunt aplicabile prevederile art. 454 C.p.c., ci dispozițiile art. 453 alin. l, art. 451 alin. I și art. 452 C.p.c., culpa procesuală aparținând pârâtei, motiv pentru care se impune obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de consecință, față de considerentele expuse, tribunalul va respinge cererea, ca rămasă fără obiect și va obliga pârâta la plata către reclamanți a sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat, achitat conform facturii seria A nr. ….. și chitanței nr. ….. (f. 2-3).

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea formulată de reclamanții…….., toți cu domiciliul ales în sector l, București, str Ițcani-la Cab av Bogdan Palade, nr. 20, et. l, ap. 4 în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 202, sector l, ca rămasă fără obiect.

Obligă pârâta la plata către reclamanți a sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București — Secția a V-a Civilă, sub sancțiunea nulității.

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate