You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat restituiri taxe auto platite pentru inmatricularea masinii: Am platit taxa de poluare, taxa pentru emisii poluante sau timbru  de mediu si dor

Bogdan Palade
Bogdan Palade

 

Potrivit dispozitiilor art. 6 din OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  1. a)pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;
  2. b)pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

INTREBARE:

  • Daca nu mai am dovada de plata pot depune cerere la ANAF de restituire a banilor?

RASPUNS:

  • Da, in sistemul lor trebuie sa exista plata facuta si nu poate fi un impediment in nerestituirea sumelor.

MODEL RESTITUIRE TAXA AUTO:

_____________________________________________________________ (organul fiscal competent) Subsemnatul/Subscrisa, ____________________________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea ___________________________________, str. ___________________________________________ nr. ____________, bl. ______________, sc. ________, ap. ________, județul/sectorul ___________________________, având C.N.P./C.U.I. ______________________________, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale art. 168 din Legea nr. 207 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de _________________________ lei, reprezentând1): 1._ taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 2._ taxa pe poluare pe autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 3._ taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 4._ timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 5._ taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/ taxă pe poluare pe autovehicule/ taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/ timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale, cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești nr. _________/___________ emisă de ________________________________________________________, executorie, anexată în copie la prezenta. Declar/Declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/ taxă pe poluare pe autovehicule/ taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/ timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ______________________/_______________, în cuantum de ____________________ lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011,Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/ autovehiculului marca ___________________, tipul/varianta ______________________, fabricat în anul ________, având numărul de înmatriculare ________________, numărul de identificare ______________________________________, seria cărții de identitate ____________________. Menționez/Menționăm că am luat la cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. __________________ cod IBAN _____________________________________, deschis la _______________________. Anexez la prezenta cerere următoarele documente2):  – documentul doveditor al plații taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pe autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care atestă efectuarea plății acesteia, în original sau în copie;  – copia cărții de identitate a vehiculului;  – copia certificatului de înmatriculare. Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului, __________________________________________ (numele și prenumele) Semnătura ______________ Data ___________________ 1) Se bifează situația în cauză. 2) Nu se anexează în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate