You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat exproprieri Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat exproprieri Bucuresti

Sentinta civila nr….emisa de Tribunalul Bucuresti:

Analizând cererea reclamantilor, astfel cum a fost modificată, în raport de motivele invocate și de probele administrate , tribunalul retine următoarele:

Prin cererea dedusă judecății, astfel cum a fost modificată ( fila 35) reclamanții ….. au solicitat constatarea calității reclamanților de persoane îndreptățite, existenta și întinderea dreptului lor de proprietate așa cum a fost stabilit prin Dispoziția nr. ….din data de 23.04.2009 a primarului mun. Focșani pentru imobilul — demolat situat în mun. Focșani, jud Vrancea, ….. compus din locuință construită din cărămidă cu o suprafață utilă de 22,86 mp, locuință construită din paiantă cu o suprafață utilă de 25,84 mp, beci – beton cu o suprafață utilă de 13,82 mp, magazie construită din cărămidă cu suprafața utilă de 27 mp, magazie construită din paiantă cu suprafața utilă de 17,20 mp, magazie din scândură cu suprafața utilă de 19,64 mp și locuință din paiantă cu suprafața utilă de 18,25 mp, în baza dosarului administrativ nr…../CC. Obligarea paratei la emiterea deciziei de validare a Dispoziției nr…..din data de 23.04.2009 a primarului mun. Focșani privind propunerea de acordare a masurilor reparatorii in echivalent si emiterea deciziei de compensare prin puncte pentru imobilul — demolat – situat în mun. Focșani, jud Vrancea, …. compus din locuință construită din cărămidă cu o suprafață utilă de 22,86 mp, locuință construită din paiantă cu o suprafață utilă de 25,84 mp, beci – beton cu o suprafață utilă de 13,82 mp, magazie construită din cărămidă cu suprafața utilă de 27 mp, magazie construită din paiantă cu suprafața utilă de 17,20 mp, magazie din scândură cu suprafața utilă de 19,64 mp și locuință din paiantă cu suprafața utilă de 18,25 mp, în baza dosarului administrativ nr…../CC.

Prin Dispoziția nr…../23.04.2009 emisă de Primarul municipiului Focșani (filele 45-47) s-a modificat art.2 din Dispoziția nr……./10.10.2007 (filele 55,56) și s-a propus în favoarea numitului…… acordarea de despăgubiri pentru imobilul demolat compus din: locuință construită din cărămidă, cu suprafață utilă de 22,86 m.p.; locuință construită din paiantă, cu suprafață utilă de 25,84 m.p.; beci-beton, cu o suprafață utilă de 13,82 m.p.; magazie construită din cărămidă, cu suprafață utilă de 27 m.p.; magazie construită din paiantă, cu suprafață utilă de 17,20 m.p.;- magazie din scândură, cu suprafață utilă de 19,64 m.p.;- locuință construită din paiantă, cu suprafață utilă de 18,25 m.p. , situat în Focșani,….. jud.Vrancea, în aplicarea sentinței civile nr……08.05.2008 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosar nr…./2008.

Prin sentința civilă nr…../08.05.2008 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr…….2008 (filele 51-53) s-a anulat în parte Dispoziția nr…..din 10 octombrie 2007 emisă de Primăria municipiului Focșani cu privire la restituirea în natură a terenului, păstrându-se celelalte mențiuni ale dispoziției.

Prin această sentință s-a reținut că reclamantul …. este persoană îndreptățită la restituirea în natură, prin compensare, către reclamant , în baza art. 1 pct. 2 din Legea nr. 10/2001 a suprafeței de 1200 m.p. teren situat în intravilan din T .5 pc.147, având în vedere că imobilul dobândit de reclamant prin contractul autentificat sub nr…..a fost expropriat prin Decretul nr.397/1988 și casa demolată (imobil situat în Focșani,….compus din casă de locuit, terenul aferent locuinței devenind proprietatea statului în baza Legii nr.58/1974).

Numitul …. a formulat notificarea înregistrată sub nr…../31.07.2001 la BEJ …. ( filele 61-64),notificare soluționată prin Dispozițiile anterior menționate.

Imobilul notificat a fost dobândit de notificatorul …. ( căsătorit cu ….) prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…./22.01.1985 ( filele 65,66) imobil situat în str. …..jud. Vrancea, compus din casă de locuit din paiantă și zid, acoperită cu tablă și având 4 camere, bucătărie de vară, magazie, garaj . Imobilul construcție a fost expropriat prin Decretul nr.397 din 31.12.1988 ( filele 69,70) , iar terenul aferent a intrat sub incidența art.3 alin.2 din Legea nr.58/1974 ( astfel cum rezultă din adeverința nr…../27.05.1992, fila 71).

Numita …. a decedat la data de 05.10.1988, iar moștenitorii acesteia sunt …. ,soț și reclamantul …., fiu (potrivit certificatului de moștenitor nr. …. emis de Notariatul de Stat jud. Vrancea, filele 81,82),

Notificatorul …. a decedat la data de 17.05.2013, moștenitorii acestuia fiind reclamanții …. și ….a ( potrivit certificatului de moștenitor nr.60 din 24.05.2013, emis de BNPA …. filele 10,11).

Tribunalul constată că prin sentința civilă anterior menționată s-a reținut că notificatorul …. este persoană îndreptățită la măsuri reparatorii pentru imobilul notificat, astfel că aceste aspecte referitoare la calitatea de persoană îndreptățită, la existența și întinderea dreptului de proprietate asupra imobilul notificat nu mai pot fi contestate.

Din referatul nr….. din 29 mai 2009 rezultă că s-a acordat avizul de legalitate de Instituția Prefectului județului Vrancea pentru Dispoziția nr. …./23.04.2009 emisă de Primarul municipiului Focșani ( fila 44).

Din înscrisurile care alcătuiesc dosarul administrativ rezultă că dosarul de despăgubiri a fost înregistrata la ANRP, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor la data de 14.09.2009 ( fila 39), sub nr……/CC .

Potrivit art. 34 din Legea nr. 165/2013: „ (l) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naționale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepția dosarelor de fond funciar, care vor fi soluționate în termen de 36 de luni. (4) Dosarele se soluționează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naționale. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), se soluționează cu prioritate: a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente potrivit art. 21 alin.5; b) dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită. ”

Tribunalul constată că autorul reclamanților au făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului notificat, și îndreptățirea la acordarea măsurilor compensatorii..

Potrivit art. 1 7 din Legea nr. 165/2013: „ (1) În vederea finalizării procesului de restituire în natură sau, după caz, în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Națională, care funcționează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru și are, în principal, următoarele atribuții: a) validează/invalidează în tot sau în parte deciziile emise de entitățile învestite de lege care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii; b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor.”

Potrivit art. 35 din Legea nr. 165/2013: „(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art.33 și 34 persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor. (3) În cazurile prevăzute la alin. l și 2 , instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi. ”

Din interpretarea coroborată a dispozițiile legale menționate rezultă că soluționarea dosarului de despăgubiri presupune 2 etape : prima etapă presupune verificarea existenței și întinderii dreptului de proprietate, finalizată prin validarea sau invalidarea deciziilor emise de entitățile învestite de lege care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii , și dacă se validează aceste decizii , se trece la etapa a doua, de evaluare , în condițiile prevăzute de art.21 alin.6 din Legea nr. 165/2013.

Având în vedere că dosarul de despăgubiri a fost înregistrat la ANRP din data de 14.09.2009 și nici până în prezent nu s-a emis decizia de compensare prin puncte , tribunalul va obliga pârâta CNCI să valideze Dispoziția nr. 1084/23.04.2009 emisă de Primarul Municipiului Focșani pentru imobilul construcție demolat, situat în Focșani, str. Cîmpului nr.36, jud. Vrancea, și să emită decizie de compensare prin puncte în baza art.21 din Legea nr.165/2013 pentru imobilul ce a făcut obiectul Dispoziției nr. 1084/23.04.2009 emisă de Primarul Municipiului Focșani.

Pentru toate aceste considerente,tribunalul va admite cererea reclamanților, astfel cum a fost modificată, și va constata că reclamanții sunt persoane îndreptățite la măsuri compensatorii pentru imobilul demolat, situat în Focșani, ….jud. Vrancea compus din: locuință construită din cărămidă, cu suprafață utilă de 22,86 m.p.; locuință construită din paiantă, cu suprafață utilă de 25,84 m.p.; beci-beton, cu o suprafață utilă de 13,82 m.p.; magazie construită din cărămidă, cu suprafață utilă de 27 m.p.; magazie construită din paiantă, cu suprafață utilă de 17,20 m.p.; magazie din scândură, cu suprafață utilă de 19,64 m.p.;locuință construită din paiantă, cu suprafață utilă de 18,25 m.p. Va fi obligată pârâta CNCI să valideze Dispoziția nr. …./23.04.2009 emisă de Primarul Municipiului Focșani pentru imobilul. demolat, situat în Focșani, ….jud. Vrancea, descris anterior și să emită decizie de compensare prin puncte în baza art.21 din Legea nr. 165/2013 pentru imobilul ce a făcut obiectul Dispoziției nr…./23.04.2009 emisă de Primarul Municipiului Focșani.

În baza art.453 C.proc.civ. va fi obligată pârâta CNCI la plata către reclamanți a sumei de 2.500 lei, cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat.( potrivit extrasului de cont de la fila 3 )

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea, astfel cum a fost modificată de reclamanții ….. ambii cu domiciliul ales la Cab. Av. Bogdan Palade cu sediul în București, str. Itcani, nr. 20, et. l, ap. 4, sector 2 în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, cu sediul în București, Calea Floreasca nr.202, sector 1.

Constată că reclamanții sunt persoane îndreptățite la măsuri compensatorii pentru imobilul demolat, situat în Focșani, ….jud. Vrancea compus din: – locuință construită din cărămidă, cu suprafață utilă de 22,86 m.p.;

  • locuință construită din paiantă, cu suprafață utilă de 25,84 m.p.;
  • beci-beton, cu o suprafață utilă de 13,82 m.p.;
  • magazie construită din cărămidă, cu suprafață utilă de 27 m.p.; – magazie construită din paiantă, cu suprafață utilă de 17,20 m.p.; – magazie din scândură, cu suprafață utilă de 19,64 m.p.;
  • locuință construită din paiantă, cu suprafață utilă de 18,25 m.p.
  • obligă pârâta să valideze Dispoziția nr……/23.04.2009 emisă de Primarul Municipiului Focșani pentru imobilul demolat, situat în Focșani, str. ….., jud. Vrancea, descris anterior.Obligă pârâta CNCI să emită decizie de compensare prin puncte în baza art.21 din Legea nr.165/2013 pentru imobilul ce a făcut obiectul Dispoziției nr…../23.04.2009 emisă de Primarul Municipiului Focșani.Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.500 lei, cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat.Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

    Cererea de apel se depune la Tribunalul București, secția a IV-a civilă.

    Pronunțată azi, 21.05.2019 , prin punerea soluției la dispoziția părților.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate