You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drept civil

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Nelegala citare a partii conduce la casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei

Practica judiciara:

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECI’IA A IV-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR….

Pe rol se află soluționarea apelului civil formulat de apelanta-pârâtă ……. împotriva sentinței civile nr….. pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. ….. în contradictoriu cu intimatul-reclamant ……, cauza având ca obiect „pretentii”.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apelanta-pârâtă prin avocat Bogdan Palade care depune împuternicire avocațială la dosar in fotocopie xerox și intimatul-reclamant prin avocat ….. cu împuternicire avocațială la dosar fila 28.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează obiectul cererii, stadiul procesual și modalitatea îndeplinirii procedurii de citare, după care;

Apărătorul apelantei-pârâte solicită încuviințarea probei cu înscrisuri pentru dovedirea faptului că semnăturile din cuprinsul contractelor de împrumut nu îi aparțin apelantei-pârâte, proba cu interogatoriul intimatului-reclamant, proba testimonială cu doi martori având ca teza probatorie dovedirea aspectelor potrivit cărora apelanta-pârâtă nu a participat la semnarea contractelor de împrumut și proba cu expertiză grafoscopică având obiectivul menționat în cererea de apel.

Apărătorul intimatului-reclamant susține faptul că probele solicitate de către partea adversă sunt aceleași probe pe care acesta le-a solicitat la instanța de fond și solicită de asemenea încuviințarea probei cu înscrisuri iar în contraproba încuviințarea acelorași probe solicitate de către partea adversă.

Tribunalul după deliberare, încuviințează la acest moment procesual ambelor părți litigante numai proba cu înscrisuri, respectiv înscrisurile atașate cererii de apel și întâmpinării și constată că celelalte probe solicitate atât de apelanta cât și de intimat vizează fondul cauzei în eventualitatea admiterii apelului și anulării sentinței apelate, rejudecare care va avea loc de tribunal sau de prima instanță, în funcție de solicitările părților astfel că la acest moment nu sunt utile celelalte probe solicitate în afară de înscrisurile depuse la dosar.

Nefiind cereri de formulat, probe de administrat și excepții de invocat, tribunalul constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul parților asupra apelului.

Apărătorul apelantei-pârâte -solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat și motivat, anularea sentinței civile apelate și reținerea cauzei pentru rejudecare, susținând faptul că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită cu apelanta-pârâtă in fața instanței de fond, având in vedere că la dosarul cauzei a fost depusă o copie a cărții de identitate expirată iar ulterior s-a depus o nouă copie a cărții de identitate cu domiciliul actual, astfel că apelanta-pârâtă nu a putut propune probe și nu a avut cunoștință despre termenele de judecată acordate.

Cu cheltuieli de judecat, onorariu de avocat.

Apărătorul intimatului-reclamant solicită respingerea apelului ca nefondat, casarea sentinței civile apelate și trimiterea cauzei spre rejudecare către instanța de fond, apreciind că procedura de

citare în fața primei instanțe a fost legal îndeplinită cu apelanta-pârâtă, întrucât a avut cunoștință toate termcnelc de judecată acordate.

Cu cheltuieli de judecată pe cale separată onorariu de avocat

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr…..pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul ……, în contradictoriu cu pârâta ……, a fost obligată pârâta la plata, către reclamant, a sumei de 4000 euro și de 2900 de dolari, reprezentând împrumut nerestituit în temeiul contractelor din data de 18. I I .2009 și de 01.12.2009 încheiate între părți și la plata sumei de 3.868 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, dintre care suma de 1.368 lei reprezintă taxa judiciară de timbru, conform chitanței nr. ….., iar suma de 2.500 lei reprezintă onorariul de avocat, conform chitanțelor nr. …. și nr. ….

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că între reclamantul ….. și pârâta ….. s-a încheiat, la data de 18.I I .2009, un contract de împrumut de consumațiune, în temeiul căruia reclamantul, în calitate de împrumutător, a remis pârâtei, în calitate de împrumutat, sumele de 4.000 euro și de 2.000 dolari SUA, sume pe care pârâta s-a obligat să le restituie în tennen de 30 de zile de la notificarea de restituire emisă de reclamant și să achite o dobândă lunară de 8%, precum și o dobândă penalizatoare de 10% pe zi de întârziere.

Ulterior, la data de 01.12.2009, părțile au încheiat un nou contract de împrumut în aceleași condiții ca cele stabilite prin contractul de împrumut din data de 1 8.I I .2009, prin care reclamantul ia remis pârâtei suma de 10.000 dolari SUA, iar aceasta din urmă s-a obligat să o restituie la data înștiințării, aceasta trebuind să fie trimisă cu 30 de zile în avans, precum și să achite o dobândă lunară de 7% pe lună și o dobândă penalizatoare de 10% pe zi de întârziere, având ca garanți….. și ……

Prima instanța a reținut că încheierea acestor două contracte între părți, în sensul acordului de voință al părților cu privire la actul juridic civil ca negotium, rezultă din coroborarea declarațiilor întocmite de pârâtă și semnate de părți și de martorii ….. și …… (filele 12 și 13) cu declarațiile concordante martorilor …… (fila 37) și …… (fila 38), care atestă acordarea unor împrumuturi de către reclamant la sfârșitul anului 2009, precum și cu valoarea de început de dovadă în sensul celor afirmate de reclamant pe care dispozițiile art. 358 din Codul de procedură civilă o atribuie lipsei răspunsului la interogatoriu (întrebările l, 2 și 3 — fila 35).

În privința forței probante a celor două declarații din data de 18.11.2009 și din data de 01.12.2009, aflate la dosar la filele I I și 12, în sensul de instrumentum, instanța a reținut că acestea au valoarea probatorie a unui început de dovadă scrisă, conform art. 276 din Codul de procedură civilă, iar nu forța probantă a unui înscris sub semnătură privată, având în vedere că acestea nu îndeplinesc condiția de formă impusă de dispozițiile art. 275 din Codul de procedură civilă, respectiv nu poartă mențiunea „bun și aprobat

În vederea recuperării împrumutului acordat, reclamantul a expediat pârâtei prin poștă, la data de 23.10.2014. o notificare, prin intermediul căreia i-a pus în vedere să achite sumele de 4.000 euro și 3.300 dolari SUA, în temeiul contractelor din data de 18.11.2009 și din data de 01.12.2009, astfel cum rezultă din coroborarea notificării și a recipisei poștale (filele 13-14) cu începutul de dovadă constând în lipsa răspunsului pârâtei la interogatoriu (întrebarea 6, fila 36).

Potrivit mărturisirii reclamantului, până la data introducerii cererii de chemare în judecată, pârâta și cei doi giranți i-au restituit acestuia suma de 9.100 dolari SUA.

În drept, instanța a reținut aplicabilitatea art. 102 alin. (l) din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Codului civil, conform căruia „contractul este supus dispozițiilor legii în …….de 3.868 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, dintre care suma de 1 .368 lei reprezintă taxa judiciară de timbru, conform chitanței nr. ……, iar suma de 2.500 lei reprezintă onorariul de avocat, conform chitanțelor nr….. și nr…..

Împotriva acestei sentinłe a declarat apel pârâta …., apelul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului București  — secția a IV-a civilă la data de …. sub nr. ….

În motivarea apelului, apelanta-pârâtă a arătat în esență că la data de 13.06.2018 a luat cunoștinta că înnpotriva sa a fost pronunțată o hotărâre prin care a fost obligată să-i plătească reclamantului …. suma de euro și 2900 dolari reprezentând împrumut nerestituit în baza contractelor de împrumut din data de ….. și la plata cheltuielilor de judecată. A menționat că nu a avut cunoștință de procesul intentat împotriva sa, singurul moment când a avut cunoștință despre litigiu a fost când i s-a comunicat hotărârea.

In temeiul art. 480 alin. 3 c.pr.civ. a precizat că înțelege să invoce nulitatea hotărârii pronunłate de prima instanță, arătând că potrivit art. 155 alin. I pct. 6 c.pr.civ. persoanele se citează Ia domiciliul lor, sau, dacă acesta nu este cunoscut, Ia reședință sau la locul de muncă. În mod excepțional, când reclamantului îi este cu neputință să afle domiciliul pârâtului, instanța va putea încuviința citarea prin publicitate. Apelanta a arătat că a fost citată Ia adresa din București, sectroul 3, strada …… deși are domiciliul la altă adresă începând cu 13.03.2015. în dovedirea acestei împrejurări, apelanta a precizat că anexează cererii de apel formulate o copie a cărții sale de identitate din care rezultă că domiciliază în București,…… sector 4, ceea ce atrage consecința unei instanțe necompetente din punct de vedere teritorial.

Apelanta a mai menționat că înțelege să invoce excepția lipsei calității procesuale asive, întrucât deși există o semnătură în dreptul numelui său la rubrica semnăturii din cuprinsul celor două declarații, această semnătură nu îi aparține și nu a participat niciodată la încheierea vreunui contract de cu intimatul-reclamant. In consecință, apelanta a subliniat că cele două înscrisuri sub semnătură privată nu pot beneficia de forța probantă prevăzută de art. 273 c.pr.civ.

A mai adăugat apelanta faptul că prima instanță nu a ținut seama de faptul că din probele de Ia dosar nu rezultă că ar fi participat la încheierea contractelor de împrumut sau că i s-ar fi remis vreo sumă de bani. Privitor Ia proba testimonială administrată în cauză, apelanta a arătat că aceasta este în sprijinul celor afirmate de ea, cei doi martori precizând că au luat cunoștință despre acordarea împrumutului din spusele reclamantului, nu au asistat la vreo discuție dintre reclamant și ruda în cauză.

În drept, cererea de apel a fost întemeiată pe art. 466 și urm., art. 273, art. 36 c.pr.civ,

În probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, martori și expertiză grafoscopica.

Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 22.08.2018 intimatul-reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefundat, iar în cazul admiterii acestuia, pentru respectarea dublului grad de jurisdicție, trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanța sau instanței apreciate drept competente de instanța de apel.

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul reține următoarele:

În esență, în calea de atac de față, apelanta critică sentința pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 din dublă perspectivă: pe de o parte, sub aspectul legalității acesteia susține că nu a fost legal citată la judecarea termenului la care a fost soluționată cauza, aspect care se repercutează și asupra competenței teritoriale de soluționare a litigiului în primă instanță, iar pe de altă parte a afirmat greșita apreciere a primei instanțe cu privire la probatoriul administrat în cauză, învederând și că acesta este insuficient pentru a susține soluția pronunțată, inclusiv sub aspectul legitimării sale procesuale pasive.

Aceste critici determină limitele devoluțiunii în apel conform art. 477 și art. 479 c.pr.civ. și vor fi examinate potrivit celor ce succed.

Astfel, cu privire la primul motiv de apel care vizează neîndeplinirea procedurii de citare în fața priłnei instanțe, Tribunalul reține următoarele:

Așa cum rezultă din copia cărții de identitate a apelantei, depuse Ia dosar, această domiciliază din 13.03.2015 în București, …….. (fila 7, ds TB). Din cercetarea dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare în fața Judecătoriei Sectorului 3 București rezultă că aceasta a fost citată la adresa din București, sector 3, …….(filele 28, 31, 34, ds JS3).

În consecință, primul motiv de apel analizat este întemeiat, fapt care determină incidența prevederilor art. 480 alin. 3 c.pr.civ. care, subsecvent admiterii apelului prevăd anularea sentinței atacate. Având în vedere în temen legal, cât timp citarea sa în fața primei instanțe nu a fost conformă dispozițiilor art. 155 pct. 6 c.pr.civ., apelanta a ridicat și obiecții sub aspectul competenței teritoriale de soluționare a cauzei de către Judecătoria Sectorului 3 București, în raport cu solicitarea expresă a intimatului de trimitere a cauzei spre rejudecare, Tribunalul va dispune în acest sens și va trimite cauza spre competență soluționare Judecătoriei Sectorului 4 București, constatând astfel incidente dispozițiile art. 129 alin. 3, ale art. 130 alin. 3 rap la art. 107 c.pr.civ.

Cu prilejul rejudecării, instanța competentă va avea în vedere în soluționarea cauzei și susținerile apelantei-pârâte care configurează cel de-al doilea motiv de apel, a cărui analiză nu se mai impune în acest cadru procesual.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de apelanta-pârâtă ……cu dom. proc. ales la cab. av. Palade Bogdan în sector 2, București, str. Itcani, nr. 20, et. l , ap. 4 împotriva sentinței civile nr. ….. pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr……, în contradictoriu cu intimatul-reclamant …..cu domiciliul proc. ales la cab. av. ……, sector 5.

Anulează sentința civilă apelată și trimite cauza spre competentă soluționare Judecătoriei Sectorului 4 București.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi, 23.10.2018..

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate