You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat exproprieri Otopeni/Ilfov

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat exproprieri Otopeni/Ilfov

S-a publicat:

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”, de pe raza unităţii administrativ-teritorială Otopeni judeţul Ilfov.

O serie de proprietari sunt afectati de declansarea procedurii de expropriere a terenurilor si a caselor avand in vedere modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord-Aeroport Henri Coanda Bucuresti.

1. Ce pot face proprietarii afectati?

Raspuns avocat specializat in exproprieri: – Exista un termen limita de depunere a propunerilor, a observatiilor cu privire la hotararea de guvern ce urmeaza a se aproba, anume: 08.07.2019. Proprietarii ar trebui sa analizeze cat vor primi cu titlu de despagubire raportat la imobilul detinut.

Din analiza anexei atasate proiectului de hotarare 44 Euro ar fi metru patrat acordat, insa, valoarea pietei este undeva la 200-250 Euro.

Proprietarii afectati au dreptul la o despagubire justa, iar o despagubire justa trebuie raportata la valoarea pietei. Conform art. 1 – Protocol 1

CEDO:Protecţia proprietăţii

”Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

 

2. Cum se contesta o hotarare de expropriere cu despagubiri mici acordate?

Raspuns avocat specializat in exproprieri:

Art. 44 alin. (3) din Constituţia României dispune după cum urmează: „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.

  • Având în vedere gravitatea ingerinţei statului raportat la necesitatea respectării dreptului de proprietate privată recunoscut chiar prin Constituţie, este cât se poate de firesc ca întreaga procedură a exproprierii pentru cauză de utilitate publică să se concentreze -sau, în tot cazul, să nu neglijeze – cele mai importante două aspecte ale acesteia: -transferul dreptului de proprietate din patrimoniul persoanelor de drept privat expropriate în patrimoniul statului expropriator dar, în egală măsură, şi despăgubirea corelativă la care primii sunt îndreptăţiţi. Mai mult, însuşi legiuitorul constituţional, tocmai având în vedere gravitatea imixtiunii statului în circuitului civil privat, a impus două condiţii importante legate de această despăgubire: (1)aceasta sa fie „dreapta” şi (2) despăgubirea să fie „prealabilă”. Este, deci, de necontestat faptul că legiuitorul, atât prin dispoziţiile constituţionale relevante, cât şi prin cele prevăzute în legi speciale (de pildă, Legea nr. 33/1994, republicată) a privit permanent problema despăgubirii celui expropriat ca fiind una de primă importanţă.
  • Potrivit dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 255/2010, persoana expropriată poate contesta cuantumul despăgubirilor stabilite de expropriator, fără însă a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator. În sensul constatării nelegalei modificări a hotărârii este şijurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, deciziile: 6330/28.10.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi decizia civilă nr. 7170/30.10.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  • Despegabirea trebuie acordata cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alin. 2 Legea nr. 33/1994, avându-se în vedere la stabilirea despăgubirilor atât valoarea reală a terenului, cât şi prejudiciul cauzat de expropriere.

3. Care este procedura in fata instantei de judecata?

Raspuns avocat: – potrivit legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

Art. 22

(1)Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1), instanţa de judecată este competentă să soluţioneze nu numai contestaţia formulată împotriva hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, ci şi acţiunea prin care expropriatul contestă despăgubirile estimate şi solicită atât stabilirea acestora de către instanţă, cât şi obligarea expropriatorului la plată, ulterior emiterii deciziei de expropriere şi consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în cazul lipsei nejustificate a acestei hotărâri.
(2)Preşedintele instanţei va fixa un termen şi va dispune citarea proprietarilor sau, după caz, a posesorilor, a altor titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute, care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor expropriate.
(3)Soluţionarea cererii expropriatului se face cu participarea obligatorie a procurorului.
(4)Instanţa va verifica dacă sunt întrunite toate condiţiile cerute de lege cu privire la stabilirea cuantumului despăgubirii. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege.
(5)Pentru soluţionarea cauzei instanţa va constitui o comisie de experţi compusă dintr-un expert numit de instanţă, unul desemnat de expropriator şi un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.
(6)Experţii, la realizarea raportului de expertiză, precum şi instanţa vor ţine seama de expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate.
(7)Despăgubirea acordată de instanţă nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată.
(8)Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.

Art. 23

(1)Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unităţile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi sunt de competenţa instanţelor de drept comun.
(2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate.
(3)Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de drept comun.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate