You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat discriminare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat discriminare Bucuresti

Cazuri in care elevii sunt discriminati?

Discriminarea in scoala:  Prejudiciul constând în pierderea unei șanse, elev care sufera de sindromul Asperger

Prejudiciul constând în pierderea unei șanse are o existență certă, întrucât prin Decizia definitivă nr….. pronunțată de Curtea de Apel …. în dosarul nr….. s-a anulat hotărârea Consiliului Profesoral al Colegiului Național ……….. nr……, prin care numitul….. a fost obligat să se mute de la acest Colegiu.

În …… s-a constat ilegalitatea acestei decizii, însă,…..a suportat consecințele hotărârii nelegale a Consiliului Profesoral al Colegiului Național  din………., fiind nevoit să finalizeze studiile liceale în ….în anul 2016.

Astfel,  potrivit art. 252 Cod Civil:

,,Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi psihică, demnitatea, intimitatea vieţii private, libertatea de conştiinţă, creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică.’’

(2)                Potrivit Titlului I din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene:

,,Art. 1: Demnitatea umană

Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.

Art. 3: Dreptul la integritate al persoanei

(1)Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.’’

 

(3)                Același act normativ al Uniunii europene, cu privire la dreptul la educație statuează:

,, Art. 14: Dreptul la educaţie

(1)Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare continuă

(2)Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul obligatoriu.

 

(4)                Dreptul la educație este un drept fundamental și din perspectiva Constituției României:

,,art. 32: Dreptul la învăţătură

(1)Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

(4)Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii. ’’

(5)                Cât privește actul de discriminare săvârșit față de …., acesta este contrar normelor:

  • Constituționale:

,,Art. 16: Egalitatea în drepturi

(1)Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.’’

  • din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:

,,Art. 21: Nediscriminarea

(1)Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

      Art. 24: Drepturile copilului

(1)Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei îşi pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate.

(2)În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau de instituţii private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.

(3)Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare interesului său.’’

  • din Convenția Europeană a Drepturilor Omului:

 ,, Art. 14: Interzicerea discriminarii

Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici o deosebire bazata, in special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie.’’

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate