You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat divort

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat divort

Procedura intr-un dosar de divort in Bucuresti si Ilfov ( Cornetu/Buftea). Practica judecatoreasca:

JUDECĂTORIA CORNETU

SENTINTA civila nr….

Pe rol judecarea cauzei Minori și familie privind pe reclamant …. și pe pârât ….., având ca obiect divorț.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 01.04.2019, fiind consemnate in încheierea de ședința de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 08.04.2019, când în aceeași compunere a reținut următoarele.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cornetu la data de ….2018 sub nr. 1……../2018 reclamantul ….. a solicitat în contradictoriu cu pârâta …… desfacerea căsătoriei încheiată între părți la data de ……2000 din culpa comună a părților, exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți cu privire la minorul ……, stabilirea locuinței minorului la domiciliul tatălui, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că părțile s-au căsătorit la data de …..2000, iar din căsătoria părților au rezultat doi copii, în prezent unul dintre copii fiind major. A mai arătat reclamantul că la un moment dat, pentru îmbunătățirea situației financiare a familiei, a plecat în străinătate, fiind încadrat în muncă în Germania.

Ulterior plecării sale în Germania, relațiile dintre părți s-au deteriorat, intervenind neînțelegeri. A mai arătat reclamantul că fiul cel mare i-a comunicat faptul că pârâta poartă nenumărate discuții telefonice și prin intermediul rețelelor de socializare cu diverși bărbați, întâlnindu-se cu unii dintre aceștia.

Reclamantul a menționat că solicită stabilirea locuinței minorului la domiciliul său din țară, întrucât va reveni în România.

În drept, au fost invocate prev. art. 915 C.proc.civ., art. 373 și urm. C.civ.

În dovedire, au fost atașate în copie următoarele înscrisuri: act de identitate reclamant,certificat de naștere minor, certificat de căsătorie părți.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru de 100 lei.

La data de 31.01.2019 reclamantul a depus cerere modificatoare prin serviciul registratură, solicitând obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului rezultat din căsătoria părților în cotă de 1/4 din veniturile nete, iar în măsura în care nu realizează venituri, în cotă de 1/4 din salariul minim pe economia națională.

Pârâta nu s-a prezentat în fața instanței, fiind citată conform art. 167 CPC și reprezentată de curator …..

La data de ……, curatorul desemnat pentru reprezentarea intereselor pârâtei a depus prin serviciul registratură întâmpinare, prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din culpa comună a părților, păstrarea numelui dobândit prin încheierea căsătoriei iar în subsidiar revenirea la numele avut anterior, exercitarea autorității părintești în comun de către ambii

părinți cu privire la minorul Mario-Alexandru, stabilirea locuinței minorului la locuiește în mod statornic, stabilirea în favoarea pârâtei a dreptului de a ave personale cu minorul și executarea obligației de întreținere în favoarea minorului.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma sustinerilor părtilor, a probelor administrate în cauză și a dispozitiilor legale aplicabile, instanta constată că cererea modificată este întemeiată, urmând afi admisă pentru următoarele motive:

În fapt, părțile s-au căsătorit la data ……2000, căsătoria fiind înregistrată la Primăria Com.l Decembrie sub nr. …….2000. Din căsătoria părților, au rezultat doi copii, minorul …., născut la data de…..2003, iar celălalt copil fiind major.

În prezent, părțile nu mai locuiesc împreună, potrivit susținerilor reclamantului confirmate de martorul audiat, reclamantul aflându-se în străinătate, unde este încadrat în muncă, adresa efectivă a pârâtei nefiind cunoscută, iar copilul minor al părților locuind împreună cu bunica paternă care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului, cu sprijinul financiar al reclamantului.

Astfel, din declarația martorului audiat rezultă că părțile s-au despărțit în luna septembrie 2018, urmare a neînțelegerilor apărute între acestea, determinate de discuțiile contradictorii dintre soți, nemaiexistând sentimente de afecțiune și de sprijin moral și material reciproc, astfel încât relația dintre părți este deteriorată, nefiind posibilă continuarea căsătoriei, niciuna dintre părți neîncercând să reia conviețuirea după momentul separării.

Prin urmare, se reține că sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 373 lit. b) C.civil și art. 934 C.proc.civ., urmând a se dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părți din culpa comună a acestora.

În temeiul art. 383 alin. 3 C.civil se va dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de …..

Cu privire la măsurile vizând minorul …. născut la data de …..2003, având în vedere poziția procesuală exprimată de reclamant, precum și interesul superior al minorului, apreciat prin prisma relației de atașament dintre tată și copil, confirmată de referatul de anchetă socială, dar și disp. art. 397 C.civil, se va dispune exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți cu privire la minor.

Totodată având în vedere aceleași împrejurări, precum și disp. art. 400 C.civil, se va stabili locuința minorului la domiciliul tatălui, adresa la care minorul a locuit în mod statornic.

În temeiul art. 402 și art. 529 și urm. C.civil, va fi obligată pârâta la plata în favoarea minorului…..a unei pensii lunare de întreținere în cuantum de 1/4 din salariul minim net pe economia națională, începând cu data introducerii acțiunii și până la majoratul acestuia, reținându-se că nu s-a dovedit și invocat faptul că pârâta ar fi încadrată în muncă și ar obține alte venituri.

În temeiul art. 451-453 CPC va fi obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 705,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru, onorariul curatorului desemnat pentru reprezentarea intereselor pârâtei și taxa publicare citație.

În ceea ce privește solicitările pârâtei din cuprinsul întâmpinării formulate de curatorul desemnat pentru reprezentarea intereselor pârâtei, acestea nu vor fi analizate, intanța nefiind învestită cu o cerere reconvențională formulată conform art. 917 CPC cu referire la art. 209 CPC, legal timbrată, în plus nefiind depus un mandat dat de către pârâtă privind cererile care depășesc limitele unei apărări.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite cererea modificată formulată de reclamantul…….., cu domiciliul ales în sector 2, București, STR IȚCANI, nr. 20, et. 1, ap. 4, în contradictoriu cu pârâta …..

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părți la data de ……2000 și înregistrată la Primăria Com.1 Decembrie sub nr. …. din culpa comună a părților.

Dispune revenirea pârâtei la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de ….

Dispune exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți cu privire la minorul …..

Stabilește locuința minorului la domiciliul tatălui din ……, jud. Ilfov.

Obligă pârâta la plata unei pensii lunare de întreținere în favoarea minorului în cuantum de 1/4 din salariul minim net pe economia națională, începând cu data introducerii acțiunii-19.10.2018 și până la majoratul minorului.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 705,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru, onorariul curatorului desemnat pentru reprezentarea intereselor pârâtei, taxa publicare citație.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate