You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestare decizie pensionare Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model contestatie decizie pensie Bucuresti:

Tribunalul Bucuresti solutie favorabila proaspatului pensionar:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia, asa cum a fost restransa. Anulează decizia nr…….13.09.2018. Obligă intimata CPMB să emită o decizie prin care sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei cu valorificarea sumelor reprezentand acord, prime, ore suplimentare mentionate in adeverinta nr…… eliberata de INMA-Bucuresti, incepand cu data 01.09.2018. Obligă intimata să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 1428 lei, reprezentand onorariu avocat. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII a. Pronunţată azi 22.03.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.

 

                                                                                            Domnule Presedinte,

 

Subsemnata, …….., cu domiciliul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, cu sediul in Bucuresti, str. Itcani, nr. 20, et. 1, ap. 4, Sector. 2, tel 0740807892, email: contact@avocatbogdanpalade.ro, persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura fiind avocat Bogdan Palade,

in contradictoriu cu:

  • Casa de Pensii a municipiului Bucuresti, cu sediul in Sector 3, Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6, nr telefon: 021 326 0556

formulez prezenta:

 

                                                                              CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

urmand ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti:

1.Anularea Deciziei nr. ….. respectiv a Deciziei nr. …. ambele emise de Casa teritoriala/sectoriala de pensii Sector 2 Bucuresti

2.Obligarea paratei la emiterea unei noi decizii prin care sa se stabileasca dreptul de pensie a subsemnatei cu valorificarea si a veniturilor suplimentare sub forma de acord, prime, ore suplimentare conform Adeverintei nr. …… eliberata de …..

3.In temeiul art. 453 C.pr.civ. solicit obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prilejul acestui proces

 

Motivele prezentei sunt urmatoarele:

In fapt,

La data de:…. am fost pensionata pentru limita de varsta, conform Deciziei de pensie nr. ……

La momentul emiterii deciziei de pensie nu a fost luat in calcul veniturile si si cotele de contributie platite in baz Adeverintei nr. …. eliberata de …..

La data de: 23.10.2018 m-am adresat Casei de pensii a Sectorului 2 Bucuresti cu o contestatie, inregistrata sub nr…… solicitand recalcularea drepturilor la pensie cu valorificarea veniturilor din adeverinta mai sus-mentionata.

Va rog sa observati continutul Adeverintei nr. …….din care reiese urmatorul aspect: ’’pentru perioada lucrata, institutia a retinut si virat contributiile (asigurari sociale de stat si contributia pentru pensia suplimentara) conform reglementarilor in vigoare in perioada respectiva. Astfel, sumele reprezentand venituri suplimentare obtinute din acord, prime, ore suplimentare au facut parte din fondul de salarii pentru care institutia a datorat si virat contributia de asigurari sociale.’’

Potrivit art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 ’’sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca baza principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite’’.

Acest principiu este dezvoltat in dispozitiile urmatoare din acelasi act normativ, in sectiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie. Astfel, potrivt art. 96 al. 2 din legea nr. 263/2010 punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.

In conditiile in care baza de calcul pentru plata contributiilor de asigurari sociale era si este alcatuita din totalitatea veniturilor realizate de catre asigurat, in speta noastra, au prioritate dispozitiile legale cu valoare de principiu in raport cu cele care decurg din acesta dar nu-l respecta pentru ca solutia contrara presupune incalcarea principiului cu consecinta ca, pe de o parte nu s-ar realiza scopul avut in vedere de legiutor la edictarea acestuia, iar pe de alta parte, s-ar crea o discriminare intre persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior si utlerior intrarii in vigoare a legii nr. 19/2000.

Statul si-a incasat dreptul cuvenit iar cand vine randul subsemnatei sa primeasca o contraprestatie din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzatoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parti.

Prin urmare, parata trebuia in considerarea adeverintei eliberate de fostul angajator, care a confirmat faptul ca am platit contributia de asigurari sociale in raport si de: veniturile suplimentare obtinute prin acord, prime, ore suplimentare, sa respecte si sa aplice principiul contributivitatii si sa includa in calculul drepturilor toate veniturile pentru care, in conditiile legii, am facut dovada platii contributiilor de asigurari sociale.

Prin urmare, consider ca se impune anularea deciziilor de pensie contestate, in temeiul art. 151 din legea nr. 263/2010, respectiv obligarea paratei la emiterea unei noi decizii de pensie – in temeiul art. 106 din legea nr. 263/2010, prin care sa se stabileasca dreptul la pensie a subsemnatei cu valorificarea si a veniturilor suplimentare conform adeverintei ……

Fata de toate aceste aspecte solicitam obligarea paratei la cele invederate.

 

Temeiuri de drept: art. 2 lit. c) si d), art. 152, art. 153 lit. d) coroborat cu lit. g), art. 154, art. 156, art. 157 di nlegea nr. 263/2010

In probatiune:

  • inscrisuri

 

 

Solicităm aplicarea art. 223 CPC raportat la art.  411 alin 1, pct. 2, teza a doua CPC, privind judecarea cauzei și în lipsa noatră de la dezbateri.

 

 

DATA:…………….                                                                                                                    SEMNATURA

prin av Palade Bogdan

 

Domnului Presedinte al Tribunalului Bucuresti

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate