You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat specializat retrocedari

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat specializat retrocedari/avocat contestatie decizie invalidare anrp

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A IV-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR…din …2016

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ….. contestatorii reclamanţii ……au solicitat în contradictoriu cu pârâtele C______ Naţională pentru C….. să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună anularea parţială a deciziei nr….. emisă de pârâta CNCI şi modificarea deciziei nr…. în sensul că aplicarea indicelui de inflaţie se realizează până la data plăţii efective a sumelor.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că în urma notificărilor formulate în baza legii 10/2001, A___ a emis decizia nr….. prin care a propus acordarea de măsuri reparatorii în cuantum de 1.572.702 lei pentru cele 72.000 de acţiuni deţinute de tatăl lor la Societatea Ardeleana.

Ulterior prin decizia nr…… s-a modificat în parte decizia sus menţionată în sensul că s-a recalculat valoarea acţiunilor în urma scăderii sumei aferente fondului forestier (restituit în natură) din activul net al societăţii, valoarea măsurilor reparatorii propuse fiind de 649.309 lei.

Prin decizia nr…… emisă de pârâta CNCI s-a validat parţial decizia nr….. în sensul că s-a emis decizia de compensare pentru 339.670 puncte în favoarea reclamanţilor şi s-a invalidat parţial decizia A___ pentru 309.609,07 lei ce reprezintă actualizarea valorilor acţiunilor pentru perioada 14.02.2001 – 30.09.2005.

Reclamanţii au invocat că decizia emisă de CNCI este nelegală, fiind încălcate dispoziţiile art. 31 alin 4 din legea 10/2001, astfel cum au fost interpretate prin decizia Curţii Constituţionale nr. 189/2014 în sensul că indicele de inflaţie trebuia aplicat nu numai până în anul 2005 ci până în anul acordării efective a măsurilor reparatorii.

Reclamanţii au invocat că reactualizarea sumei cu indicele de inflaţie până la data emiterii deciziei nr. 306/2005 era corectă şi că decizia nr. 1912/2014 a fost emisă cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile şi implicit a dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 163/2013.

Pârâta C______ Naţională pentru C__________ I_________ a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia de tardivitate iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca nefondată (fila 49-52).

Pârâta AAAS a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia de tardivitate iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca nefondată (fila 54-56).

Din oficiu s-au ataşat la dosar toate actele aferente deciziilor nr. 1912/2014 şi nr. 81/2014 ce formează obiectul cauzei.

La dosar s-a administrat proba cu înscrisuri ,constatându-se la termenul de astăzi că proba cu expertiză solicitată este neconcludentă în prezenta cauză, raportat la obiectul cererii.

De asemenea, la termenul de astăzi Tribunalul a rămas în pronunţare pe excepţia de tardivitate a formulării contestaţiei invocată de ambele pârâte.

Analizând actele şi materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, tribunalul apreciază că excepţia invocată este întemeiată în raport de pârâta AAAS pentru următoarele considerente:

Tribunalul reţine că decizia nr. 81/2014 emisă de AAAS a fost comunicată reclamanţilor prin scrisoare recomandată pe data de 29.08.2014, conform dovezilor existente la fila 57 din dosar, reclamanţii semnând personal de primire.

Tribunalul apreciază, în raport de situaţia de fapt, arătată în cele ce preced că excepţia formulată este întemeiată întrucât potrivit art. 26 punct 3 din legea 10/2001,decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.

In consecinţă, în raport de situaţia de fapt arătată, tribunalul apreciază că acţiunea formulată în raport de pârâta AAAS este tardivă , întrucât reclamanţii nu au formulat contestaţie în baza legea 10/2001, în termenul de 30 de zile prevăzut de lege, respectiv până pe data de 29.09.2014 ci au formulat prezenta contestaţie pe data de 08.12.2014, cu mult peste termenul prevăzut de lege, astfel încât, acţiunea este tardiv introdusă, iar reclamanţii şi-au pierdut dreptul de a invoca motive de nelegalitate şi de netemeinicie a deciziei nr.81/2014 în faţa instanţelor judecătoreşti .

Susţinerile reclamanţilor în sensul că decizia A___ nu urma să fie contestată în faţa instanţei prin faptul că ea produce efecte doar în momentul validării sau invalidării, legea neprevăzând cale de atac împotriva ei în mod singular sunt nefondate întrucât prin această decizie s-a soluţionat fondul notificării, iar art. 26 din legea 10/2001 prevede în mod expres posibilitatea atacării acestei decizii iar reclamanţii nu au solicitat eventual repunerea în termenul de formulare a contestaţiei.

În ceea ce priveşte excepţia de tardivitate a formulării contestaţiei invocată de pârâta CNCI , urmează ca tribunalul să o respingă, având în vedere că reclamanţii au primit decizia contestată nr. …. la data de ….(filele 72 şi următoarele) iar acţiunea a fost depusă, prin plic la oficiul poştal, la data de 08.12.2014, ultima zi a termenului , 07.12.2014 fiind o zi de duminică, prin urmare ,în temeiul dispoziţiilor art. 183 C.pr.civ. cererea este formulată în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

În consecinţă tribunalul va admite excepţia tardivităţii invocată de pârâta , va respinge contestaţia formulată împotriva deciziei …. emisă de AAAS, ca tardiv formulată şi va respinge excepţia tardivităţii formulată de pârâta CNCI, ca neîntemeiată.

Analizând actele şi materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, tribunalul reţine că în urma notificărilor formulate în baza legii 10/2001  A___ a emis decizia nr. …. prin care a propus acordarea de măsuri reparatorii în cuantum de 1.572.702 lei pentru cele 72.000 de acţiuni deţinute de tatăl lor la Societatea Ardeleana (fila 7-8).

Ulterior prin decizia nr…. s-a modificat în parte decizia sus menţionată în sensul că s-a recalculat valoarea acţiunilor în urma scăderii sumei aferente fondului forestier (restituit în natură) din activul net al societăţii, valoarea măsurilor reparatorii propuse fiind de 649.309 lei (fila 15-16).

Prin decizia nr…… emisă de pârâta CNCI s-a validat parţial decizia nr….. în sensul că s-a emis decizia de compensare pentru 339.670 puncte în favoarea reclamanţilor şi s-a invalidat parţial decizia A___ pentru 309.609,07 lei ce reprezintă actualizarea valorilor acţiunilor pentru perioada 14.02.2001 – 30.09.2005( fila 17-19).

Tribunalul reţine disp. art. 35 alin. 1 din legea 165/2013 potrivit cărora deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Tribunalul reţine că potrivit art. 17 lit a din legea 165/2013, CNCI  are ca atribuţie principală să valideaze/invalideaze în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii.

De asemenea , potrivit art.21 pct.5 , Secretariatul Comisiei Naţionale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii, iar potrivit pct 8 ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, C______ Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7).

În ceea ce priveşte legalitatea deciziei nr…., tribunalul nu va mai face consideraţii cu privire la calitatea reclamanţilor de persoană îndreptăţită, la dovada dreptului de proprietate şi a preluării abuzive, având în vedere că aceste chestiuni nu sunt contestate de către pârâtă.

Tribunalul apreciază că decizia emisă de către pârâtă este nelegală şi netemeinică sub aspectul întinderii măsurilor reparatorii propuse pentru următoarele argumente:

Tribunalul reţine că potrivit art. 3 lit. b din LEGEA 10/2001 sunt îndreptăţite, în înţelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobilele şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv.

Potrivit art. 31 al. 1 persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

Potrivit al. 3, măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se propun după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a Autorităţii pentru Valorificarea A________ S_______, iar potrivit al. 4 din art. 31 din LEGEA 10/2001 recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de S_________ şi a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia.

Potrivit art.49 alin 4 din Legea nr. 165/2014, invocate de către pârâtă, recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de S_________, precum şi a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia. Actualizarea se face până la data de 14 februarie 2001.

În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor, tribunalul reţine însă că potrivit art. 31.6.9. din Normele metodologice de aplicare a legea 10/2001, în funcţie de anul încheierii ultimului bilanţ contabil prezentat, activul net se actualizează astfel:

a) pentru ultimul bilanţ contabil încheiat la data de 31 decembrie 1947, activul net se actualizează conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001, iar din februarie 2001 până la data stabilirii măsurilor reparatorii se actualizează cu indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de S_________;

b) pentru ultimul bilanţ contabil încheiat în anii anteriori anului 1947, valoarea activului net se actualizează, pe de o parte, utilizându-se coeficienţii de recalculare din anexa nr. 1 la Legea nr. 303/1947, astfel:

– pentru bilanţurile contabile încheiate între anii 1933 – 1939 se utilizează indicele anual corespunzător anului bilanţului prezentat;

– pentru bilanţurile contabile încheiate între anii 1940 – 1943 se utilizează indicele la semestrul II al anului corespunzător bilanţului prezentat;

– pentru bilanţurile contabile încheiate în anii 1944 – 1945 se utilizează indicele la trimestrul IV al anului corespunzător bilanţului prezentat;

– pentru bilanţurile contabile încheiate în anul 1946 se utilizează indicele la luna decembrie 1946 şi, pe de altă parte, începând cu anul 1948 se continuă actualizarea conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2001, iar din luna februarie 2001 până la data stabilirii măsurilor reparatorii se actualizează cu indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de S_________.

Altfel spus, în speţa dedusă judecăţii, se aplică modalitatea de actualizare prevăzută de art. 31.6.9 din Normele metodologice de aplicare a legii 10/2001, ceea ce presupune că din luna februarie 2001 până la data stabilirii măsurilor reparatorii se actualizează cu indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de S_________.

În sprijinul tezei menţionate vine şi decizia Curţii Constituţionale a României nr. 189/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finală din legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 ( publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 23 iunie 2014), prin care fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate invocată, cu următoarea motivare:

Mai mult, Curtea observă că orice măsură de stabilire a cuantumului măsurilor reparatorii este posterioară datei de 14 februarie 2001, data intrării în vigoare a actului normativ care le-a instituit, ceea ce înseamnă că, prin ipoteză, aceasta implică utilizarea indicelui de inflaţie aferent perioadei 2001 – până la data soluţionării notificării de către instituţia publică implicată în privatizare, sau, după caz, până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive de stabilire a cuantumului despăgubirii.

În consecinţă, în raport de considerentele sus menţionate şi de motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 189/2014, tribunalul constată că în mod eronat prin decizia emisă de pârâta CNCI nu s-a luat în calcul şi indicele de inflaţie aferent perioadei 2001 – până în anul acordării efective a măsurilor reparatorii.

P_____ aceste considerente Tribunalul va admite în parte cererea şi va obliga pârâta CNCI să emită o decizie de completare a deciziei 1912/30.09.2014, în sensul acordării de măsuri compensatorii în condiţiile stabilite de legea 165/2013 şi pentru valoarea indicelui de inflaţie pentru suma de 339.670 lei, calculat în perioada 14.01.xxxxxxxxxxxxx14 şi recalcularea numărului de puncte în raport de valoarea indicelui de inflaţie.

În ceea ce priveşte limita până la care se recalculează acest indice de inflaţie, tribunalul a apreciat că nu poate fi decât data emiterii deciziei de către CNCI, întrucât atât dispoziţiile art. 31.6.9 din Normele metodologice de aplicare a legii 10/2001 cât şi motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 189/2014 se referă în mod expres la sintagma” din luna februarie 2001 până la data stabilirii măsurilor reparatorii”, ori data la care măsurile reparatorii se stabilesc cu caracter de certitudine este data emiterii deciziei de validare de către CNCI, în raport de dispoziţiile art.17  lit a şi art. 21 pct.5 din lege 165/2013.

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii ……în contradictoriu cu pârâta CNCI….

Obligă pârâta CNCI să emită o decizie de completare a deciziei …., în sensul acordării de măsuri compensatorii în condiţiile stabilite de legea 165/2013 şi pentru valoarea indicelui de inflaţie pentru suma de 339.670 lei, calculat în perioada 14.01.xxxxxxxxxxxxx14 şi recalcularea numărului de puncte în raport de valoarea indicelui de inflaţie.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei contestate.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate