You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat plangere contraventionala

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocat plangere contraventionala: Practica judiciara favorabila petentului:

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
SECŢIA CIVILĂ
SENTINTA CIVILA NR…..
Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de petentul A.B. în contradictoriu cu intimata C.D. , având ca obiect plângere contravenţională .
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in  şedinţa publica din ….. fiind consemnate in încheierea de şedinţa de la acea data, parte  integranta din prezenta, si când instanţa având nevoie  de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi, ….., cand a hotărât următoarele:
INSTANŢA
Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de … sub nr. … /301/2014, petentul A.B. a solicitat ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu intimata C.D. să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria … nr. … din …, comunicat la data de 23.07.2014,  şi obligarea intimate la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă că la data de 15.07.2014, în jurul orelor 13:00 circula pe Bd. …, la două maşini în faţa sa fiind o maşină de poliţie locală care a oprit pe partea carosabilă pentru a permite călătorilor coborâţi din autobuz să traverseze prin loc nepermis, fapt pentru care, după aproximativ 1-2 minute a claxonat scurt pentru a-şi continua drumul. Pentru acest motiv, agentul de poliţie din dreapta şoferului l-a tras pe dreapta şi i-a cerut documentele, având o atitudine necorespunzătoare şi un ton agresiv.
Petentul a susţinut că agentul a refuzat să se legitimeze şi l-a ameninţat că îl va sancţiona pentru tulburarea liniştii publice şi pentru refuzul de a prezenta documentele, fapt pentru care a sunat la 112, spunând că este agresat în trafic de o persoană care se dă drept poliţist şi care refuză să se legitimeze. Petentul a arătat că ulterior apelului la 112, agentul de poliţie s-a legitimat şi i-a întocmit procesul-verbal, el refuzând semnarea acestuia.
Petentul a mai susţinut că a depus o plângere împotriva agentului de poliţie în aceeaşi zi.
Se mai arată că procesul verbal este nelegal deoarece i s-a aplicat o amendă de 956 lei fără a se putea determina modul în care a fost stabilită aceasta faţă de faptele săvârşite şi gradul de pericol social al acestor. Totodată se susţine că asupra amenzii stabilite iniţial s-a revenit prin modificare/îngroşare, iar producerea unui singur claxon nu constituie fapta de tulburare a liniştii locuitorilor.
Petentul a precizat că procesul-verbal este nelegal din cauză lipsei orei la care a fost săvârşită fapta precum şi din cauză că în procesul-verbal este trecut un alt agent decât cel care s-a legitimat. S-a mai învederat că agenţii de poliţie care l-au legitimat erau poliţişti locali şi că aceştia au atribuţii stricte în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice, neavând niciun motiv sau drept pentru a-l trage pe dreapta şi legitima.
Nu în ultimul rând petentul a precizat că a claxonat o singură dată şi nu în mod repetat, fiind determinat să acţioneze astfel din cauza faptei agenţilor de poliţie de a încurca circulaţia pe drumurile publice în mod nejustificat prin permiterea pietonilor de a traversa prin loc nepermis.
În drept, petentul a invocat dispoziţiile Legii nr. 61/199, ale Legii nr. 155/2010, ale O.G, 2/2001 şi ale Codului de procedura civilă
În dovedirea acţiunii petentul a solicitat proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorul E.F., precum şi emiterea unei adrese către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – STS pentru a fi comunicată înregistrarea apelului făcut de către acesta la Serviciul de Urgenţă 112.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei.
La data de …, intimata C.D. a formulat întâmpinare (fila 35) prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal.
În motivare, intimata arată că poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, astfel că atitudinea petentului de la momentul săvârşirii contravenţiilor nu poate fi trecută cu vederea, lezând atât bunele moravuri cât şi autoritatea instituţiei poliţiei. În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal se arată că acesta îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute. Totodată s-a susţinut că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei reprezintă un înscris autentic ce se bucură de prezumţia de veridicitate şi temeinicie cu privire la cele constatate şi consemnate, cele reţinute fiind constatate de agentul constatator prin propriile simţuri, fapt pentru care petentului îi revine sarcina de a face proba contrară.
În susţinerea întâmpinării, intimata a solicitat proba cu înscrisuri si proba testimonială cu martorul E.F..
Instanta a încuviintat pentru părti proba cu înscrisuri si proba testimonială cu martorul E.F., stabilind în sarcina petentului obţinerea relaţiilor de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
La termenul din data de … a fost audiat martorul E.F., declaratia acestuia fiind consemnată în scris, semnată si atasată la dosarul cauzei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt, instanţa reţine că prin procesul-verbal de contravenţie seria … nr. … încheiat la data de … de intimata C.D., petentul a fost sancţionat contravenţional în temeiul art. 2 pct. 25 şi art. 2 pct. 31 din Legea nr. 61/1991 raportate la art. 3 alin. 1 lit. b şi a, cu amenda contravenţională în cuantum de 956 lei.
În sarcina petentului s-a reţinut faptul că în data de 15.07.2014 a tulburat fără drept liniştea cetăţenilor aflaţi în zona str. … cu str. …, claxonând în mod repetat, fără motiv, fiind la volanul autoturismului … cu nr. de înmatriculare … şi a refuzat să dea date cu privire la stabilirea identităţii sau să prezinte actul de identitate, având o atitudine ofensatoare la adresa agenţilor.
Petentul a refuzat semnarea procesului-verbal, acesta fiind semnat de către agentul constatator şi de către martorul asistent E.F.. La rubrica Alte menţiuni s-a consemnat „refuză să semneze nedorind să asiste la întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei”.
Procesul-verbal a fost comunicat petentului la data de 23.07.2014 prin poştă cu confirmare de primire.
În drept, situaţia pretinsă se subscrie regimului contravenţiilor fiind incidente dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 şi ale Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Analizând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sub aspectul legalităţii sale, instanţa reţine că petentul a criticat actul sancţionator din perspectiva modului de aplicare a sancţiunilor, în sensul că a fost aplicată o singură amendă fără a se putea determina modul în care a fost stabilită faţă de fiecare dintre cele două fapte săvârşite şi faţă de gradul de pericol social al acestora.
Faţă de aceste susţineri, instanţa reţine că în sarcina petentului s-a reţinut săvârsirea a două fapte contravenţionale, prevăzute şi sancţionate distinct de Legea nr. 61/1991: fapta de tulburare, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă prevăzută de art. 2 pct. 25 şi fapta constând în refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate prevăzută de art. 2 pct. 31 din acelaşi act normative.
Conform art. 3 lit. b şi a din Legea nr. 61/1991, pentru cele două fapte sunt prevăzute şi sancţiuni diferite, respectiv amendă de la 200 lei la 1.000 lei pentru fapta prevăzută la art. 2 pct. 25 şi amendă de la 100 lei la 500 lei pentru fapta prevăzută de art. 2 pct. 31.
Potrivit dispoziţiilor art. 10 din O.G. nr. 2/2001, dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunea se aplică pentru fiecare în parte, iar apoi acestea se cumulează, dar fără a putea depăşi limitele indicate la alin. 2. Este, deci, necesar ca mai întâi să se individualizeze sancţiunea aplicată pentru fiecare faptă în parte şi doar apoi acestea se pot cumula. Numai procedând de această manieră se poate verifica ulterior dacă sancţiunile au fost aplicate în cadrul limitelor legale, precum şi dacă la individualizarea sancţiunilor s-au respectat prevederile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.
Cu toate acestea, instanta constată că în procesul-verbal contestat s-a procedat la cumularea limitelor minime, respectiv maxime prevăzute pentru cele două contravenţii, şi la stabilirea unei sanctiuni principale unice constând în amenda în cuantum de 956 lei fără a se diferentia cuantumul aferent fiecărei contraventii în parte.
Astfel, instanta constată că s-a aplicat un alt sistem sancţionator decât cel legal reglementat în mod explicit de O.G. nr. 2/2001, iar acesta nu permite verificarea legalităţii sancţionării pentru fiecare dintre faptele reţinute, creând în mod automat o vătămare petentului care nu are posibilitatea să formuleze apărări cu privire la sanctiunea aplicată.
Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, având în vedere aplicarea în mod incorect a dispozitiilor legale de către agentul constatator si faptul că vătămarea astfel produsă petentului nu poate fi înlăturată în alt mod, instanţa constată că se impune anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria … nr. … din …, urmând a admite plângerea contraventională formulată de petent.
Faţă de soluţia aferentă plângerii contravenţionale, în baza art. 453 C.pr.civ., instanţa va obliga intimata la plata către petent a sumei de 520 lei reprezentând cheltuieli de judecată sub forma taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei (fila 4) şi a onorariului de avocat în cuantum de 500 lei (fila 18).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul A.B., în contradictoriu cu intimata C.D.,  împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria … nr. … din ….
Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria … nr. … încheiat la data de … de intimată.
Obligă intimata la plata către petent a sumei de 520 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti.
Pronuntată în sedintă publică, astăzi 26.02.2016.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate