You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat anulare decizie impunere ANAF

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Curtea de apel Constanta anuleaza o decizie de impunere nelegala.

Solutia mai jos:

DECIZIE. Respinge excepţia lipsei de interes a recurentei în promovarea cererii de recurs. Admite recursul. Casează în parte hotărârea recurată şi, rejudecând, dispune: Admite acţiunea. Dispune anularea deciziei de impunere nr……. din 22.08.2017. Obligă intimata la plata către recurentă a sumei de 250 lei reprezentând cheltuieli de judecată fond şi recurs. Definitivă.

Motivele pronuntarii unei astfel de solutii:

  1. HOTĂRÂREA RECURATĂ CUPRINDE MOTIVE CONTRADICTORII ORI NUMAI MOTIVE STRĂINE DE NATURA CAUZEI (art. 488 alin. 1 pct. 6 CPC)

(1)                   In mod gresit instanta de fond a respins cererea de chemare in judecata formulata in cauza, retinand că:

„[…]Din analiza Declarației pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute de art. 180 din Codul fiscal – Declarația 604, înregistrată sub nr. 278844/28.06 (fila 18), reține Tribunalul că reclamanta a optat pentru plata obligațiilor cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară, potrivit art. 180 C. Fiscal.

Reclamanta nu a contestat depunerea acestei declarații, invocând exclusiv anumite circumstanțe în care a fost dată, ce nu au fost probate și nu pot fi analizate în cauză.

Prin urmare, însăși opțiunea reclamantei, manifestată explicit prin depunerea Declarației 604 a determinat stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 558 lei, nefiind dovedită depunerea unei declarații rectificative în sensul art. 105 C. Proc fiscală, prin care să se determine diminuarea obligației fiscale.

Față de cele expuse, constată Tribunalul că nu se poate identifica niciun element de nelegalitate a decizie de impunere și implicit a deciziei de soluționare a contestației, motiv pentru care prezenta cerere apare ca fiind neîntemeiată și va fi respinsă ca atare.’’

(2)                   Cu privire la situația de fapt găsesc utile următoarele clarificări:

(3)                   Până la data de 08.06.2017 am beneficiat de îndemnizație de șomaj, motiv pentru care până la această dată contribuția de asigurări sociale de sănătate a fost suportată de Agenția Națională penetru Ocuparea Forței de Muncă.

(4)                   Potrivit art. 2 alin 3 din NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2014 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, aprobate prin ORDINUL nr. 581 din 8 septembrie 2014:

,,(3)Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei la fond, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice.’’

(5)                    Astfel, ținând seama de faptul că ultima plată s-a efectuat până la 08.06.2017, subsemnata aveam calitatea de asigurat până la 08.09.2017, eu mergând la ANAF pentru a da o declarație referitoare la plata contribuțiilor de sănătate din eroare.

(6)                   Mai mult decat atat, prin Decizia nr …..se prevede ca drepturile la pensie au fost stabilite pentru reclamanta incepand cu 08.06.2017, data de la care a incetat perioada de somaj a subsemnatei.

(7)                   Din art. 153 si urm. C. fiscal si din datele existente in speta, rezulta ca pana la data de 08.06.2017 s-au achitat contributii pentru asigurari sociale de sanatate de catre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, raportat la indemnizatia de somaj de care beneficiam, iar incepand cu aceeasi data se vor achita aceste contributii de catre Casa Națională de Pensii Publice, prin Casa Teritoriala de Pensii Constanta, raportat la pensia de asigurari sociale care ii revine subsemnatei, retroactiv, incepand din 08.06.2017.

(8)                   Daca am admite situatia retinuta prin decizia contestata, ar insemna ca reclamanta ma aflu concomitent  in doua situatii juridice diferite si anume pentru aceeasi perioada de timp datorez si contributii corespunzator personelor care nu au venit si se mai platesc inca o data, in numele subsemnatei, de catre Casa Teritoriala de Pensii Constanta, contributii pentru veniturile din pensii care mi se cuvin.

  • Într-adevăr, subsemnata am depus declarația 604, însă instanța de fond nu a reținut în mod corect aspectele relevante în prezenta cauză.

(2)                   Astfel, instanța de fond suține în mod eronat că subsemnata nu am formulat contestație împotriva declarației de impunere nr. ….. Contestația formulată de mine a fost respinsă prin Decizia nr….. din 05.12.2017.

(3)                   Mai mult decât atât, instanța de fond reține faptul că a fost opțiunea subsemnatei aceea de a bifa căsuța a 2-a, în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei lunare de calcul reprezentând de 7 ori salariul minim brut pe țară, potrivit art. 180 alin. (1) lit b din Codul Fiscal.

(4)                   Subsemnata nu am cunoscut dispozițiile legale aplicabile situației mele și am apelat la îndrumarea funcționarului public ANAF. Faptul că am contestat declarația de impunere nr. …..este o dovadă în sensul că nu am cunoscut cu exactitate consecințele juridice ale acțiunii mele. Cu toate acestea, conform fișei postului funcționarii ANAF îndrumă contribuabilii în completarea declarațiilor fiscale.

(5)                   Având în vedere că începând cu data de 08.06.2017 beneficiez de dreptul la pensie, odată cu încetarea perioadei de șomaj am devenit pensioară, motiv pentru care de la acest moment contribuția de asigurări sociale de sănătate mi se reține din pensie.

(6)                   De aceea este injust și contrar sensului reglementării fiscale ca un pensionar să plătească suplimentar și contribuții de asigurări sociale de sănătate prin raportare la o bază de calcul de 10150 lei.

 

     II.            HOTĂRÂREA ATACATĂ A FOST DATĂ CU ÎNCĂLCAREA/APLICARE GREȘITĂ A NORMELOR DE DREPT MATERIAL (art. 488 alin. 1 pct. 8 CPC)

(7)                   Astfel cum am precizat, subsemnata am formulat contestație împotriva Deciziei de impunere nr. ….. ce stabilește o contribuție de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 558 lei, prin raportare la o bază de calcul de 10150 lei. Contestația formulată de mine a fost respinsă prin Decizia nr. …. din 05.12.2017.

(8)                   Prin demersurile întrepinse de mine se dovedește că am încercat în teremenul legal clarificarea situației de fapt.

(9)                   Pentru aceste motive, în mod eronat instanța de fond consideră că subsemnata trebuia să formulez o cerere rectificativă, din moment ce subsemnata am contestat Decizia nr. ….., iar organele ANAF puteau la acel moment să clarifice situația prin verificarea contribuțiilor plătite efectiv de către subsemnata.

(10)                Depunerea declarației rectificative nu reprezintă o condiție de admisibilitate a prezentei cereri, subsemnata dovedind prin toate demersurile întreprinse că se impune a se modifica Declarația 604 depusă. Instanța de fond nu a indicat o procedură de rectificare a Declarației 604 ce trebuia în mod obligatoriu parcursă de subsemnata.

(11)                Mai mult decât atât, analizând situația de fapt, orice persoană poate constata că nu aș fi avut niciun interes să solicit plata obligațiilor cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară, din moment ce la data depunerii Declarației 604 beneficiam fără să cunosc de drepturile de pensie, depunerea Declarației 604 fiind făcută din eroare sub greșita îndrumare a funcționarilor ANAF.

In concluzie, date fiind argumentele expuse mai sus, solicitam admiterea recusului, casarea hotararii recurate si rejudecarea in fond a cauzei.

In drept: art. 1207 C. civ.m art. 281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul Nr. 581 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, Legea 95/2006.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate