You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat asociatii de proprietari Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat asociatii de proprietari Bucuresti

Intrebare:

  • Am cumparat un apartament la etajul 2 si nu pot folosi liftul pentru ca vechii proprietari nu au platit si ei la instalarea lui. Ce pot face?

Raspuns avocat asociatii de proprietari Bucuresti:

  • Potrivit art. 646 si art. 649 al. 1 lit. b) Cod civil ascensorul (liftul) este parte comuna in masura in care prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Totodata, potrivit art. 653 Cod civil ” fiecare proprietar poate folosi, in conditiile acordului de asociere, atat spatiul care constituie bunul principal, cat si partile comune, fara a aduce atingere drepturilor celorlalti proprietari si fata a schimba destinatia cladirii”

Intrebare:

  • Exita hotarari judecatoresti castigate prin care a fost obligata Asociatia de proprietari sa acorde accesul la utilizarea liftului?

Raspuns avocat asociatii de proprietari Bucuresti:

– Sigur, exista practica judiciara la Judecatoria Craiova favorabila proprietarilor pe acest aspect, mai jos aveti argumentele:

 

Judecatoria Craiova

Sentinta civila nr….

Analizând actele și lucrările dosarului. instanta constată și retine următoarele:

Reclamanții …… sunt proprietarii imobilului situat în Craiova, ……jud. Dolj, conform contractului de vânzare-cumpărare din ….(fila 14), făcând parte din cadrul pârâtei, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ……

Un număr de 14 proprietari de apartamente de pe scara 1 a blocului ….., a luat hotărârea de a instala un lift în cadrul blocului, motiv pentru care, la data de 30.09.2014 a fost încheiat contractul nr. …. dintre SC ….. SRL și ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI …., având ca obiect achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului ascensor electric de persoane (filele 24-26).

Prețul de achiziție a fost de 22348 euro și a fost achitat inițial de 14 proprietari, iar, ulterior, la Ol .04.2019, au mai contribuit doi proprietari (filele 45-47).

La data de 7.02.2019 (fila 27), reclamanții s-au adresat pârâtei, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI , cu solicitarea de a beneficia de dreptul de folosință asupra ascensorului, cu cota -parte de contribuție.

Prin raspunsul nr. 1 1/20.02.2019 (fila 28), pârâta a comunicat reclamanților că suma pentru un proprietar asociat este de 7817 lei, iar, pentru doi noi proprietari este de 7355 lei/ proprietar, sumele reprezentând plata fiecărui proprietar până la data respectivă, indicele de inflație și rata de schimb valutar leu-euro.

Reclamanții au fost nemulțumiți de suma solicitată de pârâtă și au formulat prezenta cerere de chemare în judecată prin care au cerut să fie obligată pârâta la acordarea dreptului de a utiliza liftul în schimbul unei sume de 4000 lei plătită în rate lunare sau, în subsidiar, în schimbul unei sume de 6555,41 lei plătită în 18 rate lunare.

În aceste condiții, se constată că, potrivit dispozițiilor art. 646 și art. 649 alin. 1 lit. b) C.civ., ascensorul este paret comună în măsura în care prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Iar, potrivit dispozițiilor art. 653 C.civ., „fiecare coproprietar poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii“.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 35 alin. I lit. d) din Legea nr. 196/2018, „(l)În cazul clădirilor eu mai multe locuințe sau spații cu altă destinație și în cazul clădirilor multietajate constituie părți comune din condominiu, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, următoarele: d) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune“.

În speță, un număr de 14 coproprietari au hotărât să doteze și să utilizeze exclusiv ascensorul în cauză, astfel cum rezultă din procesul-verbal din 10.03.2014 (filele 43-44) și contractul de asociere în participațiune nr. …. (filele 15-16). Așadar, coproprietarii blocului ….și-au exprimat acordul cu privire la atribuirea în folosință exclusivă a ascensorului către acei coproprietari care au contribuit la achiziționarea acestuia.

Prin contractul de asociere în participațiune nr. ….., s-a acordat posibilitatea ea și alți coproprietari din afara celor semnatari, să poată să folosească liftul ddacă își exprimă un acord viitor, stipulându-se că, „în situația în care un alt proprietar al unui apartament aflat în bl.Sl din b-dul Decebal, nr. 100 își va manifesta intenția de participare la achiziția bunului mobil/lift, acesta va plăti o sumă egală cu cea plătită de unul din proprietarii semnatari până la momentul semnării actului adițional la prezentul contract majorată cu 30% și va achita în continuare sumele aferente obligației de participare la achiziționarea liftului”

Și, deoarece reclamanții au formulat cerere scrisă prin care au solicitat să li se permită accesul la ascensor, cu plata sumelor aferente, se constată că sunt îndeplinite atât condițiile legale de folosință a unei părți comune cum este liftul, cât și condițiile prevăzute de acordul coproprietarilor.

Referitor la suma de bani pe care reclamanții sunt obligați să o achite pentru a beneficia de folosința ascensorului, se constată că, prin răspunsul scris la interogatoriu (107108), pârâta a precizat că în prezent au achitat 18 coproprietari contravaloarea ascensorului, iar cota-parte ce revine reclamanților este de 5587 lei (calculată astfel: 22348 euro x 4,75 lei = 106153 lei : 19 coproprietari = 5587 lei/apartament).

În aceste condiții, se constată că reclamanții au dreptul să folosescă ascensorul montat la blocul …., cu condiția de a achita cota-parte din prețul de achiziție și instalare a acestuia în sumă de 5587 lei.

Referitor la plata în rate a acestei sume de bani, instanța constată că nu este prevăzută în contractul inițial, de asociere în participațiune nr. ….4, însă, rămâne la dispoziția părților să ajungă la un acord în acest sens, cu atât mai mult cu cât ultimul coproprietar asociat, ….., a beneficiat de o perioadă de 8 luni pentru achitarea prețului (fila 45).

Pentru aceste considerente, cu respectarea dispozițiilor legale menționate, instanța va admite în parte cererea și va obliga pârâta să acorde accesul reclamanților la utilizarea liftului din Craiova,…… și la acordarea cardurilor de acces la lift, în schimbul sumei de 5587 lei.

Ca parte căzută în pretenții, în temeiul art. 453 C.pr.civ., va obliga pârâta la plata către  reclamanți a sumei de 1540 lei cheltuieli de judecată reprezentând 40 lei taxă judiciară de timbru (filele 35 și 37) și 1500 lei onorariu avocat redus (fila 96) în conformitate cu dispozițiile 451 alin. 2 C.proc.civ., acesta fiind proporțional cu valoarea și complexitatea cauzei, cu activitatea desfășurată de avocatul reclamanților care a fost prezent doar la un termen de judecată prin substituire (fila 98), dar și prin raportare la calitatea și la poziția procesuală a pârâtei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanții …… ambii cu domiciliul în Craiova, ….. jud. Dolj, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI …., cu sediul în Craiova, …., jud. Dolj, având ca obiect obligałia de aface.

Obligă pârâta să acorde accesul reclamanților la utilizarea liftului din Craiova, …. jud. Dolj și la acordarea cardurilor de acces la lift, în schimbul sumei de 5587 lei.

Obligă pârâta la plata către reclamanți a sumei de 1540 lei cheltuieli de judecată reprezentând 40 lei taxă judiciară de timbru și 1500 lei onorariu avocat redus.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Craiova.

Pronunțată în ședință publică, la data de 6 noiembrie 2019.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate