You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat consultanta imobiliare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat consultanta imobiliare

Practica judecatoreasca drept imobiliar Bucuresti:

Instanţa de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, constată următoarele:

Greşit a respins prima instanţă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului de Stat în Construcţii – pentru I____________ R_______ în Construcţii Nord-Vest, pe considerentul că acţiunea înaintată a avut la bază constatările acestei instituţii.

În fapt, Curtea constată că, prin Autorizaţia de construire nr….. emisă de P…….municipiului Beiuş pe numele pârâtei A___ D__ _________., s-a acordat acesteia dreptul de a executa lucrări de „reparaţii acoperiş” în regim de urgenţă conform art. 7 alin.(16) din legea 50/1991 republicată, cu privire la imobilul (teren şi construcţii) situat Beiuş, ….., înscris în Cartea funciară 907 şi xxxxxx, nr.topo.735 şi 737.

Prin Autorizaţia de construire nr….. noiembrie 2014 emisă de P_______ municipiului Beiuş pe numele pârâtei A___ D__ _________. s-a autorizat executarea lucrărilor de „reparaţii acoperiş, modificări interioare şi intervenţii la faţadă” cu privire la acelaşi imobil.

Ambele autorizaţii de construire au fost atacate în contencios administrativ de reclamantul P________ Judeţului B____, în baza art. 12 alin.(1) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, conform căruia autorizaţiile de construire emise cu încălcarea prevederilor legale pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legi, iar anularea autorizaţiilor de construire poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de S___ în Construcţii.

În speţă, ca urmare a verificărilor efectuate de..I..R.. în Construcţii Nord-Vest Cluj-Napoca  la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Oradea, s-au întocmit Procesele verbale de control nr….. şi nr…. din 29 ianuarie 2015 prin care s-a constatat că cele două autorizaţii de construire şi certificatele de urbanism care au stat la baza emiterii acestora au fost emise cu nerespectarea prevederilor legale.

În urma acestor constatări, prin adresa nr…../9 februarie 2015, comunicată Instituţiei Prefectului B____ la data de 9 februarie 2015, I____________ R_______ în Construcţii Nord Vest a solicitat verificarea legalităţii acestor acte administrative şi, în conformitate cu prevederile art. 12  din legea 554/2004 promovarea acţiunii în contencios administrativ pentru anularea acestor acte nelegale.

Faptul că, prezenta acţiune având ca obiect anularea celor două autorizaţii de construire a fost promovată în condiţiile art. 12  alin.(1) din legea 50/1991, în urma sesizării Inspectoratului de S___ în Construcţii – I.S.C. şi având la bază constatările de nelegalitate conţinute în Procesele verbale de control nr…. şi nr…. din 29 ianuarie 2015 întocmite de I.S.C. – I____________ R_______ în Construcţii Nord-Vest, nu îi conferă acesteia din urmă calitate procesuală pasivă, autorizaţiile de construire a căror anulare se solicită fiind emise de P_______ M___________ Beiuş.

Părţile în procesul civil sunt titularii drepturilor şi obligaţiilor aferente, ca atare, în speţă, calitate procesuală pasivă o are doar P_______ M___________ Beiuş în calitate de emitent al actelor atacate, nu şi I____________ R_______ în Construcţii Nord Vest care doar a întocmit Procesele verbale de control nr.2101 şi nr.2097 din 29 ianuarie 2015 prin care s-a constatat că cele două autorizaţii de construire şi certificatele de urbanism care au stat la baza emiterii acestora au fost emise cu nerespectarea prevederilor legale.

Faptul că, ulterior, textul art. 12 din legea 51/1991 a fost modificat în sensul că anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect sau de către I____________ de S___ în Construcţii – I.S.C. în urma activităţii proprii de control nu prezintă relevanţă în speţă, acest text nefiind în vigoare la data emiterii celor două autorizaţii.

Pentru aceste motive, Curtea va admite recursul declarat de recurentul pârât ISCI____________ R_______ ÎN CONSTRUCTII NORD-VEST împotriva sentinţei nr…..din 1 martie 2016 pronunţată de Tribunalul B____ pe care o va casa în parte în sensul că va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ISC- I____________ R_______ în Construcţii Nord-Vest şi, în consecinţă va respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acesta ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Va menţinerestul dispoziţiilor sentinţei recurate.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

ADMITE recursul declarat de recurentul pârât ISCI____________ R_______ ÎN CONSTRUCTII NORD-VEST, cu în sediu Cluj-N_____, _____________________________ Cluj în contradictoriu cu intimatul reclamant P________ JUDETULUI B____, cu sediul în Oradea, Parcul T_____ nr. 5, judeţul B____ şi intimatii pârâţi P_______ M___________ BEIUS, cu sediul în Beiuş, Piata S_____ V_____ nr. 14, judeţul B____ si _______________ SRL, cu sediul în Beiuş, ______________________/C, judeţul B____ împotriva sentinţei nr. ….. din 1 martie 2016 pronunţată de Tribunalul B____ pe care o casează în parte în sensul că:

ADMITE excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ISC- I____________ R_______ în Construcţii Nord-Vest şi, în consecinţă:

RESPINGE acţiunea formulată în contradictoriu cu acesta ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

MENTINE restul dispoziţiilor sentinţei recurate.

Fără cheltuieli de judecată.

DEFINITIVĂ.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate