You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat despagubiri accidente rutiere

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce despagubiri pot obtine in urma unui accident rutier?

Intr-o situatia nefericita din viata sa, o persoana a obtinut in instanta urmatoarele daune materiale/morale:

Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul Bucuresti instata următoarele:

Obiectul acţiunii introdusa de cei 27 de reclamanţi in nume personal sau pentru minori îl constituie obligarea pârâţilor la despăgubiri pentru daunele materiale si morale suferite in urma accidentului rutier care a avut loc la data de ……. pe teritoriul Ungariei.

Autocarul condus de paratul M_______ O_____ s-a colizionat cu microbuzul în care se aflau un număr de 15 pasageri rezultând decesul a şapte dintre acesta respectiv ….

Paratul …… a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare de Tribunalul Szegrad care a stabilit culpa exclusiva în producerea accidentului (pg.267-271 vol.I).

Asiguratorul RCA respectiv parata …… a emis poliţa de asigurare RCA in baza căreia se poate acorda despăgubire de răspundere civilă până la suma maxima de 3,5 milioane euro.

Prin cererea introductiva se solicita daune materiale reprezentând cheltuieli efectuate pentru înmormântarea victimelor şi toate celelalte cheltuieli efectuate potrivit tradiţiilor etnice, probate cu înscrisuri si cu declaraţiile unor martori.

Toate sumele pretinse de reclamanţi cu titlu de despăgubiri materiale, se justifică a fi acordate astfel cum au fost solicitate.

Conform art. 1385 Cod civil „prejudiciul se repara integral putându-se acorda despăgubiri şi pentru prejudiciul viitor daca producerea lui este neîndoielnică”.

Textul mai prevede ca despăgubirea trebuie sa cuprindă pierderea suferita de cel prejudiciat, câştigul pe care în condiţii obişnuite el ar fi putut sa-l realizeze şi de care a fost lipsit precum şi cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

În acest cadru reclamanţii pretind repararea prejudiciului produs minorilor prin decesul unuia din părinţi sub forma unor sume cu titlu de prestaţii periodice echivalente întreţinerii lunare, fiind îndreptăţiţi la 1/6 din salariul minim pe economie de 670 lei la nivelul anului 2011 pana la împlinirea vârstei de 18 ani daca sunt îndeplinite condiţiile art.84 lit.b din Legea 283/2010

Într-adevăr, potrivit art. 1386  alin. 3 Cod civil, daca prejudiciul are un caracter de continuitate despăgubirea se acorda sub forma de prestaţii periodice.

Prin cerere, reclamantul ……….solicita daune materiale reprezentând pierderea venitului ca urmare a incapacităţii de munca având ca baza de calcul salariul minim pe economie in perioada 3.10.2011 – 1.09.2013 în suma totala de 13.790 lei suma la care acesta este îndreptăţit potrivit art. 1385 alin. 3 Cod civil.

De asemenea în baza aceluiaşi text reclamantul este îndreptăţit şi la suma de 850 lei/luna reprezentând venitul nerealizat datorită incapacităţii de munca de la data introducerii acţiunii 30.10.2013 pana la data încetării incapacităţii de munca la care se adăuga suma de 1212,3 lei dovedita ca fiind cheltuita cu unele tratamente, intervenţii şi terapii medicale.

Temeiul de drept pentru despăgubirile materiale cu structura prezentata îl constituie art. 1388-1389 Cod civi privind stabilirea pierderii şi nerealizării câştigului din munca precum si prejudiciul relativ la vătămarea minorului.

Potrivit art.1391 Cod.Civil în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sanătăţii poate fi acordată si o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viata, familială şi sociala.

Instanţa va putea de asemenea sa acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului pentru durerea încercată prin moartea victimei precum si oricărei alte persoane au, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.

În acest sens potrivit art.26 alin.1 din Ordinul nr.5/2010 CSA asiguratorul are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite in urma accidentului produs de vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate in cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă urmărind a se acorda despăgubiri in forma rămasă pentru prejudicii materiale, vizând vătămări corporale sau deces si prejudicii fără caracter patrimonial.

Aşadar toţi reclamanţii au justificat calitatea de victime directe sau indirecte ale faptei delictuale precum si calitatea de titulari ai dreptului la despăgubiri pentru prejudiciile nepatrimoniale suferite ca urmare a decesului autorilor sau rudelor apropiate care a produs acea durere psihică şi afectivă la care se refera disp. art.1391 Cod.Civil.

Acelaşi drept subiectiv la despăgubire pentru prejudiciul moral suferit îl are si reclamantul…… ca urmare a vătămării corporale grave care i-a generat incapacitatea de muncă, suferinţe fizice, şi o restrângere substanţială a posibilităţilor de viata familială şi socială vizate de art. 1391 alin.1Cod civil

Cu privire insa la sumele pretinse cu titlu de daune morale de către reclamanţi, instanţa in acord cu jurisprudenţa ICCJ, precum si cu doctrina in materie, are in vedere criteriile referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, atât pe planul fizic cat si psihic, dar si importanţa valorilor lezate, a consecinţelor produse în special privind restrângerea sau limitarea posibilităţilor de exprimare în plan social sau familiar.

Apreciind şi raportând aceste criterii la situaţia concreta a celor patru familii, tribunalul urmează a admite în parte cererea de despăgubire pentru prejudiciile morale suferite acordând sumele ce vor fi cuprinse detaliat în dispozitivul hotărârii, alături de celelalte sume ce vor fi acordate cu titlul de daune materiale şi prestaţii periodice pentru reclamanţii minori.

Suma totala reprezentând valoarea daunelor materiale si morale stabilite nu depăşeşte plafonul maxim de asigurare de 3,5 milioane de euro, înscris in poliţa de asigurare RCA, astfel încât la plata acestor despăgubiri fata de toţi reclamanţii va fi obligată doar parata …., urmând a fi respinsă cererea de obligare in solidar a celorlalţi doi pârâţi ……..pe temeiul răspunderii civile delictuale izvorâtă din raportul de prepuşenie în care se afla.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. parata va fi obligată la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de reclamanţi în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte acţiunea formulata de reclamanţii ….

Stabileşte următoarele despăgubiri materiale si morale pe care parata …..SA le va achita reclamantelor in baza contractului de asigurare pentru răspunderea civila astfel:

1) Catre reclamantul ….. in urma decesului soţiei suma de 10.325 lei cu titlul de daune materiale si suma de 89.000 lei cu titlu de daune morale (echivalentul in lei a 20.000 euro)

2) Catre reclamanta minora …… reprezentata de tatăl sau reclamantul ….. pentru decesul mamei sale ……,suma de 70.000 lei daune morale si suma de 111,66 lei/luna prestaţie periodica echivalenta întreţinerii lunare pentru perioada 30.10.xxxxxxxxxxxxx14 (majoratul) si in continuare pana la împlinirea vârstei de 26 de ani sub condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute de art.84 lit.b din Legea 63/2010 privind sistemul de pensii;

3) către reclamanta….. pentru decesul mamei sale…..suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale;

4) către reclamanta …. pentru decesul surorii sale ….. suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale, pentru decesul fratelui …. 50.000 lei cu titlu de daune morale precum si suma de 20.651 lei daune materiale;

Pentru vătămările corporale grave suferite suma de 13.790 lei venit total nerealizat pe perioada ….. la nivelul salariului minim pe economie si suma de 850 lei/luna începând cu data de…. pana la încetarea incapacităţii de munca, suma de 1.212,30 lei-contravaloarea tratamentelor si terapiilor medicale, suma de 100.000 lei cu titlu de daune morale pentru vătămările corporale grave.

Obliga parata…. la plata sumei de 6200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata către reclamantul …., suma de 6200 lei către reclamanta …. suma de 6200 lei către reclamantul …. si 703 lei cheltuieli de deplasare si cazare pentru reclamantul …. suma de 6200 lei pentru reclamantul ….si suma de 6200 lei către reclamantele….

Obliga …… la plata către reclamanţi a sumei de 816 euro cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate