You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat specializat in dosare ANRP/legea 10/2001

Bogdan Palade
Bogdan Palade

O dispozitie data de primar in baza legii 10/2001 se poate modifica daca este nelegala

Practica Tribunalului Prahova:

Deliberând asupra cauzei civile de față constată:

Prin acțiunea civilă înregistrată cu nr…… la Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Prahova reclamantul ….. a chemat in judecată pc pârâtele Primăria Municipiului Ploiești, Directia Gestiune Patrimoniu — Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietății Ploiești solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se dispună obligarea pârâtelor la rectificarea Dispoziției nr…….2014, în ceea ce privește suprafețele de teren înscrise în cadrul acesteia, într-o modalitate care să permită existenta unei corespondente a acestor suprafețe cu întinderea reală a parcelelor de teren existente la fața locului, precum și obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii reclamantul a arătat că în baza Dispoziției nr……2014 i sa restituit în natură o parte din imobilul situat în Ploiești. str…….. jud. Prahova. compus dintr-o construcție, reprezentând apartamentul Corp B. terenurile de 73,22 m.p. indiviz din suprafața totală de 142.43 m.p.. 46.78 m.p.. în proprietate exclusivă,însă, cu ocazia demersurilor efectuate în vederea intabulării dreptului de proprietate, s-a constatat că suprafetele de teren susmenționate, înscrise în cuprinsul dispozitiei  nu corespund cu suprafețele existente în realitate, astfel încât, se impune clarificarea situației acestor terenuri. în caz contrar, având o Încălcare gravă a dreptului său de proprietate.

 

La data de  pârâta Primăria Ploiești a formulat o întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu admiterea acțiunii. în condițiile în care există neconcordante între suprafețele înscrise în cadrul Dispoziției nr….., în planul de situație anexă la aceasta și suprafetele existente în realitate- inclusiv în ceea ce privește suprafețele nerestituite in favoarea reclamantului, impunându-se efectuarea unei expertize tehnice topometrice în acest sens.

La data de 21.09.2018 reclamantul a formulat un răspuns la întâmpinarea pârâtei Primăria Ploiești, solicitând să se tină seama de împrejurările invocate de către aceasta, fiind de acord eu efectuarea unei expertize tehnice topometrice, în vederea clarificării raporturilor juridice existente între părți.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța retine următoarele:

Efectuarea unei expertize in construcții cu identificarea în mod real a tuturor spatiilor de locuit și a terenurilor aferente acestora, precum și a terenurilor anate sub aceste spații, modificarea actelor de mai sus, a dispoziției existente, întocmirea de către fiecare proprietar a unor documentatii cadastrale în raport de realitatea existentă la fața locului.

Disp. art. l. 2 lit.a. i din legea nr. 10/2001 modificată, stipulează că imobilele preluate abuziv de stat, de orice persoane juridice în perioada 06.03.1945- 22.12.1989, se restituie în natura in condițiile acestei legi, prin imobile preluate în mod abuziv înțelegându-se si imobilele nationalizate în urma aplicării Decretului nr. 92/1950, a Legii nr. 1 19/1948, orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, tără titlu valabil precum și cele preluate fără temei legal, prin acte dc dispoziție ale organelor locale ale puterii sau ale administrației de stat.

Este imposibil din punct de vedere legal să se procedeze Ia efectuarea unor probe, inclusiv a unei expertize constructii, având ca obiective identificarea, măsurarea, evidențierea schița de plan a spațiilor de locuit aparținând unor terțe persoane, atât timp căt acestea nu au calitatea de părți în prezenta cauză și se află în imposibilitate legală să-și exercitate anumite drepturi procesuale in raport de situațiile de fapt existentela fata locului și implicit de pretențiile formulate.

De fapt, pârâta se află in imposibilitate legală să-și invoce propria culpă în ceea ce privește modalitatea de întocmire a Dispozitiei  în scopul de a fi exonerată de obligatia de a înlătura neconcordanțele apărute în urma emiterii dispoziției deoarece aceasta avea obligația să stabilească eu certitudine. anterior emiterii dispoziliei. suprafețele de teren existente în mod efectiv, real la fața locului în raport de toate spațiile de locuit anate în proprietatea sau în folosinła unor terte persoane, fiind imposibil din punct de vedere legal ca pârâta să pretindă instituirea unor obligații în sarcina reclamantului, constând în parcurgerea unor etape în vederea moditicării dispoziției susmenționate, în condițiile în care aceasta a fost vinovată de modul în care a întocmit dispozitia, care nu poate fi pusă în executare din cauza neconcordanțelor, neclarităților existente în cuprinsul acesteia.

Mai mult chiar, reclamantul, în calitate de proprietar al părții de imobil care i-a fost restituită in baza dispoziliei nr……2014. are dreptul sa solicite instituirea unor obligații în sarcina paratei constând în rectificarea acestei dispoziții pentru a face posibilă intabularea dreptului său de proprietate în Cartea Funciară, parcurgerea unor etape in vederea realizării unei asemenea rectificări de către pârâtă, etape prevăzute în mod expres în cadrul raportului de expertiză topo efectuat în cauza, mai ales că, in cazul nerectificării unei asemenea dispoziții, reclamantul se află în situația de a nu dispune de bunurile sale restituite în natură, având loc o încălcare flagrantă a dreptului său de proprietate, suportând un prejudiciu, constând în imposibilitatea de a de bunurile sale din toate punctele de vedere, în temeiul disp. art. l din Protocolul nr. I adițional la CEDO. ceea ce este inadmisibil.

Prin urmare, instanța. având în vedere aceste considerente și ținând scama de disp. art.l și urm. din Legea nr. 10/2001. art.555 cod civil. art.l din nr. I adițional la CEDO, va admite acțiunea și va obliga pârâta să rectifice Dispoziția după parcurgerea etapelor prevăzute în cadrul raportului de expertiză tehnică topometrică ing……, întrucât pârâta se află în culpă în ceea ce privește modalitatea de întocmire a dispoziției susmenționate, având obligația să înlăture neconcordantele existente între mențiunile cuprinse în cadrul dispozitiei referitoare la suprafetele de teren și cele existente în mod real la fața locului, ținându-se seama și de modalitatea de amplasare a construcțiilor, de întinderea reală a spațiilor de locuit, de necesitatea întocmirii unor  cadastrale cu privire la spațiile respective de către terțe persoane.

În bam disp.art.453 alin.l c.pr.civilă, va fi obligată pârâta să plătească reclamantului 5000 lei cheltuieli de judecată, reprezentand onorarii

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, I IOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea formulată de reclamantul …..i cu domiciliul ales la Cabinet Individual de avocatură Palade Bogdan. cu sediul în București. str.lțcani. nr.20. et.l. ap.4. sector 2. împotriva pârâtei Primăria Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești. B-dul Eroilor, nr.l A. jud. Prahova. și în consecință:

Obligă pârâta să rectifice Dispoziția nr……..2014, după parcurgerea etapelor prevăzute în cadrul raportului de expertiză tehnică topometrică ing….. și să plătească reclamantului 5000 lei cheltuieli de judecată.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate