You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat civil Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat civil Bucuresti

Cum revendic un imobil preluat abuziv?

model cerere de chemare in judecata:

Domnule Presedinte,

Subsemnata, ………………., prin reprezentant convențional Palade Bogdan,

În temeiul art. 158 CPC menționez că domiciliul procesual ales este la C.I. Palade Bogdan, cu sediul  în București, str. Ițcani, nr. 20, etaj 1, ap. 4, Sector 2, e-mail: contact@avocatbogdanpalade.ro, telefon: 0740/807.892, persoana însarcinată cu primirea actelor de procedură fiind av. Palade Bogdan

În contradictoriu cu COMISIA NATIONALA PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, cu sediul in Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București, e-mail petitii@anrp.gov.ro, in calitate de parata,

În temeiul art. 35 alin. 2 din Legea 165/2017, formulez prezenta

 

                                                     CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

Prin care solicit onoratei instanțe să pronunțe o hotărâre prin care să dispună:

  1. Obligarea parâtei la restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii în baza Legii nr. 165/2013 (art. 35 alin. 3) pentru imobilul situat în Mun. …….., compus din construcția cu destinație de locuință, în suprafață de 127 mp și terenul aferent, în suprafata de 410 mp, în baza dosarului administrativ nr……../CC
  2. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, în temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ

Pentru următoarele motive:

 

   Situația de fapt:

(1)                 Subsemnata, în calitate de persoană îndreptățită la acordarea măsurilor reparatorii, conform art. 3 alin. 1 lit. a, coroborat cu art. 4 alin. 2 din Legea 10/2001, am depus la Primaria Municipiului …… notificarea ……./2001, pentru retrocedarea imobilului ce era situat in …….

(2)                Prin Dispoziția nr……..2007, emisă de Primarul Municipiului ……, modificată și completată prin Dispoziția …….2009 și Dispoziția nr. ……2012 s-a constatat calitatea de persoană îndreptățită, a subsemnatei, de a mi se acorda măsuri reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri pentru imobilul situat în Mun. ……, compus din construcția cu destinație de locuință, în suprafață de 127 mp și terenul aferent, în suprafață de 410 mp.

(3)                  Soluționarea dosarului ……/CC trebuia să fie finalizată până la data de 20 mai 2018, urmând, ca apoi,  în funcție de soluția pronunțată, aceasta să îmi fie comunicată într-un termen de 45 respectiv 60 de zile.

(4)                Având în vedere că data limită prevăzută de lege pentru soluționarea dosarului, a expirat, apreciez că ar fi trebuit să existe o dipozitie prin care să se fi dat o soluție în dosarul de restituire al subsemnatei.

(5)                Dat fiind faptul că soluția nu mi-a fost comunicată, la data de 31.05.2018, am transmis către pârâtă, prin poștă cu confirmare de primire, o cerere prin care am solicitat să îmi comunice soluția pronunțată în dosarul nr. ……/CC, însă nu am primit niciun răspuns din partea pârâtei

(6)                Deși nu a existat niciun impediment ivit din culpa subsemnatei, vă rog să observați că, nici până în prezent, deși au trecut mai bine de 17 ani de la depunerea notificării, subsemnata nu am primit vreun răspuns.

ÎN LEGĂTURĂ CU TEMEINICIA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ FORMULATE DE SUBSEMNATA:

Consider că pârâta a încălcat în mod flagrant legislația în vigoare care reglementează măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

(7)                Potrivit art. 21 din Legea 165/2013, sarcina stabilirii cuatumului despăgubirii revenea Secretariatului Comisiei Naționale din cadrul Comisiei Naționale pentru Restituirea Imobilelor, revenindu-i acesteia din urmă obligația de a soluționa motivat, propunerea făcută.

(8)                 Potrivit art. 35 din Legea nr. 165/2013 se prevăd următoarele: „(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării.  (2) În cazul în care entitatea investită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor. 

 (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi. 

(4) Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului. 

(5) Cererile sau acțiunile în justiție formulate în temeiul alin. (1) și (2) sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(9)                 Având în vedere că până la această dată pârâta nu a dat o soluție în dosarul administrativ nr. …../CC, termenul limită fiind 20.05.2018, consider că sunt îndreptățită să solicit instanței să se pronunțe asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și să dispună restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001 și respectiv, a  Legii nr. 165/2013.

2.2. Prin lipsa de acțiune în ceea ce privește soluționarea dosarului, pârâta a încălcat art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamental

2.2.1 Prin durata foarte mare de timp care a trecut de la data formulării notificării și până în prezent, pârâta a încălcat cerința privind soluționarea cererii într-un termen rezonabil

(10)             În considerarea art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și a dispozițiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, autoritatea administrativă abilitată să statueze și să concretizeze dreptul subiectiv, are obligația legală de a găsi toate mijloacele necesare soluționării cererilor și de a exercita dreptul de apreciere privitor la procedura de soluționare a cererilor în cadrul legii, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor

(11)             În privința duratei procedurii, s-a consacrat și principiul conform căruia acest concept cuprinde și fazele administrative ale solutionării unei pretenții legate de exercițiul unui drept civil, astfel încât procedura de acordare a măsurilor reparatorii trebuie considerată în cauză că a fost initiată incă de la data depunerii cererii în bază legii nr. 10/2001. Luând în considerare intervalul de timp scurs de atunci, precum și faptul că, în bază legislației interne, după atâția ani ar fi necesar să se aștepte o perioadă de timp imposibil de determinat pentru că situația să fie remediată, aceasta nu poate constitui decât o ingerintă care nu este nici legitimă și nici justificată în vreun fel de autoritatea implicată.

(12)              Chiar și în ipoteza în care s-a încercat o accelerare a procedurilor de restituire, prin introducerea unor termene în ceea ce privește durata soluționării administrative a dosarelor, prin intrarea în vigoare a Legii 165/2013, instituțiile abilitate să soluționeze cererile de restituire au stat în pasivitate, iar subsemnata, în prezent, sunt în imposibilitate de a beneficia de dreptul meu de proprietate asupra bunului respectiv.

(13)              Mai mult decât atât, criteriul aleatoriu stabilit de comisie, în funcție de care se vor soluționa dosarele pentru despăgubiri, nu prezintă o garanție suficientă a modului cum se va proceda în concret analizarea uneia sau a alteia din cererile de opțiune cu privire la plata despăgubirilor care-i sunt transmise comisei. Altfel spus, nici justițiabililor și nici instanței nu le sunt oferite criterii obiective pentru ca să se poată întrevedea și apoi să poată controla modul în care autoritatea investită de lege își exercită atribuțiile și apoi să poată evalua în ce măsură drepturile lor  sunt lezate prin conduita adoptată de autoritate.

2.2.2 Referitor la încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatei prevăzut de dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale

(14)             După cum s-a statuat în cauza Brumărescu împotriva României, lipsirea de proprietatea unui bun la care se referă dispozițiile din convenție, poate fi justificată numai dacă se demonstrează că a intervenit pentru o cauză de utilitate publică și doar în condițiile prevăzute de lege.

(15)              Așa cum rezultă și din jurisprudența Curții Europene, noțiunea de “bunuri” poate cuprinde atât “bunuri actuale”, cât și valori patrimoniale inclusiv, în anumite situații bine stabilite, creanțe ai căror titulari demonstrează că acestea au o bază suficientă în dreptul intern și în virtutea cărora reclamantul poate pretinde că are cel puțin o “speranță legitimă” să obțină exercitarea efectivă a unui drept de proprietate (a se vedea Hotărârea CEDO, Draon împotriva Franței).

(16)             În condițiile în care Statul Român a adoptat o legislație care prevede restituirea proprietătilor abuziv preluate, această legislație generează un nou drept de proprietate în favoarea persoanelor care îndeplinesc condiția de restituire, drept protejat de art. 1 al Protocolului 1 (Kopecky contra Slovaciei).

(17)              Dacă punerea în practică a principiului restituirii proprietătii prezintă dificultăti de ordin legislativ sau administrativ aceasta nu poate avea decât semnificația unei omisiuni a statului de a asigura exercitarea efectivă a dreptului de proprietate protejat prin normele europene menționate ( Păduraru contra României).

(18)             Subsemnata am un “interes patrimonial” suficient de bine stabilit în dreptul intern, cert, irevocabil și exigibil, cu privire la care consider că intră în sfera de aplicare a noțiunii de bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.  Prin urmare, nerestituirea imobilului până în prezent, în lipsa acordării oricărei despăgubiri, constituie o ingerință în dreptul reclamantei la respectarea bunurilor sale.

(19)

În concluzie, având în vedere aspectele prezentate, urmare a trecerii unei perioade îndelungate de timp fără a primi o soluționare a dosarului înregistrat sub nr…../CC,  solicit admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea pârâtei la restituirea în natură a imobilului sau acordarea de măsuri reparatorii precum și la plata cheltuielilor de judecată.

 

Temeiuri de drept: art. 1, 2, 16-31, 35 din Legea 165/2013, Legea 10/2001, precum și celelalte dispoziții legale enuntate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

În Probaţiune: solicităm Onoratei Instanţe încuviinţarea administrării următoarelor mijloace de probă:

Înscrisuri

–           În cadrul probei cu înscrisuri solicităm ca instanța să pună în vedere pârâtei să depună la dosar o copie conformă cu originalul de pe toate actele din dosarul administrativ nr. …./CC

Expertiză evaluatorie cu următorul obiectiv:

– stabilirea valorii măsurilor reparatorii care se cuvin reclamantei pentru imobilul situat în Mun. ….

 

 

 

Solicităm aplicarea art. 223 CPC raportat la art.  411 alin 1, pct. 2, teza a doua CPC, privind judecarea cauzei și în lipsa noatră de la dezbateri.

 

 

 

 

 

DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SEMNATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate