You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat ANRP

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat ANRPlegea 165/2013

Sentinta civila nr…..Tribunalul Bucuresti

Prin cererea dedusă judecății, astfel cum a fost modificată la data de 28.01.2019 (fila 34) reclamanții au solicitat să se constate calitatea de persoane îndreptățite, existența și întinderea dreptului lor de proprietate așa cum a fost stabilit prin Dispoziția nr….1 din data de…. emisa de Primarul Municipiului Lugoj pentru imobilul compus din casa cu destinația de locuința și terenul aferent acesteia, în suprafață de 1978 mp, situat în mun. Lugoj, s……jud.Timiș, obligarea pârâtei la emiterea deciziei de validare a Dispoziției nr. ….din data de ….2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj privind propunerea de acordare a masurilor reparatorii în echivalent și emiterea deciziei de compensare prin puncte pentru imobilul situat în mun. Lugoj, …. județul Timiș în baza dosarului administrativ nr…../CC.

Prin Dispoziția nr…..2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj ( filele51-53) sa propus acordarea de despăgubiri bănești reclamanților pentru imobilul care a avut destinația de locuință ,situat în Lugoj, …..și terenul aferent acestuia, Dispoziție prin care s-a soluționat notificarea formulată de cei doi reclamanți, înregistrată sub nr…… la executorul judecătoresc ( filele 54-56)

Imobilul situat în str…… aparținut numitei ….. , fiind dobândit prin moștenire,potrivit mențiunilor din CF nr….. comun Lugojul German ( fila 57), imobil compus din teren în suprafață de ….. și casă ,cu nr.top al parcelei …… și teren în suprafață de 614 m.p. ,cu nr.top….

Potrivit mențiunilor din CF s-au comasat parcelele cu nr…… într-o singură parcelă nr.top și s-au transcris în …… din nou înființată (filele 57-60 și 81).

Imobilul a fost preluat de stat prin Decretul nr.92/1950, apoi ,prin sentința civilă nr…… s-a radiat dreptul de proprietate al statului, iar prin Decizia nr…… a Tribunalului Suprem (filele 303-305) imobilul s-a reînscris în proprietatea statului ( potrivit mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr……, comuna Lug.Roman ( fila 58).

Prin sentința civilă nr…… pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosar nr….. ( filele 71,72) s-a constatat nulitatea absolută a actului de naționalizare a imobilului teren situat în Lugoj, ….. în suprafață de 614 m.p., s-a reînscris dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe de teren pe numele proprietarei ….

Aspectele anterior menționate rezultă și din adresa nr…… din …. emisă de Primăria municipiului Lugoj ( filele 109,110), iar descrierea imobilul construcție ce a fost demolat rezultă din înscrisul intitulat Deviz-Ofertă (filele 230,231) .

Modul de preluare a mobilului notificat de către stst rezultă și din Referatul întocmit de Consiliul Popular al Regiunii Timișoara (filele 194, 195 ).

Apar astfel ca neîntemeiate susținerile pârâtei prin care se invocă faptul că nu există la dosar înscrisuri referitoare la situația juridică actuală a imobilului notificat, detaliile conductive și destinația terenului la data preluării abuzive.

Dincolo de faptul că la dosarul de despăgubiri există toate înscrisurile necesare identificării imobilului notificat , argumentele invocate nu sunt de natură a o împiedica în soluționarea dosarului de despăgubiri.

Din înscrisurile care alcătuiesc dosarul administrativ rezultă că dosarul de despăgubiri a fost înregistrat la ANRP, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor la data de 03.02.2006 ( fila 44), sub nr…../CC .

Potrivit art. 34 din Legea nr. 165/2013: „ (l) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naționale ulterior datei intiării în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni. (4) Dosarele se soluționează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naționale. (5) Prin excepție de Ia prevederile alin. (4), se soluționează cu prioritate: a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente potrivit art. 21 alin.5; b) dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită.”

Tribunalul constată că autorul reclamanților a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului notificat, și îndreptățirea la acordarea măsurilor compensatorii.

Având în vedere că dosarul de despăgubiri a fost înregistrat la ANRP din data de 03.02.2006 și nici până în prezent nu s-a emis decizia de compensare prin puncte , tribunalul va obliga pârâta să valideze Dispoziția nr……/11.11.2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj pentru imobilul situat în municipiul Lugoj, …..jud. Timiș și să emită decizie de compensare prin puncte în baza art.21 din Legea nr. 165/2013 pentru imobilul ce a făcut obiectul Dispoziției nr…..2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj.

Potrivit art.21 din Legea nr. 165/2013: , (l) În vederea acordării de măsuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură, entitățile învestite de lege transmit Secretariatului Comisiei Naționale deciziile care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii, întreaga documentație care a stat la baza emiterii acestora și documentele care atestă situația juridică a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei , inclusiv orice înscrisuri cu privire la construcții demolate. (5) Secretariatul Comisiei Naționale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenței dreptului persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naționale poate solicita documente în completare entităților învestite de lege, titularilor dosarelor și oricăror altor instituții care ar putea deține documente relevante. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare. a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia, și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu. de evaluare . (7) Numărul de puncte se stabilește după scăderea valorii actualizate a despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6). (8) Ulterior verificării și evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naționale, Comisia Națională validează sau invalidează decizia entității învestite de lege și, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7). (9) În cazul validării deciziei entității învestite de lege, Comisia Națională emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv. (IO) Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (5) și (8), în cazul dosarelor ce conțin decizii ale entităților învestite cu soluționarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite la măsuri compensatorii, Comisia Națională emite, la propunerea Secretariatului Comisiei Naționale, decizia de compensare prin numărul de puncte stabilit potrivit alin. (7),”

Potrivit art.17 din Legea nr. 165/2013: „ (l) În vederea finalizării procesului de restituire în natură sau, după caz, în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Națională, care funcționează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru și are, în principal, următoarele atribuții: a) validează/invalidează în tot sau în parte deciziile emise de entitățile învestite de lege care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii; b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor.”

Din interpretarea coroborată a dispozițiile legale menționate rezultă că soluționarea dosarului de despăgubiri presupune 2 etape prima etapă presupune verificarea existenței și întinderii dreptului de proprietate, finalizată prin validarea sau invalidarea deciziilor emise de entitățile învestite de lege care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii , și dacă se validează aceste decizii , se trece la etapa a doua, de evaluare , în condițiile prevăzute de art.21 alin.6 din Legea nr. 165/2013.

Tribunalul apreciază că evaluarea se va face cu respectarea procedurii prevăzute de art.21 alin.l și 6 din lege, în sensul aprobării de către CNCI a punctajului stabilit de către Secretariatul Comisiei Naționale.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 165/2013: „(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art.33 și 34 persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor. (3) În cazurile prevăzute la alin. 1 și 2 , instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi. ”

Tribunalul apreciază că noțiunea de „acordare de măsuri reparatorii” prevăzută de art.35 alin.3 teza finală trebuie interpretată în raport de sensul dat de întreaga lege acestei noțiuni respectiv art.21 care reglementează întreaga procedură de acordare a măsurilor compensatorii. Cât timp legiuitorul a prevăzut expres atribuțiile instanței de judecată în cazul în care dosarul de despăgubiri nu este analizat de CNCI în termenul prevăzut de lege , tribunalul apreciază că aspectele obligatorii asupra cărora trebuie să se pronunțe instanța în acest caz se referă numai la existența și întinderea dreptului de proprietate, iar asupra măsurilor reparatorii instanța dispune acordarea în condițiile prezentei legi, prin stabilirea în sarcina pârâtei CNCI a acestei obligații.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul va admite cererea , astfel cum a fost modificată, va constata că reclamanții sunt persoane îndreptățite la măsuri compensatorii pentru imobilul situat în municipiul Lugoj, ….jud. Timiș, compus din casă cu destinația de locuință, demolată și terenul aferent acesteia, în suprafață de 1978 m.p., și va obliga pârâta să valideze Dispoziția nr…..2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj pentru imobilul situat în municipiul Lugoj, ….. jud. Timiș, descris anterior și să emită decizie de compensare prin puncte în baza art.21 din Legea nr. 165/2013 pentru imobilul ce a făcut obiectul Dispoziției nr….2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj.

În baza art. 453 C.proc.civ. pârâta va fi obligată pârâta la plata către reclamanți a sumei de 4.194 lei , cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat (potrivit extrasului de cont, fila 4).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite cererea, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamanții ….., ambii cu domiciliul ales la Cab. Av. Bogdan Palade cu sediul în București, str. Itcani, nr. 20, et. l, ap. 4, sector 2 în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, cu sediul în București, Calea Floreasca nr.202, sector l .

Constată că reclamanții sunt persoane îndreptățite la măsuri compensatorii pentru imobilul situat în municipiul Lugoj, str. …., jud. Timiș, compus din casă cu destinația de locuință, demolată și terenul aferent acesteia, în suprafață de 1978 m.p.

Obligă pârâta să valideze Dispoziția nr…..2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj pentru imobilul situat în municipiul Lugoj, str. …. jud. Timiș, descris anterior.

Obligă pârâta CNCI să emită decizie de compensare prin puncte în baza art.21 din Legea nr.165/2013 pentru imobilul ce a făcut obiectul Dispoziției nr…..2004 emisă de Primarul Municipiului Lugoj.

Obligă pârâta la plata către reclamanți a sumei de 4.194 lei, cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul București, secția a IV-a civilă.

Pronunțată azi, 21.05.2019 , prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate