You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Daca ai fost executat silit de banca/recuperatori de creanta ai dreptul la stergerea restului de datorie! Argumente din practica Tribunalului Bucurest

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Daca ai fost executat silit de banca/recuperatori de creanta ai dreptul la stergerea restului de datorie! Argumente din practica Tribunalului Bucuresti:

In ceea ce priveste constatarea stingerii obligațiilor născute din contractul de credit, formulată în baza art. 8 al. 5 din Legea nr. 77/2016, avem aplicabile și următoarele dispoziții legale:

  • Art. 4. – (1)” Pentru stingerea creantei izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiłii: a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. I alin. (l), astfel cum acestea sunt definite de legislafia specială; b) cuantumul sumei împrumutate, la monłentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Na(ională a României în ziua încheierii contractului de credit; c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizi(iona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destina(ie de locuin(ă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel pu(in un imobil având des/ina(ia de locuintă; d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infrac(iuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. (2) În situatia în care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului, ‘
  • Art. 8. – (5) ‘‘Dreptul de a cere instanfei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit apartine și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanfei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.’

In ceea ce privește condițiile reglementate de art. 4 din Legea nr. 77/2016, se constată că antecesoarea reclamantei – Volksbank România SA, în calitatea sa de instituție financiară a acordat pârâților un credit în valoare de 226.950 CHF iar pârâții — reclamanți reconvenționali, la rândul lor, au calitatea de consumatori astfel cum este definită noțiunea de disp. art. 2 din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor: „consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;…”

Cât privește condițiile prevăzute la lit. b și c ale art. 4 din Legea nr. 77/2016 se reține că cererea debitorilor consumatori are la bază contractul de credit …………….. în valoare de 226.950 CHF și contractul de garanție reală imobiliară autentificat sub nr. ………… de Biroul Notarului Public Ioana Olaru asupra apartamentului nr. …………………… sector 5. În acest sens, se constată că cererea reclamanților respectă condițiile prevăzute la lit. b din art. 4 al legii referitoare la cuantumul maxim al sumei împrumutate, respectiv de 250.000 euro iar creditul a fost garantat cu ipotecă asupra imobilului menționat, proprietatea debitorilor. Având în vedere faptul că imobilul apartament a fost vândut cu acordul expres al băncii, nu se mai pune problema îndeplinirii condiției prevăzute de art. 4 lit. c teza ultimă referitoare la destinația de locuință a imobilului.

De asemenea, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că pârâții-reclamanți reconvenționali nu au suferit o condamnare printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

De subliniat faptul că creditul acordat reclamanților nu a avut la bază programul „prima casă” aprobat prin OUG nr. 60/2009.

Sub aspectul aplicării normei civile în timp, instanța reține că dispozițiile legii nr. 77/2016 sunt aplicabile în cauză, în temeiul art. 11 din cuprinsul său, conform cu care: În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare Ia momentul intrării sale în vigoare, căt și contractelor încheiate după această dată, contractul de credit în litigiu fiind unul aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 77/2016, creditoarea cesionară continuând executarea diferenței neacoperite prin plata sumei obținută în urma vânzării apartamentului.

Prin urmare, contrar susținerilor contestatoarei, instanța reține că sunt îndeplinite în cauză condițiile de admisibilitate a procedurii dării în plată reglementate de Legea nr. 77/2016.

În ceea ce privește condiția impusă de art. 8 al. 5 referitoare la executarea silită a imobilului ipotecat, din înscrisurile atașate rezultă faptul că, datorită imposibilității achitării în continuare a ratelor creditului contractat, a crizei economice care a dus la creșterea de peste 100% a francului iar în unele sectoare la reducerea veniturilor și în urma unor negocieri repetate cu instituția financiară, debitorii împreună cu banca contractantă au căzut de acord ca imobilul adus garanție să fie vândut pentru un preț minim stabilit de bancă prin intermediul BEJA Creangă, Tudorache și Ion în cadrul dosarului de executare silită nr…………. Tot din înscrisurile atașate rezultă faptul că din prețul obținut s-a îndestulat cu prioritate banca și societatea cesionară.

În concluzie, pentru considerentele expuse, instanța constată aplicabilitatea în speță a dispozițiilor art. 8 al. 5 din Legea nr. 77/2016, motiv pentru care va admite în parte acțiunea și va constata stingerea datoriilor născute din contractul de credit cu garanție reală imobiliară nr. ……………

Avocat legea darii in plata pentru cei executati silit, darea in plata pentru cei executati silit, avocat specializat in stergerea datoriei in baza legii darii in plata Bucuresti

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate