You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat dare in plata Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Darea în plată –  opțiune pentru stingerea datoriei în contextul decretării stării de urgență

În circumstanțele excepționale care au fost generate de focarul SARS-CoV-2, mediul economic este grav afectat, iar consecințele create de lipsa disponibilităților financiare ale întreprinderilor mici și mijlocii sunt suportate în principal de persoanele fizice prin diminuarea veniturilor obținute, dar și prin pierderea locului de muncă.

Având în vedere criza econimică și monetară generată de pandemia cu Coronavirus, putem afirma că ne aflăm pe tărâmul teoriei impreviziunii.

Potrivit dispozițiilor legale, părțile care au încheiat un contract de credit ipotecar sunt obligate să își îndeplinească obligațiile asumate. Cu toate acestea, daca obligațiile asumate de o parte devin excesiv de oneroase, având la bază o schimbare excepțională a împrejuărilor, și are ar genera un dezechilibru înjust raportului contractual, debitorul are la îndemână mai multe opțiuni.

Astfel, analizând condițiile aplicării impreviziunii ( existența unei situații neprevăzute, absența unor clauze contractuale de adaptare, caracterul legal, licit al neexecutării obligațiilor, dar și lipsa vinovăției debitorului), și situația econimică generată de decretarea stării de urgență, debitorii vor putea beneficia de dispozițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

În acest sens, Curtea de Apel Brașov a oferit o definiție a impreviziunii prin Decizia nr. 126 din 18 martie 2020, aceasta statuând : „ Atât timp cât debitorul nu a provocat el însuși situația obiectivă reținută sau nu a avut intenția expres asumată de a se angaja în executarea unui risc supraadăugat asociat contractului de credit, înseamnă că în situația dată avem impreviziune.”

Pot beneficia de prevederile Legii dării în plată, consumatorii și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor . Prin consumatori, potrivit art. 2 din Ordonanța 21/1992, se ințelege persoane fizice sau grupuri de persoane fizice constituite în asociații, care contractează sau acționează în afara activității profesionale.

Dispozițiile legale privind darea în plată a unui imobil se aplică și contractelor de credit în care sunt prevăzuți mai multi codebitori sau coplătitori.

În schimb, în ceea ce privește contractele de credit încheiate sub programul „Prima casă” nu vor beneficia de procedura prevăzută de Legea nr. 77/2016.

După o analiză a prevederilor legislative menționate anterior, se poate pune întrebarea: „ ce beneficii voi avea dacă aleg procedura dării în plată?”

Efectele generate de alegerea procedurii dării în plată sunt date de dreptul consumatorului ( așa cum a fost ilustat anterior) de a stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesoriile acesteia ( spre exemplu penalități), prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului.

Mai mult, potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, pot beneficia de dreptul de a cere stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit și acele persoane care au fost supuse executării silite a imobilului ipotecat, indiferent de stadiul în care se află sau forma executării silite care se continuă asupra debitorului, chiar dacă imobilul ipotecat a fost adjudecat în cursul executării silite.

Astfel, parcurgerea procedurii dării în plată presupune îndeplinirea unor condiții esențiale:

  • creditorul și debitorul fac parte din categoria persoanelor care pot beneficia de dispozițiile Legii nr. 77/2016, astfel cum au fost menționați anterior;

 

  • cuantumul sumei împrumutate prin contractul de credit, la momentul acordării acestei sume, nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro;

 

  • creditul a fost acordat debitorului în scopul de a achiziționa, moderniza, reabilita, amenaja un imobil cu destinație de locuință;

 

  • creditul trebuie să fie garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;

 

  • debitorul nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni care au legătură cu creditul contractat.

Dacă se constată că au fost îndeplinite condițiile impuse de Legea dării în plată, debitorul va putea deschide procedura stingerii datoriei, parcurgând mai mulți pași, printre care notificarea băncii prin intermediul avocatului ales, convocarea reprezentantului băncii pentru încheierea contractului la un birou notarial, fiind în prezența rezolvării pe cale amiabilă a stingerii datoriei, dar și introducerea unei acțiuni pe rol instanțelor judecătorești competente.

Astfel, în lumina celor expuse, persoanele fizice care sunt în mod direct afectate de pandemia cu SARS-CoV-2, prin dificultățile financiare pe care aceștia le întâmpină, au posibilitatea parcurgerii procedurii prin care se stinge datoria din contractul de credit încheiat cu o instituție  bancară, fiind indeplinite condițiile impreviziunii.

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate