You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestatie la executare silita firme de recuperari creante

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocat contestatie la executare silita firme de recuperari creante:

JUDECĂTORIA BUFTEA

SENTINȚA CIVILĂ nr…..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator R.N., contestator R.A. și pe intimat SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, intimat SC KRUK ROMANIA SRL, având ca obiect contestație la executare – repus pe rol.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea introdusă la Judecatoria Buftea la data de ……, înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. ……….., contestatorii R.N. și R.A., a solicitat in contradictoriu cu SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, constestație la executare, solicitând instanțe constatarea caracterului nul absolut și abuziva al clauzelor contractuale prevăzute în contractul de credit nr. …. din data de 06.08.2007 incheiat intre BCR SA cu debitorul R.N. si coplatitorul R.A.; obligarea intimatei la respectarea dispozițiilor legale în sensul recalculării dobânzii în funcție de valoarea unui indice de refërință prevăzut de lege; obligarea pârâtei la recalcularea și perceperea dobânzii începând cu data contractării în funcție de evoluția unui indice de referință verificabil ROBOR la 3 luni și prin raportare la marja fixă de la data încheierii contractului; restituirea tuturor sumelor percepute în baza clauzelor contractuale nule și abuzive, sau fără temei legal, cu titlu de comision de acordare; restituirea tuturor sumelor ce exced unei dobânzi calculate și datorate în mod legal și percepute de pârâtă până la soluționarea definitivă a prezentei cauze; întetarea tuturor formelor de executare silită pornite în contractul de credit nr. ……. din data de 06.08.2007 în dosarul de executare nr. 7916/2014.

A solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorii au arătat că la data de ….., a fost încheiat contractul de credit nr…… din data de 06.08.2007 incheiat intre BCR SA cu debitorul Filip Niculae si coplatitorul Filip Carmen, având ca obiect acordarea unui împrumut cuantum de 31000 lei pentru o perioadă de 84 de luni. A mai arătat că nu a achitat creditul din cauza clauzelor abuzive ce mi-au fost inserate în contract, clauze pe care nu am avut posibilitatea să le negociez.

În drept a invocat dispozițiile prevăzute de Legea nr. 193/200, OG nr. 21/1992, OUG nr. 99/2006, OUG 50/2010, Legea nr. 288/2010, Legea nr. 363/2007, art. 15 din

Prin decizia nr. ….. din data de …. Tribunalul Ilfov a admis apelul  contestatorilor, a anulat sentința civilă nr. ……. a Judecătoriei Buftea și dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, cauza fiind reînregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 13.10.2017 sub ……

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru părți proba cu înscrisuri.

Analizând cu prioritate în temeiul art. 248 C.pr.civ. excepțiile invocate în cauză, reține următoarele:

Excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei Kruk Romania SRL va fi respinsă ca neîntemeiată, având în vedere că deși aceasta a invocat un contract de cesiune a creanței rezultând din contractul de credit nr. ….. încheiat cu contestatorul, nu l-a depus la dosarul cauzei, sarcina probei sub acest aspect revenindu-i în temeiul art. 249 C.pr.civ. Cu privire la înscrisurile depuse după rămânerea în pronunțare, instanța va face aplicarea art. 394 alin. 3 C.pr.civ. conform căruia după Închiderea dezbaterilor partile nu ma ipot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sanctiunea de a nu fi lua/ în seamă și nu va ține cont de înscrisuri la soluționarea cauzei.

Excepția inadmisibilității capetelor de cerere 1-5 prin care se solicită constatarea caracterului abuziv al clauzelor din contractul de credit bancar nr. …. invocată de intimată va fi, de asemenea, respinsă ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanța reține că potrivit art. 712 alin. 2 C.pr.civ., în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui.

În speță, titlul executoriu este reprezentat de contractul de credit bancar nr…., iar prin prezenta contestație la executare se invocă motive de fapt și de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, respectiv caracterul abuziv al unor clauze cuprinse în contractul de credit mai sus menționat.

Cu toate acestea, instanța reține, contrar susținerilor intimatei, că invocarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în contractul de credit este permisă pe calea contestației la executare, întrucât legea nu prevede în legătură cu acest titlu executoriu. Dimpotrivă, niciuna dintre legile speciale în materia protecției nu prevăd o cale procesuală specifică pentru constatarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse într-un contract (de credit) și desființarea totală sau parțială a acestuia.

În cele ce urmează, instanța va analiza susținerile contestatorului cu privire Ia caracterul abuziv al clauzelor 5,7,8 și 9 lit. b,c,d,e,f din contractul de credit bancar nr. …..

Clauza prevăzută la art. 5 din contract stipulează: La data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de 11,8% pe an și este revizuibilă semestrial. Dobânda curentă este fôrmală din dobânda de referin(ă revizuibilă semestrial, care se afișează Ia sediile BCR, Ia care se adaugă 2,05 P.P. Cotatia dobânzii de referintă revizuibilă semestrial este cea de la 30 septembrie din fiecare an și se aplică de la 0l octombrie până la 31 martie anul următor, respectiv cea de la 31 martie din fiecare an și se aplică de la 0l aprilie până la 30 septembrie din același an.

Această clauză trebuie coroborată cu art. 2.10 lit. a din Condițiile Generale anexă la contractul de credit conform căreia pe parcursul derulării creditului banca poate modifica dobânda, fără consimțământul împrumutatului, în funcție de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent.

Conform an.2.ll noul procent de dobanda de referinta va fi afisat la sediul bancii la data intrarii in vigoare a modificarii.

Clauza prevăzută la art. 7 din contract menționează că Nivelul dobânzii curente la credite se stabilește de bancă înfuncłie de serviciul datoriei împrumutatului, astfel: dacă împrumutatul nu înregistrează credite și/sau dobânzi restante în RON și/sau valuta sau acestea sun/ de până la 7 zile inclusiv, dobânda curentă este cea înscrisă la pct. 5; – dacă împrumutatul înregistrează credite și/sau dobânzi restante în RON și/sau valulă cuprinse între 8 și 30 zile, dobânda curentă este înscrisă la pct. 5, la care se adaugă I puncte procentuale; dacă împrumutatul înregistrează credite si dobânzi restante în RON și/sau valută de peste 31 zile inclusiv, dobânda curentă este cea înscrisă la pct. 5, la care se adaugă 3 puncte procentuale.

Potrivit art. 8 din contract Dobânda majorată în functie de situatia datoriei în cazul creditelor restante: a) până la 3() zile, este dobânda curentă înscrisă la pct. 5 la care se adaugă 7 P.P.; b) peste 31 zile inclusiv, este dobânda curentă înscrisă la pct. 5 Ia care se adaugă 7 P.P.

Mai retine instanta ca litera a din Anexa la Legea nr. 193/2000 atribuie caracter abuziv clauzei care confera comerciantului dreptul de a modifica clauzele contractului fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract.

Prevederile acestei litere nu se opun insa clauzelor in temeiul carora un furnizor de servicii financiare isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii platibile de catre consumator fara o notificare prealabila daca exista o motivatie intemeiata, in conditiile in care comerciantul este obligat sa informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte parti contractante si acestea din urma au liberatea de a rezilia imediat contractul.

Pe cale de consecinta, in considerarea dispozitiilor legale mai sus mentionate, clauza prin care banca isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii nu poate fi calificata ca abuziva daca motivul modificarii este prevazut in contract si consumatorul este informat intr-un termen rezonabil de o astfel de modificare, acesta din urma avand posibilitatea de reziliere a contractului in discutie.

Examinand clauza in discutie in raport de conditiile mai sus mentionate, instanta

retine:

Analizand dispozitiile art. 7 din contract, instanta, retine ca prin acestea s-a detaliat modul de calcul al dobanzii curente, la credite, pentru situatia in care imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante.

Contrar sustinerilor reclamantei, instanta constata ca nu este lasata la aprecierea bancii posibilitatea de a interveni la modificarea ratei dobanzii curente, ci se prevede clar ca nivelul dobanzii curente la credite se stabileste de banca in functie de serviciul datoriei imprumutatului.

Instanța apreciază că trebuie să existe și un nivel minim de conștientizare în sarcina consumatorului care nu poate profita de această calitate. Prin urmare, este culpa reclamantei că doar ulterior semnării contractului s-a interesat ce reprezintă dobânda variabilă pe care urma să o plătească și care era cuantumul acesteia, prin acest comportament aceasta asumându-și consecințele încheierii contractului în astfel de condiții.

Din aspectele analizate anterior, instanța reține că în privința acestei clauze reclamanta a avut libertatea de a alege cu privire la dobânda aplicabilă contractului, la modalitatea de aplicare a acesteia și a luat decizia în deplină cunoștință de cauză.

În ceea ce privește crearea unui dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului, instanța reține că trebuie luată în considerare natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a încheiat contractul precum și toate circumstanțele care însoțesc încheierea contractului. Astfel, trebuie stabilit un rezultat obiectiv al clauzei, acela al creării unei disproporții a prestațiilor greu suportabilă de către consumator iar din punct de vedere subiectiv, trebuie încălcată cerința bunei credințe.

Instanța reține de asemenea că. potrivit punctului I lit. a din Anexa Legii | 93/2000. sunt considerate abuzive acele prevederi contractuale care dau dreptul profesionistuIui de a modifica unilateral clauzele contractului, mră a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. Cu toate acestea. prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un rurnizor de servicii financiare își rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, tără o notificare prealabilă, dacă există motivație întemeiată, în condițiile în care comerciantul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părți contractante și acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Aceste prevederi însă privesc ipoteza în care nu există o clauză contractuală cum este cea cuprinsă în contractul de credit încheiat de reclamant. În prezentul dosar, majorarea dobânzii în temeiul unui calcul efectuat de către bancă are loc pe baza unei clauze semnate de către reclamantă, aceasta asumându-și Ia momentul Ia care și-a dat consimțământul, perspectiva ca prețul creditului să crească.

Totodată, analizând prevederile contractuale referitoare la dobândă pe care

reclamanta le-a acceptat prin semnarea contractului, instanța reține că acestea stabilesc în mod expres faptul că banca poate schimba dobânda fără acordul împrumutatului în funcție de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de Ia data modificării acestuia, la soldul creditului existent (art. 2.10 lit. a din condițiile generale).

Prin urmare, schimbarea ratei dobânzii nu s-a realizat în mod discreționar de către furnizorul de servicii bancare ci dimpotrivă raportat la indici obiectivi, care nu au putut fi controlați de către bancă. Astfel,costul resurselor de creditare are la bază mai multe elemente respectiv: indicele de referință Euribor care este influențat de situația lichidității pe piață, costul cu rezervă minimă obligatorie care reprezintă o parte din pasivele băncii , blocată în conturi deschise la BNR unde rata de dobândă remunerată este foarte mică, de cele mai multe ori sub nivelul ratelor de piață și costurile de lichiditate care acoperă riscul de lichiditate pe care banca și-l asumă și este menit să acopere diferența de scadență între creditele pe termen lung acordate clienților și scadența pe termen scurt a surselor de finanțare corespondente. (f. 109-115, f. 117, f. 119)

Prin urmare, instanța constată că reclamanta a semnat contractul de credit în deplină cunoștință de cauză cu privire la natura dobânzii în sensul că aceasta este variabilă și și-a asumat acest preț al împrumutului său.

Mai mult, dată fiind durata mare a creditului acordat și modificările care pot interveni pe piața financiar-bancară în această perioadă, îi este permis băncii să se asigure că va primi o dobândă care să acopere costurile creditului și să îi ofere profitul convenit la încheierea contractului de credit.

Prin urmare, instanța apreciază că dispozițiile clauzei 5, 7 și 8 din contractul de credit nu au creat un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, motiv pentru care acest capăt de cerere este neîntemeiat.

In concluzie, instanța apreciază că, suportarea de către consumator a unor costuri aferente unor demersuri anterioare creditului și în afara exprimării consimțământului, creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile pârților iar exigențele bunei-credințe nu sunt respectate, motiv pentru care va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute în convenția de credit nr. …..1a pct. 9 litera b (referitoare la comisionul de acordare a creditului) și va constata nulitatea absolută a acesteia.

In ceea ce priveste comisionul de administrare, interpretand dispozitiile art 9.c din contract coroborat cu cele ale art 3.9 din conditiile generale, instanta retine ca acest comision este fix — 15,50 RON, reprezinta un procent de 0,05% din valoarea creditului ( procent care ramane fix pe toata durata contractului) si se plateste lunar, odata cu rata de credit si dobanda.

Mai retine instanta ca potrivit art 6 din contract acesta este inclus in dobanda anuala efëctiva care, potrivit art 2 din conditiile generale, reprezinta costul contractului.

Avand in vedere valoarea fixa a acestui comsion -15,50 RON-, precum si faptul ca acesta reprezinta un procent de 0,05% din valoarea imprumutata -31.000 RONinstanta retine ca stabilirea acestui comision nu creează un dezechibru semnificativ intre parti, in detrimentul reclamantei, care s-a obligat de altfel la incheierea contractului sa plateasca costul contractului, cost in care este inclus si acest comision.

Astfel, este normal ca plata acestui comision sa profite exclusiv bancii si sa fie perceput de aceasta pe intreaga perioada de creditare, pentru ca acesta reprezinta plata pentru serviciile prestate de banca pe toata perioada derularii contractului, nefiind perceput in mod injust —astfel cum sustine reclamanta – avand in vedere ca acesta este prevazut in contract si reprezinta pretul practicat de banca pentru administrarea contului de credit al reclamantei parate.

În privința comisioanelor de transformare nu există o contraprestație din partea băncii. Astfel, la solicitarea de translôrmare banca va echivala contractul. creditul va fi rambursat, fiind însoțit de dobânzi.

Altfel spus, costul creditului trebuie să fie exprimat în dobânzile percepute, stabilite clar și transparent i care să includă serviciile pe care banca le pune la dispoziția consumatorului la acordarea unui credit. Se constată totodată că această clauză nu a fost nici explicată și nici definită în contract, consumatorul nefiind în măsură să cunoască pe deplin obligațiile asumate.

Astfel, clauzele prevăzute de pct. 9 lit. d și e din contract sunt abuzive și se va constata nulitatea absolută a acestora.

În privința clauzei prevăzute în contractul de credit la pct. 9 litera f (referitoare la comisionul de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului), de 71,30 lei lunar reprezentând un procent de 0,23% din valoarea contractului, reține următoarele:

Potrivit susținerilor băncii pârâte din întâmpinare, comisionul de urmărire riscuri este perceput pentru prestarea de către bancă a unui serviciu de administrare a riscurilor pe care le-ar putea întâlni până la recuperarea creditului.Or, astfel de riscuri pot fi înlăturate eficient prin impunerea aducerii de garanții reale sau personale de către împrumutat. identificarea cauzelor de insolvabilitatea nefiind un serviciu efectiv prestat de bancă pe parcursul derulării contractului ci constituie o etapă în faza de negociere a contractului, etapă în care se analizează solvabilitatea potențialului client și garanțiile ce pot fi aduse in asigurarea restituirii creditului.

În plus, instanța constată că noțiunea de comision de risc, nu este descrisă nici în cuprinsul condițiilor generale și nici în cuprinsul condițiilor speciale ale convenției de credit încheiate de părțile în litigiu, astfel încât reclamantul să fie în deplină cunoștință de cauză cu privire la motivele pentru care sunt percepute sume cu titlu de comision de risc.

În ceea ce privește solicitarea reclamantului de restituire a sumelor achitate în temeiul clauzelor abuzive, instanța reține că unul dintre principiile consecințelor juridice ale aplicării sancțiunii nulității îl reprezintă principiul retroactivității efectelor nulității ceea ce presupune ca nulitatea să producă efecte nu numai pentru viitor ci și pentru trecut, pe toată perioada cuprinsă între momentul încheierii contractului și anularea acestuia. Din acest principiu decurge un altul respectiv cel al restabilirii situației anterioare conform căruia tot ceea ce s-a executat în baza unui act juridic.

În ceea ce privește capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, instanța față de soluția de admitere a acțiunii, în baza dispoz. art. 453 alin. I C.pr.civ., va obliga pârâtele la plata sumei de 6,664.45 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat, dovedită în acord cu disp. art. 452 C.pr.civ..

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de intimata KRUK Romania SRL, ca neîntemeiată.

Respinge excepția inadmisibilității capetelor de cerere 1-5, invocată de intimata Banca Comercială SA, ca neîntemeiată.

Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de intimata Banca Comercială SA, ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea ce privește pe contestator R.N. ……- București, cu domiciliul ales la CI Bogdan Palade din str. Bucureti, str. Itcani, nr.20, etaj l, ap.20, sector 2, contestator R.A. CNP

…….- București, cu domiciliul ales la CI Bogdan Palade din str. Bucureti str. Iteani, nr.20, etaj l, ap.20, sector 2 și pe intimat SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA – CUI 361757 – sector 3, București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, cod postal 030415, intimat SC KRUK ROMANIA SRL CUI 21114156 – sector 4, București, Intrarea Nestorei, subsol, parter, et 9, 10,1 1.

Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute în Contractul de credit nr. …… la pct. 9 lit. b (comision acordare credit), lit. d și e (comision de transformare) și lit. f (comision de urmărire riscuri).

Anulează în parte executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. ….. în ceea ce privește partea din creanță care reprezintă comisionul de acordare credit, comisionul de transformare și comisionul de urmărire riscuri.

Obligă intimatele să restituie contestatorului R.A. sumele încasate cu titlu de comision acordare credit, comision de transformare și comision de urmărire riscuri.

Obligă intimatele la plata către contestatorul R.A. a dobânzii legale penalizatoare calculată asupra debitului încasat cu titlu de comision acordare credit, comision de transformare și comision de urmărire riscuri, de la data pronunțării prezentei hotărâri, până la achitarea integrală a debitului.

Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată.

Obligă intimatele să plătească contestatorului R.A. suma de 6,664.45 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Buftea.

Pronunțată astăzi, 27.08.2018, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate