You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestatie la executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat contestatie la executare silita

Cum procedez atunci cand instanta de fond admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare silita?

Practica Tribunalului Bucuresti:

Susține apelantul că motivul contestației îl constituie lipsa titlului executoriu pentru suma pusă în executare, atâta timp cât debitul inițial a fost stins, creanța fiind achitată, iar debitorul nu cunoaște existența altor datorii.Instanța de fond nu a respectat garanțiile procesuale, soluționând în mod facil cauza prin admiterea excepției tardivității contestației la executare, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 6 și 7 NCPC.

În concluzie, solicită să fie admis apelul, să fie anulată sentința civilă atacată și să se procedeze la judecarea procesului evocându-se fondul.

În drept, a indicat art. 718, art. 712, art. 480 NCPC.

În dovedire, s-a solicitat proba cu înscrisuri și a atașat un set de acte.

În temeiul art. 411 alin. 2 NCPC s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă

Examinând sentinta civilă atacată prin prisma criticilor formulate, tribunalul retine următoarele:

În esență, apelantul-contestator a susținut că în mod eronat instanța de fond a respins ca fiind tardiv formulată contestația la executarea silită, întrucât instanța a interpretat eronat dispozițiile art. 712 alin. 1 NCPC (forma anterioară), conducând la concluzia că nici un act de executare silită încheiat după împlinirea termenului de 15 zile de la primele acte să nu mai poată fi contestat, deși contestatorul a contestat actele de executare silită întocmite în dosarul de executare silită la data de 30.01.2018, în condițiile în care executarea silită a început în anul 2014.

Criticile sunt fondate și urmează a fi admise în limitele și pentru considerentele care succed.

Tribunalul reține că prin contestația la executare contestatorul a solicitat „anularea tuturor actelor de executare silită pornite împotriva sa în dosarul nr…../2014 al BEJ Asociați Popescu Marian și Popescu Adina — Vali, respectiv Încheierea din 30.01.2018 pentru suma de 4787, 12 lei, adresa de înființare a popririi din 30.01.2018, adresa de înființare a popririi transmisă către ….SRL, în principal ca prescrise, iar în subsidiar ca nelegale și neîntemeiate”.

Or, raportat la adresa de înmânare a actelor contestate — 05.02.2018 (f. 216 ds. Js2) și data sesizării instanței cu prezenta contestație — 21.02.2018, astfel cum rezultă din ștampila poștei aplicată pe plicul de expediție (f. 40 Js2), este reală susținerea contestatorului în sensul că actele de executare silită menționate au fost contestate cu respectarea dispozițiilor legale, respectiv în termenul de 15 zile prevăzut de art. 712 alin. 3 NCPC (forma în vigoare la data respectivă).

Chestiunile reținute de către instanța de fond la admiterea excepției tardivității privesc fondul contestației la executare și se impunea a fi analizate pe fondul pricinii, cu atât mai mult cu cât contestatorul a susținut că a achitat întregul debit existent la data începerii executării silite încă din anul 2016, iar pentru aceste acte de executare silită nu cunoaște ce titlu executoriu a fost avut în vedere, chestiuni care privesc legalitatea și temeinicia actelor de executare silită emise la data de 30.01.2018.

Nu pot fi însă reținute susținerile apelantului-contestator în sensul că prin soluția pronunțată s-a adus atingere dreptului său la un proces echitabil, întrucât instanța de fond a respectat dreptul la apărare și contradictorialitatea, având în vedere că a pus în discuție excepția, iar părțile au avut posibilitatea să formuleze concluzii și apărări pe excepție.

Așa fiind, tribunalul va respinge ca fiind nefondate aceste critici.

Pentru considerentele care preced, tribunalul, în temeiul art. 480 alin. 3 NCPC va admite apelul, va anula sentința civilă atacată și, având în vedere că apelantul-contestator a solicitat reținerea cauzei și judecarea ei de către tribunal, tribunalul, admițând apelul va acorda termen în continuare pentru evocarea fondului pricinii la data de 23.07.2019 , cu citarea părți lor.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate