You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat retrocedari Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat retrocedari Bucuresti

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A IV-A CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR….

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 24.06.2019

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanții ….. în contradictoriu cu pârâtele Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, cauza având ca obiect Legea nr. 10/2001Legea nr. 165/2013.

Dezbaterile și cuvântul pe fond au avut loc în ședința publică din data de 11.06.2019, fiind consenmate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 24.06.2019, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a IV-a Civilă la data de 16.11.2018, sub nr. de dosar …., reclamanții …. a chemat în judecată pe pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, solicitând instanței de judecată ca, prin hotărârea ce se va pronunța să se constate calitatea lor de persoane îndreptățite, existența și întinderea dreptului lor de proprietate așa cum a fost stabilit prin Dispoziția Primarului Mun. Piatra-Neamț, să fie obligată pârâta la emiterea deciziei de validare a Dispoziției primarului Mun. Piatra-Neamț nr…..privind propunerea de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent și emiterea deciziei de compensare prin puncte pentru imobilul compus din construcție cu suprafață total construită de 124, 60 mp din care locuință 80,58 mp iar anexe 44,02 mp și teren în suprafață de 1959, 55 mp situat în Piatra-Neamț, str. Speranței nr. 1 08, județ Neamț, în baza dosarului administrativ nr. …/CC, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, au arătat reclamanții că sunt persoane îndreptățite la acordarea de măsuri reparatorii, conform art. 3 alin. (1) lit. a coroborat cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, au înregistrat la Primăria Mun. Piatra-Neamț sub nr. …, Notificarea nr. …..prin care au cerut restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri pentru imobilul compus din casă de locuit și teren în suprafață de 2392,55 mp situat în Piatra-Neamț, str. …..jud. Neamț, imobil ce a fost expropriat în perioada regimului comunist.

Prin Dispoziția nr…… a Primarului Mun. Piatra-Neamț s-a propus acordarea de despăgubiri pentru imobilul compus din construcție-suprafața construită desfășurată fiind de 124, 60 mp și teren cu suprafața de 1959, 55 mp situat în Piatra-Neamț, str. ….. județ Neamț. Dosarul administrativ nr. ……/CC a fost înaintat la ANRP. Data limită prevăzută de lege pentru soluționarea dosarului a expirat, ar fi trebuit să existe o dispoziție prin care să se fi dat o soluție în dosarul de restituire al lor.

Reclamanții au arătat că pârâta a încălcat în mod flagrant legislația în vigoare și prin lipsa de acțiune în ceea ce privește soluționarea dosarului a încălcat art. 6 din Convenția CEDO, precum și dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție.

În drept, au fost invocate prevederile art. I, art. 2, 16-31, 35 din Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri și proba cu expertiza specialitatea evaluare bunuri imobile.

Au fost anexate înscrisuri.

Pârâta CNCI a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca fiind neîntemeiată. A arătat că dosarul de despăgubire cu nr. …. nu a fost soluționat până în prezent pentru că nu s-a ajuns la numărul său de înregistrare, iar obligarea în sensul soluționării, cu nerespectarea numărului de înregistrare în cadrul instituției ar crea un mecanism de discriminare. A menționat pârâta că este de acord cu validarea Dispoziției nr. …. emisă de Primarul Mun. Piatra-Neamț, acesta este complet și nu contestă calitatea de persoană îndreptățită.

A fost depus dosarul administrativ nr…..2/CC aferent Dispoziției nr. …. emisă de Primarul Mun. Piatra-Neamț.

Analizând prezenta cauză prin prisma materialului probator administrat, tribunalul retine:

Prin Dispoziția emisă de Primarul Mun. Piatra-Neamț nr…..(fil. 31-32) s-a a propus acordarea de despăgubiri pentru imobilul compus din construcție-suprafața construită desfășurată fiind de 124, 60 mp și teren cu suprafața de 1959, 55 mp situat în Piatra-Neamț, str…… județ Neamț (…..are calitate de persoană îndreptățită la cota de 5/8 din despăgubiri, iar ….. la cota de 3/8).

În drept, potrivit art. 35 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 165/2013, în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34 din aceeași lege, persoana care se consideră îndreptătită se poate adresa instanćeijudecătorești prevăzute la alin. (l) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru solutionarea cererilor. In cazurile prevăzute la alin. (l) și (2), instanta judecătorească se pronuntă asupra existentei și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condi(iile legii.

Tribunalul reține că pârâta nu a contestat calitatea de persoane îndreptățite ale reclamanților și a învederat că dosarul administrativ este complet.

În ceea ce privește calitatea reclamanților de persoane îndreptățite la restituire, tribunalul reține că potrivit dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 10/2001 sunt îndreptălite, în întelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent:

a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;

b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care definea imobilele și alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv;

c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organiza(ii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptătirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este conditionată de continuarea activită(ii ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fie fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, iar acestea să-și fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărâre judecătorească, se constată că sunt aceeași persoană juridică cu cea desfiinłată sau interzisă, precum și partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dacă și-au reluat activitatea în conditiile legii.

(2) Ministerele, celelalte institułii publice ale statului sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societătile nationale, societătile comerciale cu capital de stat, precum și cele privatizate, potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptătite și nufac obiectul prezentei legi.

În ceea ce privește preluarea abuzivă, Tribunalul constată că în istoricul de rol fiscal se face mențiunea exproprierii imobilului situat în Piatra-Neamț, str. …. prin Decretul nr. 345/1972, Decretul nr. 396/16.10.1978 și Decretul nr, 368/26.10.1979.

Prin Adresa nr….. a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu ivire la imobilul situat în Piatra-Neamț, … s-a prevăzut faptul că suprafața

de teren expropriată este de 2372,5 mp, iar construcțiile au fost demolate, dintre care suprafața teren de 433 mp a fost restituită prin Decizia civilă nr. ….

În ceea ce privește situația despăgubirilor, nu s-au primit despăgubiri pentru suprafața de 59,55 mp teren și construcție 124, 60 mp.

Tribunalul arată că nu pot fi primite apărările pârâtei în sensul că dosarele trebuie soluționate ordinea înregistrării lor, iar obligarea la soluționarea dosarului reclamanților ar conduce la crearea nei situații discriminatorii. Tribunalul arată că pârâta are obligația soluționării tuturor dosarelor cu rivire la care s-au împlinit termenele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 165/2013.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea formulată de reclamanții ….., ambii cu domiciliul procesual ales la CA Bogdan Palade în București, Sector 2, Str. Ițcani, Nr. 20, Etj. 1, Ap. 4, în contradictoriu cu pârâtele Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, ambele cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca, Nr. 202.

Validează Dispoziția Primarului Mun. Piatra-Neamț ….

Constată calitatea reclamanților de persoane îndreptățite la despăgubiri, pentru măsuri compensatorii privind imobilul compus din construcție-suprafața construită desfășurată fiind de 124, 60 mp și teren cu suprafață de 1959, 55 mp situat în Piatra-Neamț, str. ….., județ Neamț.

Obligă pârâta CNCI la emiterea deciziei de compensare în favoarea reclamantului în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Obligă pârâta CNCI la plata către reclamantă a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul București – Secția a IV-a Civilă.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate