You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat suspendare executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 4: practica judecatoreasca dosar suspendare executare silita:

INSTANȚA:

Deliberând asupra cererii de suspendare a executării silite formulate de către contestatoare, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 719 alin. I C.proc.civ., până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, Ia solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea silită s-ar crea executării prejudicii silite grave poate și fi iremediabile dispusă ca măsură sau dificil de protecție de remediat ori prin de câte continuareaori prin executării silite.

Ca atare, tără a se pune în discuție aspectele de fond ale contestației la executare, ceea ce se analizează de către instanța de judecată este vătămarea celui care solicită suspendarea executării silite, indiferent de soarta finală a contestației la executare.

Totuși, suspendarea executării silite începute în baza unui titlu executoriu constituie însă o măsură excepțională, dată fiind necesitatea ca titlurile executorii să fie aduse la îndeplinire într-un termen cât mai scurt.

Cât privește condiția de admisibilitate a cererii de suspendare, instanța constată faptul că s-a achitat în cauză cauțiunea în cuantum de 377,82 lei, datorată în conformitate cu prevederile art. 719 alin. 2 C.proc.civ., cu recipisa de consemnare nr. …… emisă de CEC Bank SA — Unitatea Progresul (f. 112).

Instanța constată că titlul executoriu pus în executare în cadrul dosarului de executare nr. …../2017 al S.C.P.E.J. „Ochian Doru Catalin și Neneci Alexandru” este reprezentat de contractul de credit nr. ……/10.03.2005, fiind demarată executarea silită pentru recuperarea unei creanțe de 3.778,20 lei la solicitarea creditorului Prosperocapital S.a.R,L., plus cheltuieli de executare.

În cadrul dosarului de executare s-a demarat executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucuresti…….sector 4, proprietatea contestatoarei, astfel cum rezultă din somația imobiliară emisă la data de 31.07.2018 de către executorul judecătoresc (f. 44).

În cauză, instanța apreciază că există un prejudiciu grav în cazul continuării executării silite ce ar fi provocat contestatoarei, nefiind oportun ca executarea silită să fie finalizată înaintea examinării fondului contestației la executare, moment până la care procedura vânzării la licitație a imobilului reglementată de art. 835-856 C.proc.civ. este posibil a fi finalizată.

Prejudiciul grav suferit de către contestatoare ar consta în împrejurarea că vânzarea imobilului proprietatea acesteia către terțe persoane ar îngreuna faptic în mod semnificativ întoarcerea executării silite, în cazul ipotetic în care contestația ar fi admisă, în tot sau în parte, iar totodată aceasta ar fi și lipsită de folosința imobilului în toată această perioadă, fiind dificil ulterior de a face demersurile necesare pentru repararea tuturor prejudiciilor cauzate prin vânzarea bunului la licitație în ipoteza în care s-ar dispune o soluție favorabilă acesteia în cadrul contestației la executare.

Totodată, în opinia instanței, nu este oportun ca executarea silită să fie finalizată înaintea examinării fondului contestației la executare prin care contestatoarea invocă prescripția dreptului de a se solicita efectuarea executării silite în temeiul unui contract de credit încheiat cu 13 ani în urmă.

Mai mult, instanța mai are în vedere și că, în cazul ipotetic în care contestația ar fi admisă, contestatoarea ar avea o sarcină dificilă pentru a obține întoarcerea executării silite, întrucât creditoarea este o societate comercială înmatriculată și cu sediul în Luxembourg.

Instanța mai are în vedere și că, spre deosebire de debitor, interesele patrimoniale ale creditorului urmăritor sunt protejate și prin plata cauțiunii prevăzute de lege și achitate în cauză de către contestatoare, iar totodată nu există riscul ca prin suspendarea executării silite creditorului să-i fie aduse prejudicii, în condițiile în care potrivit art. 822 C.proc.civ. se efectuează și notarea urmăririi în cartea funciară, iar potrivit art. 827 C.proc.civ., drepturile reale înscrise ulterior notării nu sunt în principiu opozabile creditorului și adjudecatarului.

În consecință, instanța va admite cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoare și va dispune suspendarea executării silite efectuate împotriva contestatoarei în dosarul de executare silită nr…../2017 al S.C.P.E.J. „Ochian Doru Catalin și Neneci Alexandru” până la soluționarea pe fond a prezentei contestații la executare.

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate