You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat evacuare animale de companie din apartament

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Daca detii in apartament mai mult de 2 animale de companie Asociatia de Proprietari te poate obliga sa predai animalele la un adapost autorizat.

Practica Tribunalului Bucuresti:

Examinând Sentinta civită apelată, prin prisma motivelor formulate, tribunalul constată că apelanta-pârâtă este proprietara apartamentului din București,,,,,,,,,,,, format din două camere și dependințe, imobil în care deține șapte animale: trei câini și patru pisici.

Prin primul motiv de apel s-a criticat soluția primei instanțe prin prisma încălcării principiului subordonării actelor normative, astfel cum rezultă din dispozițiile Constituției României și ale Legii nr. 24/2000. S-a susținut că prima instanță a dat valoare unei hotărâri a consiliului local de act normativ general, respectiv a asimilat-o unei legi.

Contrar susținerilor apelantei, tribunalul constată că cele două acte normative reglementează raporturi sociale și juridice distincte, HCL 22/2007 reglementând relațiile de conviețuire ale proprietarilor și/sau locatarilor în condiții normale, inclusiv cu privire la animalele crescute în apartamentele de bloc, în timp ce Legea nr. 205/2004 reglementează raporturile juridice referitoare la stăpânii de animale, modalitatea de creștere și îngrijire a  pentru protecția animalelor.

Prin urmare, cele două acte normative, de rang diferit, adevărat, nu vin să reglementeze aceleași raporturi juridice pentru a se aprecia că un act normativ de rang inferior se înlătură de la aplicare în prezenta altuia de rang superior. Altfel spus, cele două acte normative nu se suprapun, legea stabilind condițiile ce trebuie respectate de proprietarii și deținătorii de animale, pentru protecția celor din urmă, iar hotărârea de consiliu local vine să protejeze drepturile celorlalți proprietari sau locatari în raport cu proprietarul/locatarul proprietar sau deținător de animale.

Prin urmare, în mod corect prima instanță a reținut că potrivit art. 3 lit. e din anexa I a HCL 22/2007, deținerea și creșterea a mai mult de două animale sau păsări în apartament se va putea face numai cu aprobarea asociației de proprietari.

Animalele vor fi vaccinate și vor avea atestată starea de sănătate în carnetele eliberate de unitățile sanitar veterinare.

De altfel, dacă apelanta aprecia că dispozițiile hotărârii consiliului local contravine legii, avea la îndemână excepția de nelegalitate pe care, însă, nu a înțeles să o ridice. Prin urmare, hotărârea de consiliu local produce efectele pentru care a fost adoptată și care se adresează tuturor proprietarilor/locatarilor care sunt proprietari/deținători de animale.

Prin urmare, prima condiție este acordul asociației de proprietari, acord care nu există în speță. Astfel, chiar dacă se apreciază, cum a reținut și prima instanță, că animalele sunt îngrijite corespunzător de apelantă, în lipsa acordului asociației de proprietari, nici apelanta și nici altă persoană nu poate deține mai mult de 2 animale în apartament.

În consecință, primul motiv de apel este nefondat.

Prin cel de-al doilea motiv, apelanta a susținut că instanța în mod greșit a audia martorul …….., fiind încălcate dispozițiile art.315 alin. I pct.3 din Codul de procedura civila. Din declarația martorului……se reține că acesta, sub prestare de jurămant declarat că nu este în relații de dușmănie cu pârâta …… De din partea introductivă as hotărârii atacate rezultă că pârâta, opunându-se audierii martorulî4i a motivat această poziție prin aceea că martorul nu este neutru, fiind influențat de președintele asociației, precum și faptul că a avut divergențe cu martorul. Prin urmare, față de aceste susțineri, în mod corect prima instanță a apreciat că nu există text de lege care să înlăture de la audiere martorul, precum și faptul că instanța va aprecia asupra declarațiilor acestuia.

Invocarea prevederilor art. 315 alin. 1 pct. 3 din codul de procedură civilă a fost făcută pentru prima dată prin cererea de apel, în fața primei instanțe apelanta nu a susținut nici că martorul are un interes, ci doar că ar fi influențat de reprezentantul asociației și nici că s-ar afla în dușmănie cu martorul, arătând doar că au avut divergențe. Prin urmare, având în vedere aceste susțineri din fața primei instanțe, coroborat de declarația martorului însuși, că nu se află în relații de dușmănie cu apelanta-pârâtă, tribunalul constată că dispozițiile textului citat nu se aplică.

Pe de altă parte, din considerentele hotărârii apelate, tribunalul reține că prima instanță a reținut din declarațiile acestui martor două aspecte, nerelevante însă pentru soluționarea cauzei, pe fond ori a cererii de apel.

S-a reținut astfel că martorul a declarat pârâta scoate câinii la plimbare și faptul că martorul personal este deranjat de zgomotul produs de câini atunci când apelanta iese afară cu aceștia, aspectul din urmă fiind considerat de prima instanță  nerelevant pentru cauza dedusă judecății.

În consecință s-a reținut din declarația acestui martor doar faptul că apelanta-pârâtă scoate câinii la plimbare. Or, cum a reținut tribunalul, în soluționarea cauzei nu are relevanță modul de îngrijire a animalelor în lipsa acordului expres al asociației, necesar conform HCL nr. 22/2007.

În consecință și acest motiv de apel este nefondat.

Prin cel de-al treilea motiv apelanta, practic, critică faptul că instanța nu a avut în vedere că animalelor le este mai bine împreună cu ea și nu la adăpost, însă acest aspect excede judecății, instanța fiind învestită cu o cerere de obligare a apelantei-pârâte la respectarea unei norme edictată de organul deliberativ local din zona unde aceasta are domiciliul.

Sub acest aspect tribunalul apreciază că în mod corect prima instanță s-a raportat la  raporturile juridice care sugt protejate de HCL 22/2007 și la limitele dreptului de proprietate. Prin urmare tribunalul apreciază, în acord cu prima instanță că dreptul de proprietate, inclusiv cel al apelantei-pârâte, poate suferi limitări și trebuie exercitat cu bună credință, astfel încât să nu se aducă atingere exercitării celorlalte drepturi de proprietate, cu referire, în speță, la ceilalți proprietari sau locatari vecini.

Limitarea instituită prin art. 3 lit. e din anexa I a HCL 22/2007 este denatură a proteja pe cei din urmă. Se reține totodată că această limitare nu este imperativă, fiind la latitudinea fiecărei asociații de proprietari să stabilească și să dea un aviz în acest depășirii numărului de animale prevăzut de hotărâre. În cauză, însă, apelanta nu a obținut acest aviz astfel încât este datoare să respecte prevederile hotărârii de consiliu local.

Pentru considerentele expuse, reținând că sentința apelată este temeinică și legală tribunalul va respinge apelul ca nefondat în baza dispozițiilor art. 480 din Codul de procedură civilă.

În temeiul art. 451-453 din Codul de procedură civilă, va obliga apelanta să achite intimatei suma de ……. lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, conform dovezilor existente la dosar.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate