You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestatie la executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat contestatie la executare silita

Tribunalul Bucuresti la data de: 29.05.2019 a pronuntat urmatoarea solutie, intr-o contestatie la executare silita impotriva First Bank SA ( fosta Piraeus Bank Romania SA):

Admite apelul. Anuleaza sentinţa civilă apelată si retine cauza in vederea evocarii fondului. Acorda termen la data de 23.07.2019, A11, cu citare părti. Definitivă. Pronunţare şedinţă publică azi, 29.05.2019.

Care au fost motivele de apel?

Raspuns avocat online specilizat in executari silite:

 1. IN CEEA CE PRIVESTE TEMEINICIA CERERII DE APEL
 • Potrivit art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă:

,,Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.(…)’’

 • La data de 30.01.2018, executorul BEJ Asociați Popescu Marian și Poescu Adina-Vali au întocmit acte de executare, respectiv încheiere, adresă de înființare a popririi transmisă către …..
 • De acea termenul de 15 zile trebuie calculat prin raportare la momentul comunicării acestor acte de executare.
 • Astfel, consider ca instanta de fond a admis in mod eronat exceptia tardivitatii, prin care s-a constatat ca subsemnatul este decazut din dreptul de a mai formula contestatie la executare
 • Mai mult, nu se cunoaște provieniența și modul de calcul al debitului solicitat prin Încheierea din 30.01.2018 a BEJ Asociați Popescu Marian și Poescu Adina-Vali. Chiar executorul judecătoresc a comunicat, odată cu aceste acte de executare, extras de cont și ordine de plată prin care se dovedește că am achitat suma de 4.788 lei.
 • Dacă am admite interpretarea primei instanțe, care susține că termenul de decădere de 15 zile se calculează de la momentul începerii executării silite, respectiv anul 2014, s-ar ajunge la concluzia că niciun act de executare încheiat de executorul judecătoresc ulterior momentului declanșării executării silite nu poate fi contestat.
 • Totodată, dacă am admite că se formulează contestație la executare doar prin raportare la momentul incipient al executării silite, orice act de executare realizat ulterior acestui moment de către executorul judecătoresc, nu poate fi contestat, deși situația de fapt este modificată.
 • Această interpretare nu poate fi reținută, întrucât este contrară scopului avut în vedere de legiuitor prin reglementarea contestației la executare, întrucât aceasta este, în principal, un mijloc procedural special creat pentru procedura de executare silită, o plângere specifică acestei proceduri, prin care se obţine anularea sau îndepărtarea unor acte de executare ori, uneori, chiar şi anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu.
 • De acea prin intermediul contestației la executare se pot contesta, nu doar titlul executoriu efectiv, ci și orice act de executare efectuat de către executorul judecătoresc.
 • Subsemnatul am formulat contestație la executare împotriva actelor de executare efectuate de BEJ Asociați Popescu Marian și Poescu Adina-Vali, în termenul prevăzut de lege, de 15 zile, calculat în funcție de momentul în care mi au fost comunicate aceste acte, potrivit art. 181 alin. 1 pct.2.

 

 • Motivul contesației este reprezentat de lipsa titlului executoriu, din moment ce debitul s-a stins, eu necunoscând proveniența sumei solicitate de către BEJ Asociați Popescu Marian și Poescu Adina-Vali, pe care se presupune că le-aș datora Piraeus Bank S.A.

 

 • Cu privire la aceste aspecte, instanța de judecată a reținut o concluzie greșită, sugerând faptul că acestea trebuia contestate în termenul de 15 zile când a început executarea silită, respectiv 29.10.2014, deși actele contestate de subsemnatul au fost întocmite de către BEJ Asociați Popescu Marian și Popescu Adina-Vali la 30.01.2018.
 • Contestația la executare reprezintă o garanție a legalității tuturor actelor emise de către executorul judecătoresc, nu doar a titlului executoriu.
 • Acestea sunt motivele pentru care subsemnatul am formulat contesație la executare, întrucât consider ca prescris dreptul creditoarei, creanța fiind calculată în mod netemeinic și nelegal prin raportare la situația de fapt descrisă anterior.
II.                 GARANȚIILE PROCESULUI CIVIL
 • Soluția reținută de către prima instanță nu poate fi primită, prin modul de soluționare, prima instanță arată că a dorit să soluționeze, în mod facil și comod, prezenta cauză, fără a mai cerceta fondul, invocând din oficiu excepția tardivității formulării contestației.
 • Această soluție încalcă garanțiile procesului civil, respectiv:
 • dreptul părți de a fi judecată în mod echitabil, potrivit art. 6 Cod proc. civ.
 • legalitatea procesului civil, potrivit art. 7 alin. 2 Cod proc. civ.
 • Superficialitatea cu care prima instanță a tratat prezenta cauză rezultă și din erorile materiale prezente în Sentința civilă nr…. din 24.09.2019, pronunțată în dosarul nr. …., dintre care exemplificăm:

,,În motivare, s-a arătat că la data de 13.12.2015 (in loc de 13.12.2005), între contestator și intimata Piraeus Bank România S.A. s-a încheiat un contract de descoperire de cont.

În continuare, contestatorul a menționat că a procedat la achitarea ratelor pentru respectivul contract în anul 2010, când a apreciat ca fiind îndeplinite obligațiile contractuale.’’

Pentru toate aceste motive vă solicităm să dispuneți anularea Sentinței Civile nr. ….. pronunțată de Judecătoria Sector 3, în dosarul …., întrucât prima instanță, în mod greșit a soluționat procesul fără a judeca fondul, urmând ca prin decizia pe care o veți pronunța să dispuneți anularea hotărârii atacate și să procedați la judecarea procesului evocând fondul, în sensul admiterii contestației la executare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate