You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestatie la executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat contestatie la executare silita

Practica judiciara prescriptia dreptului de a cere executarea silita

JUDECĂTORIA FĂUREI JUDEȚUL BRĂILA

ÎNCHEIERE

Ședința Publica de la 26.06.2019

Instanța constituită din:

Președinte:

Grefier:

Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect contestație la executare fornłulată de contestatoarea ….., județul Brăila în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD la Kruk România S.R.L. în municipiul București, Splaiul Unirii, nr.165, Cladirea TN Otiiees 2, subsol, parter și etajele 7,8,9, Sector.3.

Dezbaterile și susținerile orale ale părților au avut loc în ședința publică din data de 1 1.06.2019 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta încheiere, când instanța, în temeiul art. 396 alin. I C. proc. civ, a amânat pronunțarea la data de 26.06.2019, dispunând următoarele :

INSTANȚA,

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Făurei la data de 17.01.2019 sub nr. ……/228/2019 contestatoarea ….. a solicitat anularea actelor de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc Plăcintă Adina Maria în dosarul de executare silită nr……/2018, în contradictoriu cu Investcapital LTD și, în consecință, să se dispună întoarcerea executării silite pentru sumele reținute.

In motivarea cererii, a arătat că la data de 08.12.2005 a încheiat contractul de credit nr….. cu BCR, pentru suma de 5.000 euro și a achitat rate până la sfărștul anului 2006. Precizezază că nu a fost încunoștiințată despre o eventuală cesiune a contractului său de credit.

Potrivit art.248 C.pr.civ. a invocat excepția dreptului de a cere a executarea silită, apreciind că termenul de prescripție s-a împlinit cele mai târziu la 3 1.12.2009.

Au fost în drept invocate dispozițiile art. 712, art.719 și art.223 C.pr.civ și următoarele din Codul de Procedură Civilă.

S-a formulat întâmpinare de intimată care a invocat excepția netimbrării acțiunii și excepția lipsei calității dovezii calității de reprezentant.

Regula generală a soluționării excepțiilor este prevăzută în art.248 alin. 1 C.pr.civ., care arată că instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. Prin acest articol s-a urmărit soluționarea cu precădere a excepțiilor a căror admitere ar face administrarea probelor ori dezbaterile asupra fondului să fie fără relevanță, întrucât acțiunea s-ar putea respinge în baza unei excepții.

Există situații în care instanța nu se poate pronunța ab initio asupta unei exceții, întrucât nu are destule elemente pe baza cărora să își întemeiază soluția. In aceste cazuri, legiuitorul a introdus o derogare de la regula generală, și anume art.248 alin.(4) C.pr.civ., care permite unirea excepțiilor cu administrarea dovezilor sau cu fondul cauzei, dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administreze aceleași dovezi ca și pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, pentru soluționarea fondului.

Prin încheierea din data de …. instanța a respins excepția netimbrării acțiunii și excepția lipsei calității dovezii calității de reprezentant.

Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia se poate obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silită. Astfel exista posibilitatea formulării contestației impotriva executării silite precum și împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Prin urmare, contestația la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârșită eu prilejul activității de urmărire silită. Cu titlu de exemplu ele se pot retëri la: nerespectarea fonnelor prevăzute de lege pentru încunoștințarea debitorului despre declanșarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării, modul de realizare a publicității prevăzută de lege pentru realizarea licitației, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc. Contestațiile Ia executare pot avea ea obiect și împărțirea bunurilor proprietate comună Consecința nerespectării dispozițiilor privitoare la executarea silită sau la executarea oricărui act de executare atrage anularea actului respectiv.

Contestațiile la executare propriu-zisă pot avea ca temei: alegerea procedurii execuționale; prescripția dreptului de a cere executarea silită sau perimarea unor acte de executare; vicii de formă ale actelor de executare, de pildă, a publicațiilor de vânzare; nerespectarea termenelor; încălcarea oricăror forme in cadrul executării silite; ordinea de urmărire a bunurilor sau urmărirea unor bunuri care, potrivit legii, nu pot fi urmărite; depășirea limitei in care vor fi urmărite bunurile; modul in care se desfășoară activitatea execuțională; neopozabilitatea titlului executoriu față de o terță persoană, cu drepturi proprii asupra obiectului urmărit; urmărirea unor bunuri aparținând altor persoane decât debitorului: invocarea compensației legale; eventuale alte motive de nulitate a executării silite.

Examinând excepția prescripției dreptului intimatei de cere executarea silită, care a fost invocată de contestatoare instanța constată că, contestatoarea este executată silit conform titlului executoriu reprezentat de contractul de credit de consum nr……/08.12.2005 care a fost încheiat între contestatoare și Banca Comercială Română având ca obiect acordarea către contestatoare a unei linii de credit de 900 lei (f.82-85))

Rezultă din actul adițional că data scadentă este de 07.12.2010 iar din dosarul de executare nu rezultă existența unor plăți de către contestatoare.

Ulterior intimata preluând creanță a înțeles să solicite executarea silită a contestatoarei la data de 18.12.2018, dată la care s-a primit de către executorul judecătoresc solicitarea formulată în acest sens de intimată, înscris existent la dosarul de executare ce a fost comunicat în copie la solicitarea instanței. (fila nr. 33 din dosar)

Potrivit dispozițiilor art. I alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, în vigoare în anul 2005 când s-a încheiat contractul de credit, dreptul la acțiune având un drept patrimonial se stinge dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, termenul general al prescripției dreptului la acțiune fiind de trei ani, potrivit an. 3 alin. I din același act normativ.

În cauză acest termen s-a împlinit iar intimata nu mai este în termenul legal de a solicita executarea silită a contestatorului întrucât din data de 07.12.2010 și până la data de 18.12.2018 când a înțeles să solicite executarea silită au trecut mai mult de 3 ani de zile. Pentru aceste motive va fi admisă excepția prescripției dreptului intimatei de a cere executarea silită a contestatorului, se va constata prescris acest drept și, în consecință, va fi admisă cererea contestatorului ce face obiectul prezentei cauze și vor fi anulate actele de executare contestate.

Potrivit dispozițiilor art. 16 lit. c din Decretul nr. 167/1958, care era în vigoare când sa încheiat contractul de credit cu nr…../08.12.2005, cursul prescripției extinctive se întrerupe printr-un act începător de executare și nu prin eventuale notificări sau invitații de soluționare sau valorifice pe cale amiabilă a unei creanțe deținută împotriva unei terțe persoane.

Față de faptul că dreptul de a mai solicita executarea silita era prescris, la data sesizării executorului judecatoresc, instanta va anula toate actele de executare întocmite de BEJ Plăcintă Adina Maria în Dosarul Executional nr…../2018, cu consecința întoarcerii executării silite pentru toate sumele reținute sub orice formă contestatoarei debitoare în acest dosar execuțional.

Instanța va face aplicarea principiului ”accesorium sequitur principale” și în consecință, în baza disp. art. 723 Cepe, instanța va dispune întoarcerea executării silite cu privire la toate sumele obținute prin internłediul BEJ Plăcintă Adina Maria în dosarul de executare nr…. de Ia debitoarea ….., sens în care va obliga pe creditorul Investeapital LTD la restituirea către debitoarea contestatoare Pavaloaei Ioana Raluca a tuturor sumelor obținute prin intermediul BEJ Plăcintă Adina Maria, în dosarul de executare nr…./2018, de la debitoarea ….

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de contestatoare, instanța reține următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 451-453 Cod procedura civila, instanța poate obliga la cerere pattea care a căzut în pretenții să-i plătească celeilalte părți cheltuielile de judecată ocazionate de desfășurarea procesului. Cheltuielile de judecată sunt reprezentate de acele sume de bani pe care părțile trebuie să le efectueze pentru desfășurarea regulată a procesului civil și sunt compuse în principiu din: taxa de timbru și timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli eu deplasarea martorilor, cheltuieli privind efectuarea expertizei și onorariul de expert, etc.

Efectuarea tuturor cheltuielilor amintite mai sus trebuie dovedită prin înscrisuri depuse in acest sens la dosarul cauzei de partea care a solicitat prin cererea de chemare în judecată sau cerere reconvențională ori întâmpinare obligarea la plată a părții ce a cazut în pretenții.

Conform prevederilor art. 453 alin. I din Codul de Procedură Civilă va fi obligată intimata la plata către contestator a sumei de 855,89 reprezentând cheltuieli de judecată suportate în prezenta cauză. Acestea constau în contravaloarea onorariului apărătorului ales al contestatorului, conform facturii seria A nr. 492/11.09.2019 ce a fost depusă în original la dosar (fila IO), și a sumei de 155,89 lei reprezentând contravaloarea costurilor de fotocopiere a dosarului de executare .

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE :

Admite excepția prescripției dreptului intimatei de a cere executarea silită invocată de contestator.

Admite contestația la executare formulată de contestatoarei….. județul Brăila în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL Ltd la Kruk România S.R.L. în municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter și etajele 7,8,9, Sector.3.

Constată prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită a contestatoarei.

Anulează toate actele de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc Plăcintă Adina Maria în dosarul de executare silită nr…../2018.

În baza disp. art. 723 C.pr.civ., dispune întoarcerea executării silite cu privire la toate sumele obținute prin intermediul BEJ Plăcintă Adina Maria în dosarul de executare nr…../2018 de la debitoarea ….și, pe cale de consecință, obligă pe creditoarea Investcapital LTD la restituirea către debitoarea contestatoarea Pavaloaei Ioana Raluca a tuturor sumelor obținute prin intermediul BEJ Plăcintă Adina Maria în dosarul de executare nr…../2018, de la debitoarea …..

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate