You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat program vizita minor tata/mama diaspora

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Minorul poate fi luat in vacante la locuinta tatalui/mamei din diaspora.

Practica judecatoreasca:

Judecatoria Pitesti

Pe rol se află judecarea cauzei minori și familie privind pe reclamanta….. și pe pârâtul …., având ca obiect stabilire domiciliu minor + EXERC.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile defală, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Pitești la data de 12.10.2016 sub nr. …… reclamanta ….. în contradictoriu cu pârâtul…… a solicitat sa se dispună stabilirea domiciliului minorei …… la parat spre creștere si educare, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, obligarea paratului la respectarea următorului program de vizitare a minorului: in vacanta de Crăciun din anii impari minora ….. sa se afle la reședința stabilita, in Germania, oras …..; in vacanta de Paste (prima săptămâna) din anii pari minora …. sa se afle la reședința stabilita in Germania, oras …..; in prima jumătate din vacanta de vara minora ….. sa se afle la reședința stabilita in Germania, oras …..; sa i se permită sa se ocupe de activitățile sportive. educative pentru minora …..; să i se permită sa ia legătura prin mijloace de comunicare modema (telefon, Skype) cu minora …., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esență, că la data de …. din relația de concubinaj cu paratul s-a născut minora ……, la început relația cu pârâtul de concubinaj a fost una frumoasa, insa pe parcurs aceasta s-a deteriorat și în prezent paratul îi interzice dreptul de a avea legaturi personale cu minora.

Cu privire la exercitarea autorității părintești in comun de către ambii părinți, considera ca aceasta poate fiind dispusa întrucât nu exista niciun motiv prevăzut de lege ca aceasta sa fie exercitata in mod exclusiv de către un singur părinte. În ceea ce privește domiciliul minorei, a învederat faptul ca dorește ca minora sa ramana spre creștere si educare paratului, minora fiind deja familiarizata cu paratul, iar dânsa are reședința stabilita in Gerrnania, oras ….. insa, dorința acesteia este aceea de a avea legaturi personale cu minora conform programului solicitat.

De asemenea, a învederat faptul ca a trimis sume de bani paratului cu titlu de pensie de întreținere, așadar, a contribuit si financiar la creșterea si educarea minorei.

In drept. acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 401, 505 al. 2 C.civ.

În dovedire reclamanta a solicitat probele cu înscrisuri și interogatoriu.

Analizand actele și lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

În fapt. la data de…. din relația de concubinaj a părților s-a născut minora …., astfel cum rezultă din cuprinsul certificatului de naștere aflat la fila 9.

Coroborând înscrisurile administrate în prezenta cauză cu declarația martorei ….., audiată la solicitarea pârâtului, instanța reține că reclamanta are stabilită reședința în Germania, fiind plecată din țară de aproximativ 7 ani, iar minora se află în grija exclusivă a pârâtului. Martora relatează faptul că la început vizitele reclamantei erau mai dese, pentru ca în prezent legăturile personale ale acesteia cu minora să fie realizate doar prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Cererea privind exercitarea autorității părintești umează a fi analizată prin raportare la dispozițiile legale incidente, respectiv art.483 C.civil, care definește autoritatea părintească ca fiind ansamblul drepturilor și îndatoririlor care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparține în mod egal ambilor părinți, interesul superior al copilului prevalând și în ceea ce privește exercitarea autorității părintești.

Ambii părinti răspund pentru creșterea copilului lor minor, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a minorului, potrivit propriilor convingeri și nevoilor copilului. Mai mult, autoritatea părintească exercitată în comun acordă părinților drepturi egale în deciziile cu privire la bunăstarea copilului și drepturi mult mai largi de a interacționa cu minorul.

Potrivit dispozițiilor Noului cod civil, mai exact art. 397, după divorț, autoritatea  părintească revine în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel, dispoziție care se aplică prin similitudine și situației în care părinții se separă după ce au trăit în concubinaj.

Referitor la domiciliul minorei, instanța reține că aceasta a locuit încă de la naștere în domiciliul tatălui, împreună cu tatăl și bunica patemă, într-o locuință formată din 6 camere, bucătărie și hol, modem mobilată și curat întreținută, unde minora are o cameră dotată cu mobilier și accesorii specifice vârstei ei, așa cum reiese din cuprinsul referatului de socială aflat la fila 49.

Având în vedere acordul părților din prezenta cauză, instanța, constatând că Înțelegerea este în interesul minorei, urmează să dispună ca autoritatea părintească cu privire la minora …., născută la data de…., să fie exercitată în comun de ambele părti și a stabili locuința minorei la domiciliul pârâtului, pentru asigurarea normalitatii și continuității în creștere și educare,

Cu referire la legăturile personale, prin cererea introductivă reclamanta a solicitat mentinerea acestora potrivit următorului program de vizitare: in vacanta de Crăciun din anii impari minora ….. sa se afle la reședința stabilita, in Germania, oras….. in vacanta de Paste (prima săptămâna) din anii pari minora Barbu Vanessa sa se afle la reședința stabilita in Germania, oras …. in prima jumătate din vacanta de vara minora …. sa se afle la reședința stabilita in Germania, oras ….

Sub acest aspect, instanta are în vedere disp. art. 2 din Legea nr.272/2004, care conscră principiul interesului superior al copilului, în accepțiunea legiuitorului orice reglementare adoptată în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu fiind subordonat cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

Totodată, prin disp. art. 17 și 18 din Legea nr. 272/2004, legiuitorul a prevăzut posibilitatea găzduirii copilului pe perioadă determinată de către părintele la care copilul nu locuiește în mod obișnuit. cu scopul de a fi respectat dreptul copilului de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea.

Potrivit actul normativ sus citat, în sensul acestei legi, relațiile personale se pot realim prin întâlniri ale copilului cu părintele sau vizitarea copilului la domiciliul acestuia, găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele la care copilul nu locuiește în mod obișnuit, corespondență ori altă formă de comunicare cu copilul, transmiterea de infonnații copilului cu privire la părintele ori la alte persoane care au, potrivit acestei legi, drepturi de a menține relații personale cu copilul, întâlniri ale copilului cu părintele într-un loc neutru, în raport cu copilul, cu sau mră supravegherea modului în care relațiile personale sunt întreținute, în funcție de interesul superior al acestuia.

Totodată, se prevede că în caz de neînțelegere între părinți cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, instanța va stabili un program în funcție de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire și educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil și părintele la care nu locuiește, de comportamentul acestuia din urmă. precum și de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte.

Instanța reține, din cuprinsul raportului de anchetă socială efectuat la domiciliul reclamantei, faptul că aceasta locuiește singură într-un imobil de 60 m.p., cu o mică terasă, locuința fiind curată și ordonată. În concluziile aceluiași raport, reprezentantul autorității tutelare arată că nu există nici un impediment în vizitarea mamei de către minoră, eclamanta având în prin plan interesele copilului.

Prin urmare, potrivit ansamblului probator în cauză. părintele la care nu sa stabilit domiciliul copilului are condiții materiale și prezintă garanții morale pentru găzduirea copilului. Ori, niciun text de lege nu împiedică pe părintele la care minorul nu are stabilită locuința de a lua copilul în domiciliul său pentru anumite perioade de timp, decât în condițiile în care ar contraveni interesului superior al copilului.

De vreme ce Legea nr.272/2004 dă posibilitatea găzduirii copilului pe perioadă determinata, de către părintele la care copilul nu locuiește în mod obișnuit, iar legat de condițiile materiale și morale ce le poate oferi mama nu S-a reținut niciun aspect care să dăuneze minorei, instanța apreciază că minora trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima emoțional față de marnă, iar stabilirea unui program doar la domiciliul tatălui ar lipsi de conținut dreptul subiectiv al mamei și al copilului de a avea legături personale, al cărui exercițiu devine formal de ambele părți. Nu se poate asigura intimitatea necesară unei relații personale atât de delicate, cu atât mai mult cu cât minora a pierdut obișnuința relației cu mama, presupunându-se că prin reluarea comunicării, chiar într-un cadru minimal, să sc recupereze pe cât posibil firescul acesteia.

Potrivit art.8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliul său și a corespondenței sale.

PENTRU ACESTE MOTIVE:

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite în parte formulată de reclamanta ….. în contradictoriu cu pârâtul …..

Dispune ca autoritatea părintească cu privire la minora ……  să fie exercitată în comun de către ambele părți.

Stabilește locuința minorei la domiciliul pârâtului.

Obligă pârâtul să permită reclamantei să păstreze legături personale cu minora la reședința reclamantei din Germania. prima jumătate din de Crăciun in anii pari, din vacanta de Paști în anii impari și din vacanța de vară în fiecare an.

Obligă pârâtul să permită reclamantei să intereseze de activitățile educative și sportive ale minorei. precum și să mențină legătura cu minora prin mijloacele de comunicare la distanță (telefon. internet).

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 986 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate