You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat despagubiri retrocedari ANRP

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat despagubiri retrocedari anrp

Daca ANRP-ul nu-ti solutioneaza dosarul conform termenelor din legea 165/2013, Tribunalul Bucuresti prin hotarare defintiva va obliga ANRP-ul sa valideze dispozitia primarului si sa emita decizia de acordarea a punctelor.Hotarare Tribunalul Bucuresti:

Analizand cererea prin prisma probatoriului administrat in cauza, tribunalul retine urmatoarele texte legale incidente in speta, anterior cercetarii pe fond a actiunii :

Conform art. 4 din legea nr. 165/2013 dispozițiile prezentei legi se aplică cererilor formulate și depuse, în termen legal, la entitățile învestite de lege, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor, precum și cauzelor aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunțată în Cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

In art. 21 din legea nr. 165/2013 se prevede procedura in vederea acordării de măsuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură , respectiv:

(l) În vederea acordării de măsuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură, entitățile învestite de lege transmit Secretariatului Comisiei Naționale deciziile care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii, întreaga documentație care a stat la baza emiterii acestora și documentele care atestă situația juridică a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei, inclusiv orice înscrisuri cu privire la construcții demolate.

 • Deciziile entităților învestite de lege vor fi însoțite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii în compensare totală sau parțială a unor alte imobile/bunuri/servicii disponibile deținute de entitatea învestită de lege.
 • Dispozițiile autorităților administrației publice locale emise potrivit Legii 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se transmit Secretariatului Comisiei Naționale după exercitarea controlului de legalitate de către prefect. Dispozițiile art. II alin. CJ) și din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.
 • Comisiile județene de fond funciar și Comisia de Fond Funciar a Municipiului București pot propune Comisiei Naționale soluționarea cererilor de retrocedare prin acordare de măsuri compensatorii potrivit prezentei legi numai după epuizarea suprafețelor de teren agricol afectate restituirii în natură, identificate la nivel local.
 • Secretariatul Comisiei Naționale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenței dreptului persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naționale poate solicita documente în completare entităților învestite de lege, titularilor dosarelor și oricăror altor instituții care ar putea deține documente relevante. Alineatul a fost declarat parlial neconstitułional prin Decizie 686/2014 la 27/01/2015.

Alineatul a fost derogat prin Lege 165/2013 la 27/05/2016.

 • Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naționale și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.

(6 1 ) În cazul în care, prin docułnentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despăgubiri, evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă, potrivit prevederilor alin. (6).

Alineatld a./Ôst introdus prin Lege 368/2013 la 24/12/2013.

(62 ) În cazul în care, prin doeułnentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafața și/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcțiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafață utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială aplicabilă pentru localitatea respectivă.

Alineatul anost introdus prin Ordonanłčl de urgentă 21/2015 la 29/06/2015.

Alineatul a fost modificat prin Ordonan(ă de urgentă 21/2015 la 27/05/2016

(7) Nunlărul de puncte se stabilește după scăderea valorii actualizate a despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6).

(S) Ulterior verificării și evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naționale, Comisia Națională validează sau invalidează decizia entității învestite de lege și, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7).

Alineatul afost declarat par(ial neconstitułional prin Decizie 686/2014 la 27/01/2015.

Alineatul afost derogat prin Lege 165/2013 la 27/05/2016.

(9) În cazul validării deciziei entității învestite de lege, Comisia Națională emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv.

(IO) Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (l) lit. a) și art. 21 alin. (5) și (8). în cazul dosarelor ce conțin decizii ale entităților învestite cu soluționarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri •udecătore ti rin care instan ele s-au ronun at irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite la măsuri compensatorii. Comisia Națională emite. la ro unerea Secretariatului Comisiei Na ionale decizia de com ensare rin numărul de uncte stabilit potrivit alin. (7).

Alineatul afost introdus prin Ordonantă de urgentă 21/2015 la 27/05/2016.

Conform art. Art. 34. – (1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni.

 • Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naționale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni.
 • Numărul dosarelor prevăzute la alin. (l) și data înregistrării dosarelor prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și se comunică, la cerere, persoanelor îndreptățite.
 • Dosarele se soluționează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naționale.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (4), se soluționează cu prioritate:
 1. dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);
 2. dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită;
 3. dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33 alin.
 1. d) dosarele în care s-au emis decizii privind propunerea acordării de despăgubiri/măsuri compensatorii de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

Potrivit art. 35:

(l) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(l l) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competența secțiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acțiunii.

 • În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (l) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.
 • in cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi.
 • Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului.
 • Cererile sau acțiunile în justiție formulate în temeiul alin. (1) și (2) sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Tribunalul retine ca CNCI are obligatia de a solutiona dosarele de despagubire constituite in baza Legii nr. 10/2001 inregistrate la Secretariatul CCSD in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a noii legi conform art. 34 din Legea nr. 165/2013 si persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei de judecata in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor conform art. 35 al. 2 din Legea nr. 165/2013.

In speta se mai retine ca nu sunt incidente dispozitiile art. 34 al. 5 lit b din Legea nr. 165/2013 intrucat nu exista pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care s-a analizat anterior emiterii Dispozitiilor calitatea de persoane indreptatite, cat si întinderea dreptului la masurile reparatorii.

Se observa ca procedura de solutionare a unui dosar de despagubire se finalizeaza prin validarea sau invalidarea de catre CNCI a deciziei entitatii investite de lege prin care s-a propus acordarea de despagubiri in conformitate cu prevederile art. 21-25 din legea nr. 165/2013. In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege CNCI emite o decizie de compensare prin puncte a imobilului preluat abuziv.

Defuncta …. a înregistrat la Primăria Municipiului Vaslui, prin executor judecătoresc, notificarea nr. ….4.12.2002- f 139 , prin care a solicitat acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent bănesc pentru imobilul care a fost situat în mun. Vaslui, …., compus din casă de locuit cu 5 camere, cu anexe: o bucătărie, garaj, toaletă, beci din cărămidă și terenul aferent construcției în suprafață de 399 mp, ce a fost expropriat, în mod abuziv, în perioada regimului comunist.

Prin Dispoziția nr. …. din data de 23.05.2005 a primarului municipiului Vaslui — f 35,141 s-a propus acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul situat în mun. Vaslui,……în favoarea autoarei Ep…..

In dispozitie s-a inserat ca imobilul constructie a fost demolat iar pe teren s-au edificat blocuri.

Dreptul de proprietate poate fi dovedit prin orice înscris constatator al unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ, translativ sau declarativ, si care generata o prezumție relativa de proprietate in favoarea persoanei care îl invoca.

Legiuitorul, ținând seama de contextul socio-istoric al perioadei incidente actului normativ arătat, a constituit o prezumție relativa simpla in favoarea persoanelor îndreptățite prin art. 24 din Legea nr. 10/2001, republicata, in sensul ca in absenta unor probe contrare se considera ca persoana individualizata in actul normativ a deținut imobilul sub nume de proprietar, existenta si întinderea dreptului de proprietate fiind cea înscris in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus in execuție măsura preluării abuzive.

In acest context intervine prezumtia de proprietate mentionata in art. 24 din legea nr. 10/2001, intrucat in actul de trecere in proprietatea statului este mentionata contestoatoarea ca fiind cea de la s-a preluat imobilul.

Din interpretarea teleologică a prevederilor art. 24 din megea nr. 10/2001, rezultă intentia legiuitorului de a veni în sprijinul persoanelor îndreptățite care nu dețin înscrisuri privitoare la proprietate, dar care sunt menționate în actul normativ de preluare, existând o prezumție în favoarea respectivelor persoane că dețin bunul sub nume de proprietar. Această prezumție poate fi răsturnată prin probe contrare, după cum se prevede în chiar textul art. 24.

In speta, nu s-a prezentat titlul originar de proprietate, dovada dreptului de proprietate neputand fi retinuta pe baza acestuia, conform art. 23 din Legea nr. 10/2001, care ar fi facut inoperantă prezumția de proprietate întemeiată pe mențiunile din actul normativ de preluare.

Ca atare, făcând aplicarea acestor considerații teoretice la speța de fata, se constata ca imobilul in litigiu a fost preluat de stat in baza Decretului 179/1987, ….. figurând cu imobilul teren în suprafață de 399 mp , constructii cu suprafata desfasurata de 1 72,27 mp din care 135, 34 suprafata utila si cu imprejmuire de 36 m , operând prezumția de proprietate instituita de art.24 din legea nr. 10/2001, ce se coroborează cu actele emise de administrația financiara, din care rezulta ca a achitat impozitele aferente acestui imobil pana la data preluarii.

Chiar daca la data preluarii imobilului autorii reclamantilor nu erau proprietari tabulari asupra, erau proprietari faptici, calitate recunoscuta de catre autoritatile statului la momentul preluarii imobilului, astfel incat se apreciaza ca acestia se incadreaza in sfera persoanelor indreptatite a beneficia de masurile reparatorii prevazute de legea nr. 10/2001 prevazute de art.3 .

Referitor la cererea de validare a dispozitiei, se observa ca despagubirile prin puncte privesc terenul si constructia.

Din probele administrate reiese ca imobilul nu poate fi restituit în natură, întrucât terenul este ocupat de blocuri , iar construcțiile au fost demolate.

Din raportul de expertiza evaluatorie efectual de expert ….. – f 119 -132 reiese ea valoarea imobilului preluat in conformitate cu dispozițiile art. 21 al. 6 din legea nr. 165/29013, avand in vedere caracteristicile tehnice ale imobilului de data preluarii, in raport de înscrisurile exhibate in dosar, scazandu-se si despagubirile de 39.073 lei ce au fost actualizate conform OUG nr. 184/2012, fata de incadrarea in zona A in municipiul Vaslui, este de 119.719,4 lei

In concluzie, din probatoriul administrat reiese că reclamantii si intervenientul au tăcut dovada formulării în termen a notificării, au facut dovada calitatii de mostenitori dupa fostii detinatori prin raportare la art. 24 din legea nr. 10/2001, au dovedit ca imobilul a fost preluat in mod abuziv, au dovedit ca terenul era situat in intravilan la momentul preluarii, respectiv ca face obiectul legii nr. 10/2001, si ca imobilul este imposibil de restituit in natura.

În aceste condiții, reclamantii si intervenientul au preluat toate drepturile și obligațiile fostilor proprietari ai imobilului și în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin (2) și (4) din Legea 10/2001, au dobandit calitatea de persoane îndreptățite, în sensul Legii 10/2001, pentru acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul din notificarea nr. ….

Fata de cele ce preced, se va admite cererea , se va dispune obligarea pârâtei CNCI să emită Decizia de compensare prin 119.719 puncte în favoarea reclamanților și a intervenientului, în calitate de moștenitori ai defunctei …., beneficiara Dispoziției nr. …. emisă de Primăria Orașului Vaslui, în ce privește imobilul din Vaslui, …., ce face obiectul dosarului administrativ …./CC.

Avand in vedere prevederile art. 451-453 c.p.c, vazand ca reclamantii au facut dovada achitarii onorariului de expertiza de 1500 de lei conform chitantei depusa la fila 117, a onorariului de avocat de 2500 de lei conform chitantei nr…..-f 83 , va dispune obligarea paratei CNCI la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in suma de 3000 de lei compuse din 1500 de lei onorariu de avocat astfel cum a fost redus si 1500 de lei onorariu expert.

Tribunalul apreciaza ca se impune reducerea onorariului de avocat de la 2500 de lei la 1500 de lei fata de activitatea prestata de avocat, de complexitatea cauzei precum si de termenele de judecate acordate in care nu s-au discutat chestiuni dificile, tribunalul punand in vedere in baza rolului activ , depunerea la dosar a anumitor relatii in vederea solutionarii dosarului precum si necesitatea introducerii in cauza a unui mostenitor, avocatul conformandu-se desi chestiunile solicitate de tribunal trebuiau complinite inainte de depunerea cererii de chemare in judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamanții ……, toți cu dom ales la Cabinet Individual BOGDAN PALADE sector 2, București, str. Itcani, nr. 20, et. 1, ap. 4 în contradictoriu cu pârâta COMISIA NATIONALA PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, cu sediul în sector 1, București, Calea Floreasca, nr. 202.

Dispune ca pârâta CNCI să emită decizie de compensare prin 119.719 puncte în favoarea reclamanților și a intervenientului, în calitate de moștenitori ai defunctei ….. beneficiara Dispoziției nr. …. emisă de Primăria Orașului Vaslui,

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate