You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat plangere contraventionala

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Anulează în parte procesul-verbal de contravenție seria PBW nr. …./21.08.2019 în ce privește fapta contravențională prevăzută de an. 108 lit b pct 3 OUG 195/2002 rap la art 54 alin I OUG 195/2002 și înlătură sancțiunile contravenționale aplicate în legătură cu această faptă constând în avertisment și aplicarea a 3 puncte de penalizare.

 

Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat și a dispozifiilor legale aplicabile, instanta retine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de contravenție seria PBW nr…..din data de 21.08.2019, emis de către intimată, petentul a fost sancționat contravențional potrivitdispozițiilor art. 54 alin l, art. 79 alin I lit b OUG 195/2002 și art. 3 din legea 132/2007, cu avertisment , amendă în cuantum total de 1580 lei , suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 zile și 3 puncte de penalizare. Petentul a formulat plangere contraventionala prin avocat.

Din declaratiile  conducătorilor auto rezultă că petentul a condus autovehiculul cu numărul de înmatriculare …. neasigurându-se la schimbarea directiei de mers, intrând; în coliziune cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare …., condus de ….. De asemenea conducătorul auto nu s-a prezentat la politie în termen de 24 de ore pentru declararea evenimentului rutier și nu a făcut dovada valabilitătiipolitei RCA (fila 59).

În drept, potrivit art. 31 alin. (1) OG nr. 2/2001, împotriva procesului-verba! de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Conform art. 34 alin. (l) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța verifică legalitatea și temeinicia procesului-verbal de constatare sancționare a contravenției, pronunțându-se, de asemenea, și cu privire la sancțiunea aplicată, de : către agentul constatator prin acesta.

Verificând în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. I din OG. nr. 2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției contestat, instanța reține că acesta a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă prevăzute deart. 16 și 17 din O.G. nr. 2/2001, neidentificându-se niciuna dintre deficiențele care să îi atragă ineficacitatea. Astfel, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției cuprinde numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și adresa contravenientului persoană fizică, fąpta săvârșită, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator.

Contrar susținerilor petentului, instanța apreciază că în cauză, nu pperează nici un motiv de nulitate absolută (procesul – verbal contestat fiind încheiat cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 17 din OG nr. 2/2001 ) si nici vreun alt motiv de hulitate relativă, în condițiile în care prin procesul verbal de contravenție, agentul constatator a realizat descrierea faptei mod complet, cu indicarea locului unde a fost constată contravenția și a datei la care efectuat constatarea.

Mai mult decât atât, în ceea ce privește motivul de nulitate invocat de către petenț cu privire la nedescrierea faptei, din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 16 alina din O.G. nr, 2/2001 rezultă cerința ca agentul gonstatator să realizeze o descriere în concret a contravenției, cu specificarea acțiunii sau inacțiunii autorului și a tuturor circumstanțelor de natură a imprima faptei acest caracter. Cerința este imperativă întrucât rațiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instanței cercetarea legalității actului constatator prin stabilirea faptelor materiale și verificarea încadrării juridice pe care acestea au primit-o și a justeței sancțiunii aplicate.Constatările procesului-verbal atacat răspund acestei exigențe, având în vedere că cele consemnate de agentul constatator redau în concret împrejurările ce pot servi la aprecierea gravității faptei, ceea ce face posibilă pentru instanță verificarea temeiniciei procesului-verbal și permite petentului să propună administrarea probatoriului adecvat pentru a-și dovedi nevinovăția. Potrivit art. 54 OUG 195/2002 „Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcliei de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulafie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulatia sau să pună în pericol siguranła celorlalti participanfi la trafic. ”, iar potrivit art 108 alin b pcț 3 din același act normativ „Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: 3 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte: 3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

In conformitate cu prevederile art 79 din OUG 195/2002 „(l) Conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt obligați: a) să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le preŽența; b) să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de Ia producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare. (2) Se exceptează de la obligațiile prevăzute la alin. (l) lit. b): a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condițiile legii; b) conducătorul de vehicul care deține o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulație a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. ” Totodată, potrivit art 100 alin 3 lit g OUG 195/2002 „(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: g) neprezentarea la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2). ”

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal atacat, instanța reține că, deși O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia textului art. 34 rezultă că procesul-verbal de constatare a contravenției face dovada situației de fapt și a încadrării în drept, bucurându-se de prezumția relativă de legalitate și de temeinicie până Ia proba contrară, probă ce revine petentului.

Cu toate acestea, instanța retine ca în prezenta cauză, faptele nu au fost percepute în mod direct de către agentul constatator, procesul-verbal fiind întocmit la sediul poliției, pe baza declarațiilor părților, a schițelor întocmite și a avariilor constatate, astfel că nu intră in categoria constatărilor pe care le avea un agent cu propriile simțuri și nu se bucură de prezumtia de adevăr.

În prezenta cauză operează prezumția de nevinovatie a contravenientului garantată de prevederile art.6 din CEDO. Sarcina probei revenind agentului constatator, eu respectarea în acest mod a principiului egalității armelor. Jurisprudența Curții a Drepturilor Omului impune respectarea principiului egalității annelor nu nutnai în procedura penală ci și în cea civilă, cu particularitatea că exigențele inerente conceptului de „proces echitabil” nu sunt în Inod necesar similare în cauzele care uzează stabilirea drepturilor și obligațiilor cu caracter civil cu cele care vizează stabilirea unei acuzații penale (cauza Donłbo Behreer B.V. c. Olandei).

Astfel, un agent specializat în constatarea contravențiilor, învestit cu autoritatea de stat, și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, în sensul că a stabilit, pe baza analizei aspectelor menționate, circumstanțele producerii accidentului și cine se face vinovat de acestÎn acest sens instanța are în vedere că potrivit articolului 3 din Lg. nr. 132/2018, persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de răs undere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în li itele teritoriale prevăzute la art. 2 pct. 18.

De asemenea, potrivit art. 5 alin.8 lit.b din Lg. nr. 132/2018, răspunderea asigurătorului RCA începe: b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări.

Or, raportând aceste dispoziții la speța dedusă judecății, instanța constată că la momentul producerii accidentului, petentul nu avea încheiat un contract RCA, petentul de altfel, recunoscând prin plângerea formulată că nu deținea poliță RCA valabilă, susținerile sale fiind de altfel confirmate prin declarația martorului audiat în cauză. (fila 92)

În consecință, pentru motivele arătate mai sus, instanța va menține procesul, verbal de contravenție în ce privește această faptă contravențională.

În speță, instanța constată însă în ce privește fapta contravențională prevăzută de art 54 alin I • OUG 195/2002 că din înscrisurile aflate la dosar nu rezultă dincolo orice îndoială rezonabilă situația de fapt descrisă în procesul-verbal.

Dat fiind că plângerile contravenționale sunt asimilate, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, acuzațiilor în materie penală, și în această materie dubiul va profita gelui „acuzat”.

Singurul element contrar acestei declarații este declarația intervenientului forțat din fața organelor de poliție, în cuprinsul căreia se arată că petentul nu s-a gsigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers și a intrat în coliziune cu autovehiculul său (fila 60),

Cu toate acestea, instanța apreciază că descrierea faptelor din cuprinsul declarației intervenientului forțat este insuficientă pentru a putea răsturna prezumția de nevinovăție de care petentul beneficiaza, nefiind dovedit că accidentul s-a produs din cauza faptului că petentul ar fi schimbat direcția de mers a autovehiculului fără să se asigura.

Prin în cauza de față ceea ce trebuie stabilit este aspectul referitor la aceea dacă petentul a săvârșit această faptă, în sensul că a schimbat direcția de declasare fără a se asigura, producând astfel accidentul rutier.

Din analiza rapoltului de expertiză efectuat de expertul judiciar numit de instanță, coroborată cu declarația petentului dată în fața organelor de poliție și de declarația martorului audiat în cauză, reiese că petentul se deplasa pe banda II a sensului Piața Sudului către șoseaua Vitan Bârzești și în zona intersecției cu intrarea Neața a frânat pentru a evita impactul cu un autoturism i-a tăiat calea, iar intervenientul care circula în spatele său a fost surprins de această manevră și încercând să evite impactul prin viraj spre stânga și frânare a intrat în coliziune cu autoturismul condus de petenu

Deși intervenientul a susținut în fața organelor de poliție, că petentul nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers; instanța nu poate avea în vedere această susținere , în condițiile în care din probatoriul administrat în cauză, așa cum s-a arătat în precedent a rezultat altă situație de fapt.

De asemenea, instanța are în vedere că foița probantă a proceselor-verbale care nu au fost constatate în mod direct de agenții de poliție este diminuată, astfel încât acestea trebuie coroborate cu alte probe penăm a se menține prezumția de validitate și de temeinicie.

În raport de toate cele expuse anterior, instanța constată că situația de fapt nu întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 108 lilb pct 3 OUG 195/2002 rap la art 54 alin I OUG 195/2002 , procesul-verbal de contravenție nefiind temeinic întocmit sub acest aspect, motiv pentru care instanța va admite în parte plângerea contravențională și va anula în arte procesul Verbal de contravenție în ce privește fapta contravențională prevăzută de an. 108 lit b pct 3 OUG 195/2002 rap la aft 54 alin 1 OUG 195/2002 și va înlătura sancțiunile contravenționale în legătură cu această fapt constând în avertisment și aplicarea a 3 puncte de penalizare.

Cu toate acestea, în ce privește fapta contravențională prevăzută de art 79 din OUG 195/2002, instanța apreciază că se impune menținerea procesului verbal de contravenție, întrucât petentul nu a făcut dovada faptului să s-a prezentąt la organele de poliție în termen de 24 de ore de la producerea accidentului și nici a faptului că ar fi incidentă, vreuna din situațiile de excepție prevăzute de an alin 2 din același act normativ, care să justifice exonerarea sa de îndeplinirea acystei obligații, deși potrivit art 249 C.pr.ciy sarcina probei îi incumbă.

Astfel, din declarația petentului și intervenientului rezultă că accidentul s-a produs la data de ,14.08,2019, iar petentul s-a prezentat la poliție cu depășirea termenului de 24 de ore, respectiv la data de 21.08.2019.

In opinia, instanței, discuțiile purtate cu intervenientul în vederea încheierii unei convenții amiabile, la care făcut referire petentul și confirmate de declarația martorului audiat în cauză, nu sunt de natură a conduce la exonerarea petentului de răspunderea contravențională pentru această faptă, întrucât potrivit art. 79 alin 2 OUG 195/2002 obligația de a se prezenta în termen de 24 de ore la prganele de poliție pentru declararea accidentului este înlăturată în situația în care conducătorii vehiculelor încheie o constatare amiabilă de accident, în condițiile legii. Or, în speță discuțiile purtate nu sunt de natură a face dovada existenței unei convenții amiabile, ci a unor negocieri prealabile purtate în acest scop, astfel că petentul avea obligația de a se prezenta Ia poliție în termen de 24 ore, cu atât mai mult cu cât convenția amiabilă era necesar a fi încheiată în forma scrisă prevăzută de Noma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, petentul neputând încheia în concret această constatare tocmai pentru faptul că nu deținea poliță de asigurare RCA valabilă,

Prin urmare, instanța apreciază că procesul verbal de contravenție este legal și temeinic întocmit sub acest aspect.

În ceea ce priveste sanctiunile aplicate în cauză pentru faptele prevăzute de art 79OUG 195/2002 și art 3 din lega 132/2017, respectiv amenda contravențională în cuantum de 1580 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, instanța apreciază că nerespectarea regulilor privind circulatia pe drumurile publice și asigurările reprezintă fapte contravenționale ce aduc atingere valorilor sociale protejate de legea specială al scop este de asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației pe drumurile publice, precunł și de a ocroti viața, integritatea corporală și î sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, de a proteja drepturile și interesele legitime ale acestora, a proprietății publice și private, cât și a mediului’

Prin urmare, în speță nu se impune înlocuirea sancțiunii cu avertisment sau înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 1 de zile, aceasta fiind aplicată în temeiul legii și proporțională cu gradul de pericol al faptei și ‘cu scopul legitim urmărit.

Față de toate aspectele analizate anterior, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanța va admite în patte plângerea contravențională și va anula în arte procesul verbal de contravenție privește fapta contravențională prevăzută de art. 108 lit b pct 3 OUG ,195/2002 rap la an 54 alin I OUG 195/2002 și va înlătura sancțiunile contravenționale aplicate în legătură cu această faptă constând în avertisment și aplicarea a 3 puncte de penalizare.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite plângerea contravențională formulată de contestatorul …..cu domiciliul ales la C.I.Palade Bogdan (persoana desemnată cu ptimirea actelor Palade Bogdan) din București str. Ițcani, nr. 20, etaj l, ap. 4, sector 2,-…. în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B.- BRIGAPA RUTIERĂ, cu sediul în mun. București, Str. Logofăt Udriște, nr. 9-15, sectorul 3, intervenientul EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., cu sediul în Voluntari, șos. București Nord, nr. 10, Global City Park, Clădirea 023, etaj 4, jud. Ilfov, intervenientul …..intervenientul CIȚY INSURANCE SOCIETATEA DE ASIGURARE — REASIGURARE, cu sediul în București, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, sector l, CP OII 424.

Anulează în parte procesul-verbal de contravenție seria PBW nr. …./21.08.2019 în ce privește fapta contravențională prevăzută de an. 108 lit b pct 3 OUG 195/2002 rap la art 54 alin I OUG 195/2002 și înlătură sancțiunile contravenționale aplicate în legătură cu această faptă constând în avertisment și aplicarea a 3 puncte de penalizare.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate