You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drepturi de autor

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat drepturi de autor

Practica judecatoreasca drepturi de autor Tribunalul Bucuresti:

Analizând probatoriul administrat și susținerile părților, tribunalul reține că pârâta are calitatea de utilizator, în sensul Legii nr. 8/1996, al autorizației/licență neexclusivă nr. …..2011, pentru utilizarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, precum și al autorizației/licență neexclusivă nr. 183/11.02.2011 pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de către organismele de radiodifuziune, convenții care conferă, totodată, calitate procesuală activă reclamantului. În calitate de utilizator și în temeiul art. 1350 C.civ., pârâta avea obligația de plată a remunerațiilor datorate artiștilor interpreți sau executanți către CREDIDAM, pentru utilizarea directă sau indirectă fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual de către postul de televiziune „…..”, în conformitate cu prevederile art. 123/1 și 123/2 din Legea nr. 8/1996.

Calitatea de radiodifuzor a paratei a rezultat și din informațiile emise de ONRC și din cele emise de CNA, referitoare la deciziile de autorizare deținute, precum și din structura serviciului de programe declarată pe proprie răspundere de reprezentanții pârâtei la CNA (programe de divertisment și alte tipuri de programe – 60%; film – 10%; publicitate – 5%).

În ceea ce privește cuantumul remunerației datorate de pârâtă, a fost administrată proba eu expefliză contabilă, avându-se în vedere veniturile pârâtei rezultate din evidențele contabile ale acesteia și pe baza ponderilor declarate la CNA. Astfel, pentru perioada în discuție, remunerația a fost calculată conform Deciziei ORDA nr. 133/2012, astfel cum a fost modificată Plin Decizia Civilă nr. 83/2013 și Decizia nr. 152/19.09.2012, prin raportare la totalul veniturilor din radiodifuzare. Conform concluziilor expertizei contabile, pârâta, în calitate de utilizator, datorează remunerații artiștilor interpreți și executanți suma de 23.792,16 lei, reprezentând remunerație pentru activitatea de radiodifuzare desfășurată de postul de televiziune …., aferentă perioadei 01.04.2012-31.03.2015.

Tribunalul apreciază că nu este întemeiată cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata sumelor solicitate cu titlu de remunerație cu TVA inclus, admițând, pe cale de consecință, în parte pretențiile solicitate cu titlu de remunerație. Prin decizia nr. 48/19 iunie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept a stabilit că în interpretarea dispozițiilor art. 126 alin. I lit. a) și art. 129 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 98 alin. 1 lit. g) și art. 106/5 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, colectarea de către organismul de gestiune colectivă a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți și executanți pentru radiodifuzarea sau comunicarea publică a înregistrărilor sonore conținând fixarea prestațiilor artistice ale acestora nu reprezintă o operațiune impozabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Totodată, conform metodologiilor aplicabile și art. III pct. 4 din convențiile părților, pentru neplata la termen a remunerațiilor datorate, pârâta datorează și penalități de întârziere, determinate prin expertiza la suma de 31.566,99 lei, aferente remunerației restante.

Potrivit dispozițiilor art. 130 alin. 1 lit. h din Legea nr. 8/1996 și a prevederilor art. III pct. 2 din autorizațiile/licență neexclusivă încheiate, pârâta avea obligația de a declara baza de calcul și de a comunica play-listele, respectiv informațiile referitoare la fonogramele difuzate, în vederea determinării cuantumului remunerațiilor, obligație neîndeplinită de pârâtă. Ca urmare, va fi obligată pârâta să pună la dispoziția reclamantului lista completă a fonogramelor utilizate în serviciile de programe și lista tuturor prestațiilor artistice transmise în emisiuni, aferente perioadei 01.04.2012-31.03.2015.

În temeiul dispozițiilor art. 453 alin. I C.proc.civ., pârâta va fi obligată să plătească reclamantului suma de 3.600 lei, cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru, onorariu pentru expertiză, onorariu expert parte, onorariu avocațial).

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Altiștilor Interpreți – CREDIDAM, eu sediul în București, str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, în contradictoriu cu pârâta …….

Obligă pârâta să plătească reclamantului Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți — CREDIDAM suma de 23.792,16 lei, reprezentând remunerație pentru activitatea de radiodifuzare desfășurată de postul de televiziune ….., aferentă perioadei 01.04.2012-31.03.2015, precum si suma de 31.566,99 lei, reprezentând penalități de întârziere.

Obligă pârâta să pună la dispoziția reclamantului Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți — CREDIDAM lista completă a fonogramelor utilizate în serviciile de programe (pentru fonograme) și lista tuturor prestațiilor artistice transmise în emisiuni (pentru prestațiile artistice din domeniul audiovizual) aferente perioadei Ol .04.2012-31.03.2015.

Obligă pârâta să plătească reclamantului Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți — CREDIDAM cheltuieli de judecată în cuantum de 3.600 lei (onorariu expert, onorariu expert parte, onorariu avocațial, taxa judiciară de timbru).

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul București.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate