You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat inregistrare in scopuri tva

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Daca vinzi terenuri si nu te inregistrari in scopuri de tva ce risti?

Situație practică – un antreprenor (denumit în continuare domnul A) cumpără o suprafață mai mare de teren, pe care o parcelează în vederea vânzării. Din această activitate obține o diverse sume de bani și se ajunge la un cuantum ce depășește plafonul de scutire TVA (prin. Legea nr. 72/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/2018, s-a dispus majorarea plafonului de scutire de TVA, la suma de 300.000 de lei anual -88.500 de euro la cursul de schimb de la data aderării României la UE, anterior, plafonul de TVA era 220.000 de lei.). Prin depășirea acestui plafon, domnul A este supus unui alt regim fiscal, având obligația de a plăti TVA.

Ce se întâmplâ în situația în care domnul A nu se înregistrează la ANAF ca plătitor de TVA?

Organele fiscale se pot sesiza din oficiu și îl pot verifica pe domnul A, emițând în acest sens adrese către Primăriile în rază cărora sunt localizate terenurile, Birouri notariale, Oficiul de cadastru și publicitate Imobiliară cu scopul de a identifica tranzacțiile realizate de antreprenor.

De precizat că organele fiscale pot solicita eventuale sume datorate, ținând seama de termenul de prescripție. În prezent, termenul de prescripție este reglementat la art. 110 Cod fiscal

(1)Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.

(2)Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

În urma controlului organele fiscal ajung la concluzia că domnul A nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA, deși plafonul prevăzut de lege a fost depășit de câțiva ani. În această situați vor stabili în sarcina domnului A obligația de plată TVA, la care se adaugă penalități.

Ce poate face domnul A în această situație?

În primul rând se pune întrebarea dacă TVA-ul datorat se poate recupera de la cumpărătorii ce au achiziționat terenuri de la domnul A. Răspunsul este nu, TVA-ul neputând fi suportat de acei cumpărători, suplimentar față de prețul achitat.

CJUE a stabilit că directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolele 73 și 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, atunci când prețul unui bun a fost stabilit de părți fără nicio mențiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată”.

Așadar, față de cele stabilite prin interpretarea dată de CJUE, nefiind făcute în contracte mențiuni cu privire la TVA vânzătorul, în mod evident, nu poate recupera TVA de la cumpărători, prețul aferent fiecărei tranzacții trebuie considerat ca incluzând TVA.

Tot ce poate face domnul A este să conteste suma stabilită de către organul fiscal.

În practică, a fost identificată o hotărâre pronunțată de către Tribunalul Cluj, în care instanța de judecată a admis contestația formulată de către persoana fizică împotriva ANAF-ului, având în vedere următoarele argumente:

1)      În măsura în care o persoană care a depășit plafonul și cu toate acestea nu se înregistrează ca plătitor de TVA, organele fiscale au obligația să efectueze înregistrarea din oficiu, altfel spus era obligația ANAF-ului să se sesizeze când s-a depășit plafonul. Este culpa organului fiscal că nu a înregistrat din oficiu antreprenorul ca plătitor TVA. ANAF a reacționat cu întârziere, cu ignorarea obligațiilor ce îi revin în materie TVA. Această obligație a organelor fiscale este prevăzută de art. 154 alin. 7 din legea 571/2003  ,,(7)Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).’’

2)      Prin stabilirea TVA-ului datorat pentru anii anteriori, se încalcă principiul neutralității. Acest principiu permite persoanelor plătitoare de TVA să deducă din cheltuielile efectuate. Dar cum organele fiscale nu au înregistrat persoana ca plătitor de TVA, nu s-au putut realiza operațiuni de recuperare a cheltuielilor efectuate în scopul afacerii, respectiv dreptul de a deduce cheltuieli nu a putut fi exercitat.

3)      In materie fiscală, interesele contribuabilului sunt sensibil afectate de deciziile administrației, iar acesta are dreptul de a fi informat în avans asupra actelor pe care le efectuează într-o manieră care să îi permită să se comporte în cunoștință de cauză. Altfel spus, contribuabilul trebuie să cunoască legea de așa manieră încât să poată acționa preventiv. Prin modul de acționare al ANAF-ului se poate constata o stare de incertitutine în interpretarea și aplicarea de către autorități a normelor de drept material privitoare la TVA aplicabilă vânzărilor de imobile efectuate de persoanele fizice și încălcarea principiilor eficienței impunerii și a certitudinii impunerii, principii fundamentale ale dreptului fiscal

Ca o concluzie, din practică, se poate spune cu certitudine că atunci când organele fiscale controlează contabilitatea unei persoane fizice / societăți comerciale, cu siguranță vor face tot posibilul, și vor reuși să identifice sume restante. Este o cutumă stabilită în cadrul acestei instituții de a identifica debite neachitate ale persoanelor supuse controlului. Altfel spus este foarte puțin probabil ca în urma unui control să nu se identifice nicio problemă. De aceea, se săvârșesc foarte multe abuzuri în cadrul acestor controale, iar în proporție foarte mare, sumele identificate ca fiind restante, odată contestate sunt cel puțin diminuate, dacă nu se reușește înlăturarea totală.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate