You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

avocat anulare executare silita Anaf model 2019

Practica judecatoreasca:

TRIBUNALUL ALBA

SECȚIA A 11-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, FISCAL Șl DE INSOLVENȚĂ

Dosar nr…..

DECIZIE Nr…./A/2019

Pe rol judecarea apelului declarat de contestatorul apelant ….. împotriva sentinței civile nr…../2018, pronunțată de Judecătoria Câmpeni în dosarul nr…., în contradictoriu cu intimații DGRFP BRAȘOV- AJFP ALBA – SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CIMPENI și DIRECTIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRASOV, având ca obiect contestație la executare.

 

TRIBUNALUL

Asupra apelului de față:

În dosarul nr….. al Judecătoriei Câmpeni, a fost înregistrată contestația la executare formulată de către contestatorul ….. în contradictoriu cu Serviciul Fiscal Orășenesc Câmpeni prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Brașov, acesta solicitând ca prin hotărâre judecătorească să fie anulate titlul executoriu nr……19.03.2018 (D), titlul executoriu nr…../19.03.2018 (M), cu consecința anulării executării silite din dosarul nr…., precum și somația de executare nr…… și să fie obligat intimatul la plata cheltuielilor de judecată.(fl.2-3, dosarul primei instanțe).

Examinând sentinta apelată, prin prisma motivelor de apel invocate, instanța de control judiciar a retinut următoarele:

Față de contestatorul apelant a fost demarată executarea silită în dosarul de executare nr….. al Serviciului Fiscal Orășenesc Câmpeni, titlul de creanță fiind reprezentat de Decizia de impunere nr……., în a cărei executare au fost emise:

  • Titlul executoriu nr…… aferent executării Taxelor vamale de la persoane fizice România: D (debit, creanță principală)-în cuantum de 2220 lei și M (dobânzi)- în cuantum de 462 lei, titlu executoriu cu privire la care a fost emisă Somația nr……fl.8, 7, dosarul primei instanțe;
  • Titlul executoriu nr….1 1.04.2018, aferent executării TVA România

M (dobânzi) – în cuantum de 1487 lei și D(debit creanță principală) -în cuantum de 6910 lei titlu executoriu cu privire la care a fost emisă Somația nr. …..dosarul primei instanțe;

Din Adresa ABG DEX ….., emisă de ANAF- Direcția Generală de Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare, rezultă că, executarea silită a contestatorului apelant a fost declanșată urmare și în baza cererilor de asistență reciprocă în materie de recuperare conform prevederilor Capitolului II, Titlul X din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, coroborate cu dispozițiile Regulamentului Comisiei UE nr. 1 189/2011, modificat prin Regulamentul Comisiei UE nr. 1966/2017 — fl.34, dosarul primei instanțe

În acest sens, la data de 22.02.2018, Republica Germania-prin instituția de resort, în calitate de autoritate solicitantă, a solicitat ANAF, recuperarea taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, în dosarul cu referința PCV 1986, privindu-l pe contestatorul apelant …..-fl.35-39, dosarul primei instanțe

Potrivit marcării constând în bifa efectuată în dreptul rubricii „creanța/creanțele nu este (sunt) contestate”, rezultă că, creanțele a căror recuperare și/sau măsuri asiguratorii s-a solicitat, nu sunt contestate- fl.35 verso dosarul primei instanțe.

În continuare, potrivit marcării constând în bifa efectuată în dreptul rubricii corespunzătoare, din formularul expediat rezultă că: informații suplimentare referitoare la creanță sau la posibilitățile de contestare a obligației de plată, pot fi obținute de la Biroul indicat în cuprinsul formularului —fl.36 verso dosarul primei instanțe, fl.37 verso dosarul primei instanțe.

Aceleași mențiuni referitoare la posibilitatea obținerii de informații suplimentare referitoare la creanță sau la posibilitățile de contestare a obligației de plată, de la Biroul indicat în cuprinsul acestuia, se regăsesc și în Formularul emis de aceeași autoritate solicitantă, Republica Germania-prin instituția de resort, intitulat Instrumentul uniform care permite executarea creanțelor ce fac obiectill Directivei nr. în copie la filele 42-43 ale dosarului primei instanțe.

Raportat la cele ce preced, instanța de control judiciar reține că intimatul SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI- în calitate de organ fiscal din cadrul ANAF, care a demarat executarea silită a contestatorului apelant, în dosarul de executare nr…., era ținut ea, anterior emiterii titlurilor executorii.

În baza titlului de creanță aferent referinței PCV…., să se asigure că, într-adevăr, contestatorul a înștiințat efectiv de către Republica Germania-prin instituția de resort, cu privire la creanța pe care o datorează și la posibilitățile de contestare a obligației de plată, cerând în acest sens, suplimentare referitoare la creanță sau la posibilitățile de contestare a obligației de plată, de la Biroul indicat în cuprinsul …constând în Cerere de recuperare și/sau măsuri asiguratorii, respectiv formularul intitulat Instrumentul uniform care permite executarea creanțelor ce fac obiectul Directivei nr.2010/24/ UE a Consiliului, comunicate de către autoritatea solicitantă, potrivit A….de ANAF.

Aceasta eu atât mai mult, astfel cum s-a reținut în cele ce preced, din conținutul acelorași formulare rezultă că, creanța nu a fost contestată cu alte cuvinte, intimatul SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI, trebuia să ceară detalii suplimentare în sensul celor de mai sus, vizând inclusiv dovezi certe, care să poată fi avute în vedere pentru situația în care, astfel cum se întâmplă în speță, într-o eventuală contestație la executare se contestă inclusiv comunicarea titlului de creanță, devenit titlu executoriu.

În aceeași ordine ce idei, organul fiscal intern, care a demarat executarea silită împotriva contestatorului, trebuia să ceară nu doar detalii, ci și dovezi corelative din care să rezulte eu certitudine procedura de contestare a obligației de plată în statul solicitant și dacă aceasta a fost respectată/sau pentru a se putea stabili în final de către instanțele naționale, dacă aceasta a fost respectată.

În concluzie, în lipsa unor asemenea informații suplimentare și dovezi, concluzia care se impune este aceea că, apelantului contestator nu i-a fost comunicat titlul de creanță aferent referinței PCV 1986, pe care autoritățile fiscale române- mai concret SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI- l-au identificat în Titlurile executorii emise, ca fiind Decizia de impunere nr. ….

Pe cale de consecință, din moment ce nu s-a făcut dovada comunicării titlului de creanță pentru taxe vamale persoane fizice România și TVA, rezultă că, Titlurile executorii emise în baza acestuia, anume: Titlul executoriu nr….. aferent executării Taxelor vamale de la persoane fizice România și Titlul executoriu nr…., aferent executării TVA România, sunt nule, deoarece nu pot sta la baza unei executări silite demarate în baza unor titluri de creanță a căror comunicare nu a fost dovedită.

În sensul celor mai sus expuse sunt și prevederile art.47 din NCPF-care reglementează imperativ obligativitatea comunicării actului administrativ fiscal și formele acestuia, precum și prevederile art. 48 din NCPF, potrivit cărora:

(l) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menționată în actill administrativ, comunicat potrivit legii.

(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce nici un efectjuridic.

Consecvent dispozițiilor legale precitate, în art.226 din NCPF, reglementând Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite, legiuitorul intern a statuat că:

Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30.

(2) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (l) se înscriu creanțele fiscale, principale și accesorii, neachitate la scadență, stabilite individualizate în titluri de crean!ă fiscală întocmite și comunicate în condi!iile legii, precum și creanțele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legihŕăłąstituie titluri

executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță fiscală ełnis și eonłunieat în condițiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(3) Executarea silită a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se etcetuează în baza hotărârii judecătorești sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

  • Modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.
  • Titlul executoriu ełnis potrivit alin. (I) de organul de executare silită competent conține, pe lângă elełnentele prevăzute Ia art.46, următoarele: cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, descrierea titlului de creanță sau a înscrisului care constituie titlu executoriu,

(S) În cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 30 alin. (l) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele și prenumele sau denumirea debitonłlui, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnatura organului care l-a emis si dovada comunicării acestora, organul de executare silită restituie de îndată titlurile executorii organelor enłitente.(…

În tine, pornind și de la accepțiunea ca asigurarea posibilității contestării titlului de creanță- ca etapă premergătoare transformării acestuia în titlu executoriu- presupune în mod obligatoriu comunicarea lui, respectiv că, chiar necesară fiind și o procedură prealabilă administrativă de contestare a titlului de creanță, asigurarea posibilității contestării finale și în instanță a acestuia, reprezintă o exercitare efectivă a dreptului de liber acces la justiție și la un proces echitabil- drept fundamental. consacrat de art.6 din Conventia EDO. astfel că, pentru identitate de rațiune, și comunicarea titlului de creanță —ca premisă a asigurării posibilității contestării lui, reprezintă tot o materializare a dreptului de liber acces la justiție, instanța de control judiciar reține că în acest context, nu pot fi ignorate nici prevederile art. 20 și art.21 din Constituția României.

Astfel, art.2 alin.2 din Constituția României consacră caracterul prioritar al dreptului intern, atunci când, în materie de drepturi fundamentale-cum sunt și dreptul la un proces echitabil și dreptul de liber acces la justiție– dispozițiile dreptului intern sunt mai favorabile.

În consecință, chiar dacă prin ipoteză, în materie de comunicare a titlurilor de creanță, legislația națională a autorității solicitante ar fi mai puțin imperativă și riguroasă decât dreptul national, intern, al contestatorului apelant, acesta din urmă nu poate fi privat de beneficiul dreptului național, mai favorabil, câtă vreme executarea silită se efectuează pe teritoriul României, sub imperiul legislației interne, iar apelantul își exercită dreptul de liber acces la justiție și la un proces echitabil în fața instanțelor naționale.

În plus, nici organele fiscale române, învestite cu executarea silită urmare cererii de recuperare formulată de autoritatea solicitantă din Germania, nu au făcut dovada că au comunicat contestatorului apelant titlul de creanță, trecând, în contextul tuturor celor mai sus expuse, la executarea silită a acestuia.

Pentru toate considerentele de fapt și de drept expuse, reținând că este fondat, în temeiul art.480 alin.2 din CPC,

Va admite apelul declarat de contestatorul …., împotriva Sentinței Civile nr…../2018, pronunțată de Judecătoria Câmpeni.

Va schimba sentința apelată și, în consecință:

Va admite contestația la executare completată, exercitată de contestatorul …..în contradictoriu cu intimata DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV, reprezentată în teritoriu de ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ALBA, în numele și pentru SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI în sensul că:

Anulează Titlul executoriu nr…..11.04.2018, emis de SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI în Dosarul de executare nr…. la data de 11.04.2018 și în consecintă:

Anulează somația nr. ….., emisă de SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI, în Dosarul de executare nr…. la data de 11.04.2018.

Anulează Adresa de înștiințare privind înființarea popririi nr. ….., emisă de SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI, în Dosarul de executare nr. ….

Anulează executarea silită efectuată în Dosarul de executare nr. …. , al SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI, în baza Titlurilor executorii nr. …..și nr…..

Dispune restituirea către contestatorul …..a taxelor judiciare de timbru în cuantum de 192,74 lei, respectiv 525 lei, achitate în primă instanță.

Dispune restituirea către contestatorul …. a taxei judiciare de timbru în cuantum de 96,37 lei achitată în apel.

Obligă intimata DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV, reprezentată în de ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ALBA, în numele și pentru SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC CÂMPENI, să plătească contestatorului suma de 1200 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial în fața primei instanțe.

Definitiva

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate