You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

avocat contestatie la executare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat contestatie la executare

Hotarare castiga intr-un dosar de executare silita in care am invocat prescriptia executarii silite:

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1389 Ședința publică din: 11.03.2020

INSTANȚA

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 06.09.2019, sub nr….., contestatorii ………. au formulat contestație la executare în contradictoriu cu intimata Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg SA), împotriva actelor de executare emise în dosarul de executare nr. …./23.10.2019, solicitând anularea tuturor actelor și a formelor de executare silită pornit împotriva lor în dosarul de executare numărul ……… al BEJ Marius Adrian Negreanu, anularea încheierii numărul …./29.05.2019, a înștiințării privind măsura popririi transmisă către ……….., ambele din data de 29.08.2019, precum și anularea celorlalte acte de executare, în principal ca fiind prescrise, iar în subsidiar carne legale și netemeinice. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii, contestatorii au arătat că, la data de 2.08.2006 au încheiat cu Volksbank România SA, Convenția de credit numărul ………, prin care au accesat un credit în valoare de 10.000 de euro. La data de 02.03.2010, prin actul adițional numărul 1 la Convenția de credit numărul ………, creditoarea i-a forțat să fie de acord cu majorarea ratei dobânzii.

Ultima plată efectuată pentru stingerea datoriilor născute din convenția de credit a fost făcută la data de 7 septembrie 2011. De la acel moment și până la primirea încheierii de încuviințare a executării silite pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 în dosarul …. nu au primit nici o altă adresă sau notificare prin care să li se solicite vreo sumă de bani sau prin care să fie informați cu privire la poprirea veniturilor lor.

Contestatorii au mai arătat că înțeleg să invoce prescripția dreptului material la acțiune al intimatei în ceea ce privește posibilitatea sa de a-și recuperat presupusa creanță pe calea executării silite. Astfel, invocând dispozițiile art. 2500 Cod Civil, contestatorii au arătat că, fiind vorba de o obligație contractuală, termenul de prescripție este cel general de trei ani iar acest drept a început să curgă de la momentul la care obligația debitorilor a devenit exigibilă, adică de la trecerea unei perioade de 3 luni de la data efectuării ultimei plăți în temeiul convenției de credit. În măsura în care creditoarea a constatat că nu au mai fost efectuate alte plăți, în termen de 3 luni de la intervenirea ultimele plății avea obligația de a declarat scadent anticipat cre de a efectua demersuri pentru executarea silită.

Au precizat contestatorii că ultima plată efectuată către creditor în temeiul contractulu credit a fost cea de la data de 7 septembrie 2011. Astfel, de la acel moment a început să curgă termen de 3 luni pentru declararea scadentei anticipate, iar de la finalul acestor trei luni curg termenul de prescripție în ceea ce privește posibilitatea creditoarei de a-și recupera posibila creanță termen de prescripție care s-a împlinit la data de 7.12.2014 de asemenea în speță nu este incident nici un caz de suspendare a prescripției extinctive sau de întrerupere a termenului de prescripție.

Au mai susținut contestatorii faptul că cesiunea de creanță care se presupune că a avut loc nu le este opozabilă întrucât nu a fost comunicată această operațiune juridică. Astfel. nu cunosc cum creanță a fost transferată de la creditorul inițial, Volksbank România la creditorul Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luxemburg) SA.

Contestatorii au mai afirmat și faptul că prezenta creanță nu îndeplinește caracterele prevăzute imperativ de lege în sensul în care nu este certă, lichidă și exigibilă. În acest sens, intimata prin executorul judecătoresc se limitează la menționat că îi datorează suma de 6595,30 euro, fără a detalia sursele din care a rezultat această sumă și ce reprezintă această sumă pe care o denumește generic ”debit”. În aceste condiții, nici debitorii și nici instanța de judecată învestită cu soluționarea contestației la executare nu pot verifica dacă sumele solicitate de intimata prin acțiunea de executare silită sunt corect calculate și dacă sunt calculate în acord cu termenii și condițiile din contractul de credit.

Mai mult, nu se poate stabili dacă dobânda a fost calculată corect sau nu, dacă a fost perceput un comision sau nu și cuantumul în care acesta a fost perceput. Din modalitatea în care este prezentată în actele de executare silită, nu se poate verifica dacă au fost îndeplinite prevederile legale, întrucât nu se detaliază sumele care compun debitul restant și ce reprezintă aceste sume, fiind astfel în imposibilitate de a se apăra împotriva unui eventual abuz sau eroare de fapt săvârșită de către creditoare.

În fine, contestatorii au solicitat cenzurarea cheltuielilor de executare, apreciind că onorariul executorului judecătoresc este exagerat și nejustificat și a fost stabilit în mod nelegal, fiind disproporționat în raport de volumul de muncă depus de către acesta, activitatea constând în emiterea unei somații și a unei încheieri privind încuviințarea executării silite și de stabilire a cheltuielilor de executare.

În drept, au mai fost invocate dispozițiile art. 712 și urm. C.pr.civ..

În susținerea cererii au fost depuse titlul executoriu și actul adițional, încheierea de admitere a cererii de încuviințare a executării silite, încheierea nr…..29.05.2019.

Cererea a fost timbrată cu taxa de timbru în cuantum de 1050 de lei, conform chitanței aflate la fila 47 din dosar.

Intimata, deși legal citată, nu a depus întâmpinare și nu a solicitat administrarea de probe. La solicitarea instanței, a fost comunicat dosarul de executare nr…./2019 al BEJ Marius Adrian Negreanu.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, în cadrul căreia au fost atașate actele din dosarul de executare.

Analizând cererea în raport de motivele invocate și probele administrate în cauză, instanța reține următoarele:

Prin convenția de credit nr….. din data de 02.08.2006 (filele 5 – 15), SC Volksbank România SA a acordat contestatorilor …. un credit în valoare de 10000 euro, rambursabil în 120 rate lunare, ultima dintre ele având data scadenței 20.07.2016, conform graficului de rambursare (filele 16 — 19).

La data de 22.05.2019, creditoarea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg)

SA a solicitat demararea procedurii execuționale împotriva debitorilor …., în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit anterior menționat (fila 73), în baza căreia s-a constituit dosarul de executare silită nr…./2019 al Biroului Executorului Judecătoresc Marius Adrian Negreanu, ca urmare a faptului că încuviințarea executării silite a fost dispusă, în toate modalitățile prevăzute de lege, până la concurența sumei

de 6595,30 euro, prin încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în data de 1 1.07.2019, în dosarul nr…., (fila 67).

În justificarea calității de creditor a societății Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA, au fost depuse un contract de cesiune de creanțe din data de 14.06.2013, încheiat între această societate, în calitate de cumpărător, și vânzătoarea Volksbank România SA (filele 135 – 136) și o anexă, parte integrantă a contractului (filele 137 – 139).

Potrivit adresei emise de către Banca Transilvania SA (fila 100), instituție bancară cu care a fuzionat creditoarea inițială, Volksbank România SA, la data de 17.06.2013 ar fi fost declarată scadența anticipată a convenției de credit, iar procedura de comunicare a notificării emise pe numele debitoarei …. cu privire la intervenția acestui aspect și a cesiunii de creanță (fila 101), a fost restituită cu mențiunea Refuz de primire (filele 103 – 104).

În cadrul dosarului de executare silită nr…..2019, au fost emise înștiințări privind înființarea popririlor asupra conturilor bancare deschide pe numele debitorilor (filele 54 – 66), respectiv asupra veniturilor datorate debitorului ….de către angajatorul acestuia (fila 65), precum și încheierea nr. …./29.05.2019 privind stabilirea cheltuielilor de executare silită (fila 70), însă din actele dosarului execuțional transmise la dosarul prezentei cauze nu rezultă că ar fi fost reținute sume de bani în baza actelor de executare dispuse.

În drept, cu titlu preliminar, se impune precizarea că executarea silită constituie o faza distinctă a procesului civil, iar în raport de prevederile art. 24 C.pr.civ. legea aplicabilă acesteia se determină în raport de data cererii creditorului de sesizare a organului de executare silită privind demararea procedurii, independent de data încheierii contractului de credit — titlu executoriu.

În condițiile în care cererea creditoarei Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA, în baza căreia organul de executare a inițiat executarea silită, obiect al prezentei contestații la executare, a fost formulată la data de 22.05.2019, în cauză sunt incidente dispozițiile actualului Cod de Procedură Civilă.

În temeiul art. 71 1 alin. 1 C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executoruljudecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesați sau vătămati prin executare., iar conform art. 71 1 alin. 3 C.pr.civ., după începerea executării silite, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinfare a executării silite, dacă a fost datăfără îndeplinirea conditiilor legale..

Instanța va analiza, cu prioritate, motivul contestației la executare reprezentat de prescripția dreptului de a cere executarea silită, cu privire la care apreciază că se impune, cu titlu preliminar, a se determina momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție. Întrucât obligația executată silit derivă dintr-un contract de credit, iar ratele succesive privind rambursarea sumei împrumutate alcătuiesc un tot unitar, regula este cea potrivit căreia întreaga sumă restantă ar fi devenit exigibilă la data scadenței ultimei rate, respectiv 20.07.2016.

Cu toate acestea, față de faptul că, potrivit situației de fapt expuse în cele ce preced, cu privire la convenția de credit a intervenit declararea scadenței anticipate anterior datei la care ultima rată ar fi devenit exigibilă, relevantă în stabilirea momentului incipient al termenului de prescripție în interiorul căruia creditoarea avea dreptul de a pretinde valorificarea creanței pe calea procedurii execuționale, este data declarării scadenței anticipate, de vreme ce ca efect al acestei cauze, debitorii sunt decăzuți din beneficiul termenelor de plată, cu consecința că toate sumele datorate în considerarea creditului devin imediat exigibile în integralitate și, corelativ, se naște dreptul creditoarei de a solicita realizarea creanțelor.

În stabilirea momentului la care convenția de credit a fost declarată scadentă anticipat, instanța apreciază că nu se poate raporta la precizările Băncii Transilvania, societate bancar cu care a fuzionat creditoarea inițială, parte în contractul de credit — titlu executoriu — întrucât, pe de o parte, data indicată de aceasta, respectiv 17.03.2013, nu este justificată de elemente probatorii în acest sens, iar pe de altă parte, este infirmată de înscrisul doveditor al raportului de cesiune de creanțe de care se prevalează creditoarea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA pentru a face dovada calității sale de creditor, de vreme ce potrivit acestui înscris, cesiunea între această societate cu creditoarea inițială, Volksbank România SA, ar fi fost perfectată în data de 14.03.2013, deci anterior momentului indicat de Banca Transilvania SA, iar transmisiunea ea obiect toate creanțele restante în considerarea convenției de credit, aspect din care rezult conform căreia declararea exigibilității anticipate a creditului ar fi intervenit anterior acestei urmă date.

Nu pot fi primite susținerile contestatorilor, potrivit cărora prescripția ar fi început să de la data achitării ultimei rate, întrucât înscrisul pe care aceștia își fundamentează relevă efectuarea unei plăți în data de 07.09.201 1 (fila 23), anterior datei la care declararea scadenței anticipate a termenului. Or, pretinsa încetare a plăților începând cu acest moment nu constituie, în sine, un element care să ateste decăderea debitorilor din termenelor de plată în ceea ce privește ratele ulterioare, astfel că, până la intervenția scadenței anticipate a creditului în integralitatea Iui, nu poate fi acceptată ideea ca momentul incipient al termenului de prescripție să fie determinat în raport de conduita debitorilor, criteriu eminamente subiectiv, căci o atare interpretare ar avea drept consecință transformarea conduitei creditoarei inițiale prin care aceasta a acordat un beneficiu debitorilor într-un aspect defavorabil celei dintâi, în sensul că ar echivala cu o pasivitate a creditoarei de natură să atragă curgerea termenului de prescripție împotriva sa, ceea ce nu poate fi acceptat.

În atare împrejurări, în absența altor elemente de probă care să ateste, univoc, data declarării scadenței anticipate a convenției de credit, instanța va reține că exigibilitatea integrală a creditului a intervenit cel mai târziu la data cesiunii de creanță, respectiv 14.03.2013, moment la care s-a născut dreptul de a solicita realizarea tuturor creanțelor derivând din convenția de credit – titlu executoriu — și în raport de care se constată incidența în cauză a prevederilor actualului Cod de procedură civilă.

Prevederile art. 705 alin. 1 și 2 C.pr.civ., în forma în vigoare la data de 14.03.2013, instituie regulile conform cărora dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel, respectiv termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită.

Cursul prescripției se suspendă, conform art. 707 C.pr.civ. : (l) l. în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescrip(ie a dreptului de a obtine obligarea pârâtului; 2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanfă sau de alt organ jurisdic(ional competent; 3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori își sustrage veniturile și bunurile de la urmărire; 4. în alte cazuri prevăzute de lege. (3) Prescriptia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor.

Totodată, conform art. 709 alin I C.pr.civ., cursul prescripției se întrerupe: l. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei; 2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent; 3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori; 4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare; 5. pe data depunerii cererii de reluare a executării; 6. în alte cazuri prevăzute de lege.

În cauză, dreptul de a cere executarea silită s-a născut la data declarării scadenței anticipate a convenției de credit, respectiv 14.03.2013, iar față de faptul că nu a fost dovedită intervenția unor cauzei suspensive, nici întreruptive a cursului termenului de prescripție, în temeiul dispozițiilor legale precitate, se concluzionează că dreptul de a cere executarea silită putea fi exercitat cel mai târziu până la data de 14.03.2016.

Or, creditoarea a sesizat organul de executare silită prin cererea formulată la data de 22.05.2019, cu depășirea evidentă a momentului până la care era îndreptățită să solicite concursul puterii coercitive a statului.

Prin împlinirea termenului de prescripție, titlul executoriu și-a pierdut puterea executorie, iar dreptul creditoarei de a pretinde executarea silită nu mai subzistă, sancțiuni stipulate expres de prevederile art. 706 alin. 2 C.pr.civ., cu consecința că procedura de executare silită a fost, în mod nelegal, demarată împotriva contestatorilor – debitori.

Întrucât acest motiv atrage, în sine, anularea încheierii de încuviințare a executării, precum și a procedurii execuționale în integralitatea ei, instanța apreciază că celelalte motive de nelegalitate, invocate de către contestatorii – debitori în susținerea prezentei contestații la executare nu se mai impun a fi analizate.

Pentru toate motivele de fapt și de drept expuse, în temeiul art. 720 alin. I C.pr.civ., instanța va admite contestația la executare și va anula încheierea de încuviințare a executării silite, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București la data de 11.07.2019, în dosarul nr…../302/2019, precum și întreaga executarea silită demarată împotriva contestatarilor în dosarul de executare nr…./2019 al Biroul Executorului Judecătoresc Negreanu Marius Adrian, respectiv toate actele și formele de executare silită efectuate în cadrul acestui dosar de executare.

Cu privire la petitul având ca obiect întoarcerea executării silite, sunt avute în vedere dispozițiile art. 723 alin. I și art. 724 alin. I C.pr.civ., potrivit cărora în toate cazurile în care se desfiintează titlul executoriu sau însăși executarea silită cel interesat are dreptul la întoarcerea executării silite, prin restabilirea situafiei anterioare acesteia, care se poate dispune de către instanța judecătorească care a desființat titlu executoriu, sau însăși executarea silită, la cererea celui interesat, iar în ipoteza în care se dispune întoarcerea executării silite, cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului

În raport de aceste prevederi legale, se constată că premisa de esența instituției întoarcerii executării constă în aceea ca actele de executare instituite în cadrul procedurii execuționale să fi produs efecte, cerință neîntrunită în cauză, întrucât din actele dosarului execuțional transmise la dosarul prezentei cauze nu rezultă că ar fi fost reținute sume de bani în baza actelor de executare dispuse. Prin urmare, petitul având ca obiect întoarcerea executării silite va fi respins, ca fără obiect.

Referitor la solicitarea contestatorilor ca intimata să fie obligată la restituirea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers procesual sunt incidente prevederile art. 453 alin. 1 C.pr.civ., în temeiul cărora partea care pierde procesul va fi obligată, Ia cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Constituie cheltuieli de judecată în sensul normei, conform art. 451 alin. I C.pr.civ., taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocatilor, ale expertilor și ale specialiștilor numi(i în condifiile art. 330 alin. 3, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

Pentru soluționarea prezentei acțiuni s-a dispus atașarea dosarului de executare silită, iar contestatorul a achitat contravaloarea fotocopiilor de pe dosar, efectuate de către organul de executare silită, în cuantum de 52,35 lei, conform înscrisului de la fila 52 dosar, costuri care se circumscriu noțiunii de cheltuieli de judecată, în sensul art. 451 alin. I C.pr.civ., precum și un onorariu avocațial în cuantum de 2380 lei.

Având în vedere soluția ce urmează a fi dispusă în cauză, cererea contestatorilor în acest sens, reținând culpa procesuală a intimatei, va dispune obligarea acesteia la plata către contestatori a sumei de 2432,36 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, din care suma de 2380 lei reprezentând onorariu avocațial, iar suma de 52,36 lei, contravaloarea fotocopiilor de pe dosarul de executare silită, achitate conform extrasului de cont și chitanțelor de la filele 95 verso, respectiv 141 și 143 dosar.

În ceea ce privește solicitarea contestatorilor în sensul restituirii sumei de 1050 lei, achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru aferentă prezentei contestații la executare, se constată că potrivit dispozițiilor art. 45 alin.l lit. f din OUG 80/20013, instanța dispune restituirea acestor sume, Ia cererea petiționarului, în ipoteza în care contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

Aceste prevederi instituie o procedură derogatorie de la dreptul comun în materia restituirii cheltuielilor de judecată efectuate de către o parte în legătură cu un demers judiciar introdus pe rolul instanței de judecată, în sensul că partea care pierde procesul și este în culpă procesuală nu poate fi obligată să le suporte, acestea urmând a fi restituite părții care le-a achitat.

În consecință, instanța va dispune restituirea către contestatori a sumei de 1050 lei, achitate cu titlul de taxă judiciară de timbru, conform chitanței de la fila …., sub condiția și de la momentul rămânerii definitive a prezentei contestații la executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

 

Admite contestația la executare formulată de contestatorii …..ambii cu domiciliul procesual ales la CI Bogdan Palade in București, Str. Itcani nr. 20, et. l, ap. 4, sector 2 în contradictoriu cu intimata Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg SA), cu sediul in București, Str. Învingătorilor nr. 24, et. 6, Clădirea Victory Business Center, sector 3

Anulează încheierea de încuviințare a executării silite, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București la data de 1 1.07.2019, în dosarul nr. …./302/2019, precum și întreaga executarea silită demarată împotriva contestatarilor în dosarul de executare nr…./2019 al Biroul Executorului Judecătoresc Negreanu Marius Adrian, respectiv toate actele și formele de executare silită efectuate în cadrul acestui dosar de executare.

Respinge cererea de întoarcere a executării silite, ca fără obiect.

Obligă intimata să plătească contestatorilor suma de 2432,36 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, din care suma de 2380 lei reprezentând onorariu avocațial, iar suma de 52,36 lei, contravaloarea fotocopiilor de pe dosarul de executare silită.

Dispune restituirea către contestatori a sumei de 1050 lei, achitate cu titlul de taxă judiciară de timbru, sub condiția și de la momentul rămânerii definitive a prezentei contestații la executare.

Cu drept apel, în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 5 București.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi,

11.03.2020.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate