You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat anrp hotarare despagubiri

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 2

Sentinta civila nr….

Analizând cererea și apărările formulate, prin raportare la probele administrate și dispozitile legale incidente, instanța reține următoarele:

In fapt, prin înscris sub semnătură privată, …. s-au obligat la data de 20.09.201 1, respectiv 21.09.2001, să dea reclamantului …., un procent de 10% din valoarea despăgubirilor ce urmau a le fi acordate în baza legii nr. 10/2001 (f.48-49).

Prin titlul de despăgubire nr. …./27.03.2014 s-au acordat numiților …..despăgubiri în valoare totală de 623341 1,66 lei, acesta fiind emis ca urmare a pronunțării deciziei civile nr. ….07.04.2009 (f.50-51

Plata despăgubirilor menționate în titlul de despăgubire nr. …./27.03.2014, urma a se face de către ANRP în mod eșalonat, respectiv în 5 tranșe egale, în perioada 2014-2018, în raport de cotele stabilite de beneficiari, prin tranzacția încheiată la data de 22.06.201 1 (f.214-219).

Astfel cum rezultă din înscrisurile comunicate de ANRP și CEC BANK S.A., sumele stabilite prin titlul de despăgubire nr…..27.03.2014, au fost plătite în mod integral beneficiarilor, conform eșalonării stabilite (f.214-215; 261-262).

Potrivit certificatului de moștenitor nr…./18.09.2018, numita …. a decedat la data de 29.08.2018, pârâții …..fiind moștenitorii legali ai acesteia, fiecăruia revenindu-i o cotă indiviză de % din masa succesorală (f.186-187).

În drept, instanța reține că potrivit art. 430 C.P.C. hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui incident are de la pronunțare autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată. Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum și considerentele pe care acesta se sprijină, inclusive cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. Art. 431 alin. 2 C.P.C. prevede că oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.

Cu titlu prealabil instanța reține că este necesar a se face distincție între excepția autorității de lucru judecat și puterea de lucru judecat. Excepția autorității de lucru judecat este prevăzută de art. 432 C.P.C., fiind o excepție de fond, peremptorie și absolută, pentru admiterea căreia este necesară îndeplinirea unei triple identități de părți obiect și cauză.

Potrivit prezumției lucrului judecat, o hotărâre definitivă exprimă realitatea raporturilor juridice dintre părți, neputându-se primi vreo dovadă contrară față de caracterul absolut al prezumției. Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces, care nu prezintă triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior.

De asemenea, având în vedere dispozițiile art. 430 alin. 2 C.P.C., considerentele au putere de lucru judecat în măsura în care sprijină dispozitivul hotărârii, făcând corp comun cu acesta.

Principiul puterii de lucru judecat împiedică contrazicerea între două hotărâri judecătorești, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească definitivă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară. Acest aspect ține de dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. I din Convenție Europeană a Drepturilor Omului, care enunță supremația dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Curtea de la Strasbourg a stabilit că unul dintre elementele fundamentale ale supremației dreptului este principiul securită(ii raporturilor iuridice, care urmărește, între altele, ca o solulie definitivă pronuntată de instan!ă într-un litigiu să nu mai fie p.usă în disculie (Cauza Brumărescu c. României; Lungoci c. României).

Instanța observă că prin sentința civilă nr…../04.11.2015, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul nr….300/2014, definitivă prin decizia civilă nr. pronunțată de Tribunalul București, s-a admis în parte cererea formulată de reclamant, instanța dispunând obligarea pârâtei la plata sumei de 35062,9 Iei și a paratei …… la plata sumei de 19479,1 lei. În cuprinsul hotărârii menționate se arată că aceste sutne un pmeent de 10 % din prima tranșă din despăgubirile stabilite în baza titlului de plată la data de 04.07.2014 de ANRP.

Având în vedere că dispozitivul hotărârii Judecătoriei Sectorului 2 București se sprijină în mod necesar pe considerentele menționate, instanța constată că acestea se impun cu putere de lucru judecat în prezentul litigiu. Astfel, se reține că instanța învestită cu soluționarea dosarului nr. …./300/2014 a tranșat în mod definitiv situația juridică a părților, în ceea ce privește existența și valabilitatea obligației de plată constatată de actele juridice unilaterale, prin care …. s-au obligat să dea reclamantului….., un procent de 10% din valoarea despăgubirilor ce urmau a le fi acordate în baza legii nr. 10/2001.

Potrivit art. 1073 C.Civ.de la 1864, creditorul are dreptul la a dobândi îndeplinirea exactă a obligației.

Astfel, cât timp ANRP a achitat numitelor….. în temeiul titlului de despăgubire nr. 469, tranșele II-V, aferente perioadei 2015-2018, acestea sunt ținute să plătească reclamantului un procent de 10% din valoarea despăgubirilor obținute, conform obligației asumate.

Prin urmare, în ceea ce o privește pe pârâta …., se reține că potrivit relațiilor comunicate de ANRP și CEC BANK S.A., aceasta a încasat suma de 779.176,66 lei, reprezentând tranșele II-V (2015-2018). Prin urmare, instanța va admite cererea reclamantului și va dispune obligarea acestei pârâte la plata sumei de 77917,644 lei, reprezentând un procent de 10% din valoarea despăgubirilor obținute în perioada 2015-2018, în temeiul titlului de despăgubire nr. 469/27.03.2014.

Pe de altă parte, astfel cum s-a arătat și anterior, ulterior decesului numitei…., autoarea pârâților …., obligația de plată fată de reclamant, regăsită în pasivul succesoral la data decesului acesteia, este una divizibilă între moștenitorii acesteia, fiecare fiind obligat să contribuie la plata datoriilor moștenirii, proporțional cu cota succesorală, potrivit art.1 155 C.Civ.

Astfel, dat fiind că autoarea reclamanților a încasat în perioada 2015-2018 despăgubiri în valoare de 1402517,64 lei, aceasta datorează reclamantului suma de 140251,764 lei. Ulterior decesului, obligația de plată urmează a fi suportată de către fiecare dintre pârâții din prezenta cauză, în calitate de moștenitori ai numitei …., proporțional cu cota parte de 1/2..

Totuși, instanța reține că pârâtul ….. a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune în ceea ce privește tranșa aferentă anului 2015, iar urmare a admiterii excepției instanța a respins ca prescrisă acțiunea în ceea ce privește suma de 1 753 1 ,47 lei.

Prin urmare, instanța urmeaza a admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost  modificată de reclamant, în contradictoriu cu pârâții …. și îl va Obliga pe pârâtul …..la plata către reclałnant a sumei de 70125,88 lei, respectiv îl va obliga pe pârâtul …. la plata sułnei de 52594,41.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, instanța constată că potrivit art. 453 alin. 1 C.P.C., partea care pierde procesul va fi obligată, Ia cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată.

În ceea ce privește taxa judiciară de timbru achitată, la acordarea acestora, instanța va avea în vedere doar partea admisă din pretențiile formulate, precum și faptul că admiterea în parte se referă numai la unul dintre pârâți. Astfel, suma de 3559,40 lei, reprezintă suma ce ar fi fost datorată cu titlu de taxă de timbru de către reclamant dacă ar fi formulat acțiunea în contradictoriu cu pârâții ….. numai prin raportare la partea efectiv admisă, diferența de 350,63 lei, urmând a profita pârâtului …., față de care parte din pretențiile reclamantului au fost respinse.

De asemenea, instanța apreciază că onorariul avocatului, în cuantum de 2000 lei (f.221), ar fi fost același și dacă cererea s-ar fi formulat doar în ceea ce privește partea admisă, cuantumul pretins de reclamant cu acest titlu fiind unul rezonabil și proporțional cu serviciile prestate.

Astfel, În temeiul art. 453 C.P.C., față de soluția pronunțată în cauză și dovezile administrate sub acest aspect, instanța va dispune obligarea pârâtei ….. la plata către reclamant a sumei de 3330,01 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru (2663,35 lei) și onorariu de avocat (666.66 lei — 2000/3). Totodată, îl va obliga pe pârâtul ….. la plata către reclamant a sumei de 2621,67 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru (1955,01 lei — 3910,03 lei/2) și onorariu de avocat (666,66 lei) și pe pârâtul …. la plata către reclamant a sumei de 2271,04 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru (1604,38 lei — (1955,01 350,62 lei)) și onorariu de avocat (666,66 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite in parte excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de …. prin întâmpinare.

Respinge acțiunea formulata de reclamantul …. în contradictoriu cu pârâtul …., în ceea ce privește cota parte din tranșa aferentă anului 2015, în cuanturn de 1 7531 lei, ea fiind prescrisă.

Respinge, în rest, excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâtul ……, ea neîntemeiată.

Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de ….

Obligă pârâta …. la plata către reclamantul ….. a sumei de 77917.644 lei.

Obligă pârâtul ….. la plata către reclamantul………… a sumei de 70125,88 lei.

Obligă pârâtul……… la plata către reclamantul …… a sumei de 52594,41 lei.

Obligă pârâta …….. la plata către reclamant a sumei de 3330,01 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru (2663,35 lei) și onorariu de avocat (666.66 Iei).

Obligă pârâtul …….. la plata către reclamant a sumei de 2621,67 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru (1955,01 lei) și onorariu de avocat (666,66 lei).

Obligă pârâtul……. la plata către reclamant a sumei de 2271,04 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru (1604,38 lei) și onorariu de avocat (666,66 lei).

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Sectorului 2 București.

Pronunțată, astăzi, 29.01.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate