You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat recuperare drepturi salariale

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat dreptul muncii – recuperare drepturi salariale

Practica judecatoreasca favorabila recuperare drepturi salariale ISU:

Pe fondul cauzei, Tribunalul retine urmatoarele:

Prin decizia nr. 23/26.09.2016 pronuntata de ICCJ in dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a stabilit ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. I alin.5 ind. I din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma ”salarizat la acelasi nivel” are in vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurentei, al Cufiii de Conturi, precum si din cadrul celorlalte autoritati si Fitutii publice cnumerate de art.2 alin.l lit. a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; nivelul dc ce va fi avut in vedere in interpretarea si aplicarea aceleiasi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art.l alin.l si 2 din OUG nr.83/2014, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.? 1/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice.

Art. 2 alin. I lit. a din legea-cadru nr.284/2010 indica personalul din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, cat si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale.

In consecinta si personalul din cadrul institutiei parate face parte din categoria de personal careia i se aplica dispozitiile legii nr. 71/2015.

Prin OUG nr. 83/2014 a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, 20/2016, publicata in Monitorul oficial nr. 434 din 9 iunie 2016.

Potrivit art. I pct. I din OUG nr. 20/2016, la OUG nr. 57/2015 se introduce un nou articol, art. 3 cu urmatorul cuprins:

(1) Prin exceptie de la prevederile art. I alin. (l), incepand cu luna august 2016, pysonalul platit din fonduri publice care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza/indemnizatiilor dg incadrare mai mic decat cel stabilil la nivel maxim pentru fiecare fimctie, grad/treapta, gudatie, vechime infunctie sau in specialitate, dupa caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

  • In aplicarea alin. (l) si (2), Ia stabilirea salariului de baza/indemnizatiei de incadrare la nive6maxim din cadrul institutiei sau autoritarii publice respective, se ia in calcul suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor inclusa in acesta, doar daca persoana detine titlul stiintific de doctor.
  • In aplicarea alin, (l) si (2), la stabilirea salariului de baza/indemnizatiei de incadrare la nivel maxim ąferent functiei, grad/treapta, gradatie, vechime in functie/specialitate din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, se iau in calcul majorarile salariilor de baza ale personalului care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drepturile banesti incluse in salariul de baza potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, numai pentru personalul care intra sub incidenta celor doua acte normative.

In baza acestor acte normative, fîłnctionarii publici din cadrul administratiei publice cate primesc indemnizatiile de incadrare mai mici decat cea stabilita la nivel maxim pentru fiecare fimctie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, dupa caz, vor fi salarizati la nivelul maxim al indemnizatiei de incadrarc din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca isi desfasoura activitatea in aceleasi conditii.

Ulterior, a fost adoptata OUG nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscalbugetare pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale, publicata la data de 31.08.2016, in Monitorul oficial al Romaniei nr. 673 din 31 august 2016.

Prin acest act nomativ, Ia articolul 3 1 din OUG nr, 57/2015, dupa alineatul (l) Guvernul a introdus patru noi alineate, alineatele cu urmatorul cuprins:

„(l l ) Sintagma «fiecare functie» prevazuta la alin. (1) reprczinta functiile prevazute in aeeeasi anexa, capitol, litera, numar si numar curent in Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1 2) In aplicarea prevederilor alin. (l), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, se iau in considerare numai drepturile salariate prevazute in actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti.

(1 3) In aplicarea prevederilor alin. (I), prin institutic sau autoritate publica se intelege acea institutie sau autoritate publica cu personalitate juridica care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri si cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducatorul acesteia are calitatea de ordonator de credite, in cazul institutiilor sau autoritatilor publice aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite, avand acelasi scop, indeplinind aceleasi functii si atributii, aflate la acelasi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de baza indemnizatiei de incadrare se va stabili la nivelul maxim aflat in plata din cadrul tuturor acestor institutii sau autoritati publice subordonate.

Prin aceste texte introduse prin OUG nr. 43/2016, in cadrul aplicarii OUG nr. 57/2015 (astfel cum a fost initial modificata prin OUG nr. 20/2016), Guvernul a urmarit sa elimine din procesul de egalizare a indemnizatiilor, raportarea la indemnizatiile stabilite in baza legii, prin hotarare judecatoreasca.

Astfel, egalizarea indemnizatiilor nu se mai face prin raportare la aceste indemnizatii maxime in plata, ci doar prin raportare la indemnizatii stabilite in actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti.

Pe de alta parte, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/15,12.2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 1029 din 21 decembrie 2016, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art. 3 1 alin. (1 2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare sunt neconstitutionale.

In cuprinsul deciziei, Curtea a retinut ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 (care se aplica intregului personal bugetar), s-au eliminat si diferentele provenite din faptul ca o parte dintre magistratii si personalul asimilat, incadrati in aceeasi functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate au obtinut hotarari judecatoresti definitive si irevocabile (in temeiul Codului de procedura civila din 1865) sau definitive (in temeiul Codului de procedura civila), prin care le-au fost recunoscute majorari salariale, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr, 20/2016 cste aceea ca, pentru fiecare functie,  gradație, vechime in functic sau in specialitate, indemnizatia de incadrare este aceeasi, stabilita lu nivel maxim. De altfel, chiar inainte de intrarea in vigoare a Ordonantci de urgenta a Guvernului nr. 20/2016, prin art. I alin. (5 1 ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarimrea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, introdus prin legea sa de aprobare, Legea nr. 71/2015, s-a prevazut aceeasi solutie legislativa, a egalizarii indemnizatiilor la nivel maxim.

Curtea a constatat ca, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016, incepand cu luna august 2016, pentru fiecare functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie suu in specialitate, salariul de baza sau indcmnizatia dc incadrare urma sa fic acelasi, respectiv aceeasi, stabilita la nivel maxim.

Prin aceeasi decizie, Curtea a statuat in sensul ca. pentru respectarea principiului constitutional al egalitatii in fata legii, nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de ilfcadrare, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, corespunzator fiecarei fânctii, grad/treapta, gradatie, vechime in functie ‘sau in specialitate, trebuic sa includa majorarile (indexarile) stabilite prin hotarari judecatoresti si sa fie acelasi pentru tot personalul salarizat potrivit dispozitiilor de lege aplicabile in cadrul aceleiasi categorii profesionale, respectiv familii ocupationale prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, indiferent de institutie sau autoritate publica.

Deoarece dispozitiile legii nr. 71/2015 se aplica de la data intrarii in vigoare a acestei legi, respectiv 09.04.2015, acordarea diferentei salariale rezultate se impunea de la aceasta data.

In raport de aceste considerente, salariul de baza/indemnizatia de incadrare pentru reclamanti trebuie stabilit, incepand cu data de 9 aprilie 2015, la nivelul maxim aflat in plata, in cadrul familiei ocupationale.

Astfel, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale aratate mai sus, in cadrul aceleiasi categorii profesioae si familii ocupationale nu poate exista o salarizare diferita, raportata la mai multe valori sectoriale, diferentele de salarizare rezultand exclusiv din coeficientii de multiplicare specificei fiecarei functii si grad.

Tribunalul va respinge cererile reclamantului de obligare a paratului la recalcularea si plata diferentelor salariale pentru contravaloarea orelor suplimentare prestate, orelor prestate cu serviciul de noapte si pentru orele prestate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale conform nivelului maxim soldei functiei de baza stabilita la nivel maxim de incadrare, deoarce baza de calcul a acestor sporuri a fost plafonata la solda lunara din decembrie 2009, asa cum prevad dispozitiile art. 12 alin.2 din OUG nr.83/2014, art.8 alin.2 din OUG nr.57/2015, art. 1(2) din OUG nr.99/2016 si art.l (1) din OUG nr.9/2017 si a prevederilor art.l din OUG nr.37/2014 pentru modificarea si completarea OUG nr.103/2013, art.3 alin.2 din OMAI nr. 4/2015, art. I din Ordinul ministrului afacerilor interne nr, 157/2015, art. I din Ordinul ministrului Ocerilor inteme nr. 210/2016 si art. I din Ordinul ministrului afacerilor inteme nr. 28/2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE:

Admite exceptia prematuritatii formularii cererii avand ca obiect obligarea paratului la plata contravalorii ajutorului legal egal cu 15 solde ale functiei de baza ca urmare a trecerii in rezerva, invocata din oficiu de catre instanta.

Respinge cererea avand ca obiect obligarea paratului la plata contravalorii ajutorului legal egal cu 15 solde ale funcției de baza ca urmare a trecerii in rezerva ca prematur formulata.

Respinge ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in ceea ce priveste obligarea paratei la plata contravalorii sporului pentru orele prestate cu serviciul de noapte pentru lipsa plangerii prealabile, exceptie invocata de parata.

Admite in parte cererea formulata, avand ca obiect litigiu privind functionarii publici, privind pe reclamantul …… in contradictoriu cu paratul Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta – Dealul Spirii –  Bucuresti-llfov, șu sediul in sector 5, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 135.

Obliga parata la calculul si plata in favoarea reclamantului a despagubirilor banesti, stabilite ca diferenta intre nivelul maxim al soldei functiei de baza stabilit pentru aceeasi functie, grad, gradatic, vechime in munca si in specialitate, aceleasi conditii de studii si de desfasurare a activitatii, din cadrul intregii familii ocupationale acordate pentru perioada 09.04.2015-30.04.2017 si solda functie de baza acordata reclamantului pe perioada 09.04.2015-30.04.2017.

Respinge in rest cererea formulata ca neintemeiata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Scctia a II-a de contencios administrativ si fiscal.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 04.10.2018

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate