You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocati care au castigat procese cu anaf

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocati care au catigat procese cu anaf:

Practica judiciara:

DOSAR NR. 18956/301/2017

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A V-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR….

Ședința publică din data de 27.06.2019

Pe rol se află soluționarea apelului civil formulat de apelantul SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERELĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 3 BUCUREȘTI, împotriva Sentinței civile nr…. din data de 22.1 1.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, în contradictoriu cu intimata-contestatoare ….. având ca obiect „contestație la executare”.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul pe rolul Judecătoriei Sector 3 București la data de 31.07.2017 sub numărul …, contestatoarea ….a chemat în judecata pe intimata DIRECTIA GENERALA IMPOZITE și TAXE LOCALE SECTOR 3 BUCURESTI, formulând contestație la executare prin care a solicitat anularea titlurilor executorii nr. 1879328/14.01.2009, nr.2122502/14.05.2009, nr.2257082/05.1 1.2009, nr.2295757/19. I I .20096, nr.2598937/08.07.2010, nr.2787188/28.09.2010, nr. 4725257/12.10.2012, nr.6028459/15.lO.2013, nr.6692433/03.1 1.2014, nr. 7220695/09.1 1.2015, nr.7932144/24.10.2016 și a actelor subsecvente și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii contestatoarea a arătat ca a luat cunoștința de înființarea popririi la data de 19.07.2017, când s-a prezentat la banca. A invocat nelegalitatea procedurii de executare, potrivit art. 47 din Legea 207/2015 organul fiscal având obligația de a comunica contribuabilului căruia ii este destinat actul administrativ fiscal, arătând ca nu i s-au comunicat titlurile executorii și nici deciziile de calcul cuprinse în titlurile executorii. Comunicarea prin afișare nu poate produce efecte decât în cazul în care comunicarea prin posta nu a fost posibila, conform Deciziei 536/2011 a Curții Constituționale. Dreptul intimatei de a obține realizarea dreptului sau pe calea contestației la executare este prescris. Termenul de 5 ani s-a împlinit cel mai târziu la data de Ol .01.2016, data la care s-a stins dreptul la acțiune al intimatei.

In drept contestatoarea a invocat dispozițiile Legii 207/2015, art. 131, 134 din Legea 92/2003.

Potrivit art, 41 din Codul de procedură fiscală (in forma pe care aceasta o avea la data etniterii titlurilor de creanta), actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale, iar potrivit art. 45 din același act normativ acesta produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului, sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat potrivit legii. Potrivit art. 44.1 din Normele metodologice organul fiscal nu poate pretinde executarea obligației stabilite în sarcina contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Potrivit art. 44 alin. 2 și 3 C.pr.fisc. actul administrativ fiscal se comunică astfel: a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent și primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; c) prin poștă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal și confirmarea primirii acestuia; d) prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea, concomitent, la sediul și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective.

Pin Decizia nr. 536/201 1 Curtea Constituțională a statuat ca intentia legiuitorului a fost de a institui o anumita ordine pentru modalitatile de comunicare a actelor administrative fiscale, prefigurand, prin succesiunea mentionata la lit. a)—d), obligatia organului fiscal de a proceda la comunicare doar cu respectarea ordinii de utilizare a acestora prevazuta în art. 44 alin.2. Astfel posibilitatea realizarii comunicarii prin publicitate, reprezintă o modalitate ultima și subsidiara de comunicare a actelor administrative fiscale, folosita doar în cazul în care celelalte modalitati de comunicare nu au putut fi indeplinite din motive obiective. S-a mai retinut ca art. 44 alin.4 din aceeasi ordonanta prevede ca dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile în mod corespunzator și în materia comunicarii actelor administrative fiscale, ceea ce inseamna ca este incident art. 95 alin. 4 din C.p.c, în sensul ca, în cazul comunicarii cu rea-credinta prin publicitate a actului administrativ fiscal, vor fi anulate actele savarsite ulterior acestui moment. Curtea a concluzionat că în materie fiscală legiuitorul a înțeles să permită comunicarea actelor prin publicitate și în cazul în care domiciliul contribuabilului este cunoscut, prin derogare de la dispozițiile Codului de procedură civilă, însă în acest caz, trebuie ca, anterior recurgerii la aceasta modalitate, sa fi fost respectata cu strictete ordinea prevazuta în art. 44 alin. (2) lit. a)—c) din OG nr. 92/2003, astfel incat comunicarea prin publicitate sa reprezinte doar o modalitate ultima și subsidiara.

Așa cum prevede art. 141 alin. 2 din C.pr.fisc, titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent sau în alt mod prevăzut de lege. și în actuala forma a Codului de procedura fiscala exista o dispozitie similara în art.226 alin.4. Prin urmare opozabilitatea titlului executoriu este condiționată de comunicarea titului de creanță către contribuabil, acesta luând astfel cunoștință de existența obligației de plată în sarcina sa, precum și de data scadentă a acesteia. Per a contrario, în lipsa comunicării titlului de creanță, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la îndeplinire a obligației de plată, și cu atât mai mult, nu poate proceda la emiterea titlului executoriu și executarea silită a acesteia.

În prezenta cauză titlurile de creanta reprezentate de deciziile prin care au fost stabilite impozitele precum și deciziile de calcul accesorii nu au fost aduse la cunostinta contestatoarei.

Somația de plata nr. 8000899/24.10.2016 și titlul executoriu nr. 7932144/24.10.2016 sunt comunicate conf. Prevederilor art.47 alin 2 și alin 3 astfel; – Avizare cu posta – dovada SOMDlLT052658 și ulterior prin publicitate Anunt.individual din 12.01.2017.

Somația de plata nr.7297298/09.1 1.2015 și titlul executoriu nr. 7297298/09.1 1.2015 AVIZARE – ANUNȚ.

Somația de plata nr. 6823903/03.11.2014 și titlul executoriu nr. 6692433 / 03.1 1.2014 sunt comunicate conf. Prevederilor art.44, alin 2 și alin 3 astfel; – Avizare cu posta – dovada și ulterior prin publicitate Anunț individual din 05.01.2015.

Somația de plata nr. 6097018/15.10.2013 și titlul executoriu nr. 6028459/15.10.2013 sunt comunicate conf. Prevederilor art.44, alin 2 și alin 3 astfel; – Avizare cu posta – dovada 531884 și ulterior prin publicitate Anunț individual din 02.12.2013.

Somația de plata nr. 4809660/12.10,2012 și titlul executoriu nr. 4725257/12.10.2012 sunt comunicate conf. Prevederilor art.44, alin 2 și alin 3 astfel; – Avizare cu posta – și ulterior prin publicitate Anunț individual din 02.12.2013.

Actele de executare din perioada 2009 – 201 1 au fost emise și comunicate conform prevederilor codului de procedura fiscala înainte de intrarea în vigoare a Deciziei nr.536/201 1 a CCR.

Deciziile de impunere și calcul accesorii sunt comunicate conform prevederilor art. 44 alin 2 din Cod proc.Fiscala și art.47 alin2 din noul Cod proc.Fiscala.

În probațiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și orice proba necesară, utilă și pertinentă soluționării cauzei.

În susținere, a depus actele din dosarul de executare cu dovezile de comunicare și deciziile de impunere și de calcul accesorii cu dovezile de comunicare.

În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 466 și urm. CpC , art. 47 Codul proc. Fiscala, art.215 din Legea nr. 207/2015.

La data de 30.03.2018, intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, cu cheltuieli de judecata.

In apel a fost administrata poba cu inscrisuri si proba cu expertiza grafoscopica.

Analizând sentința apelată prin prisma motivelor de apel formulate, tribunalul reține următoarele:

Prin cererea de chemarea în judecată, intimata contestatoare a solicitat anularea titlurilor executorii nr. 1879328/14.01.2009, nr.2122502/14.05.2009, nr.2257082/05.11.2009, nr.2295757/19. I I .20096, nr.2598937/08.07.2010, nr.2787188/28.09.2010, nr. 4725257/12.10.2012, nr.6028459/15.10.2013, nr.6692433/03.1 1.2014, nr. 7220695/09.1 1.2015, nr.7932144/24.10.2016 și a actelor subsecvente.

Potrivit art. 41 din Codul de procedură fiscală (in forma pe care aceasta o avea la data emiterii titlurilor de creanta), actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale, iar potrivit art. 45 din același act normativ acesta produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului, sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat potrivit legii, Potrivit art. 44.1 din Normele metodologice organul fiscal nu poate pretinde executarea obligației stabilite în sarcina contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Potrivit art. 44 alin. 2 și 3 C.pr.fisc. actul administrativ fiscal se comunică astfel: a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent și primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; c) prin poștă, la donłiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal și confirmarea primirii acestuia; d) prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea, concomitent, la sediul și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective.

Prin cererea de apel, apelanta a aratat ca actele de executare din perioada 2009 – 201 1 au fost emise și comunicate conform prevederilor codului de procedura fiscala înainte de intrarea în vigoare a Deciziei nr.536/2()l l a CCR, rezultand deci ca au fost comunicate cu nerespectarea aspectelor statuate in decizia CCR, in sensul ca posibilitatea realizarii comunicarii prin publicitate, reprezintă o modalitate ultima și subsidiara de comunicare a actelor administrative fiscale, folosita doar în cazul în care celelalte modalitati de comunicare nu au putut fi indeplinite din motive obiective.

Prin cererea de apel, apelanta a aratat ca deciziile de impunere și calcul accesorii sunt comunicate conform prevederilor art. 44 alin 2 din Cod proc.Fiscala și art.47 alin2 din noul Cod proc.Fiscala.

Cu toate acestea, in ceea ce priveste titlurile executorii emise pentru anii 2009-2012, din inscrisurile depuse la dosar nu rezulta emiterea deciziilor de impunere pentru sumele mentionate in aceste titluri executorii.

Totodata, pentru decizia de impunere emisa pentru anul 2014 (f. 33) a fost depusa dovada de confirmare nr. 755961 (f. 35), cu privire Ia care, in urma efectuarii expertizei grafoscopice, nu s-a putut stabili daca semnatura a fost sau nu executata de intimata (f. 158). Pe dovada de primire nu este mentionat numele persoanei care a primit, data si ora la care s-a facut comunicarea, deci nu s-au luat toate masurile pentru a se asigura posibilitatea de a se verifica procedura de comunicare, prin urmare nu se poate retine ca dovedita sustinerea apelantei privind comunicarea acestei decizii de impunere catre intimata.

In ceea ce priveste decizia nr. 427923 referitoare la obligatiile de plata accesorii (f. 50), decizia nr. 22023/21.08.2015 (f. 53), decizia de impunere nr. 3038548/2016 (f. 62), decizia de impunere nr. 2164837/2015 (f. 63), dovezile de primire depuse la dosar nu poarta semnatura intimatei (f. 51, 56, 65).

In ceea ce priveste decizia de impunere pentru anul 2013 (f. 74), dovada de comunicare nu a fost depusa la dosar.

Cu privire la Decizia nr. 814612/19.10.2016 (f. 58) la dosar a fost depusa dovada de comunicare cu mentiunea ”avizat” si nu a fost facuta dovada comunicarii prin publicitate. De altfel, aceasta este o decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii, care depinde de legalitatea deciziilor referitoare la obligatiile de plata principale.

De asemenea, tribunalul mai retine ca titlurile executorii nu au fost comunicate prin posta cu confirmare de primire, conform prevederilor Codului de procedura fiscala. Dovada de comuncare a titlului executoriu nr. 6692433/03.1 1.2014 nu este semnata de intimata (f. 37-41). In ceea ce priveste dovada de comunicare pentru titlul executoriu nr. 6028459/2013, aceasta nu este datata pentru a face dovada momentului Ia care a fost comunicata si nu contine numele persoanei catre care s-a facut comunicarea (f. 30). De altfel, aceste dovezi de comunicare, precum si dovada de comunicare nr. 53 1884 (f. 36 dosar fond) sunt aferente unor instiintari, in carese mentioneaza alte sume decat cele din titlurile executorii (f, 30 dosar fond),

Titlurile executorii aferente anilor 2009-2010 trebuiau comunicate conform prevederilor art. 44 alin, 2 lit. b) si c) Cod proc. Fisc (forma in vigoare la acea data), respectiv agentul organului fiscal trebuia sa remita actul contribuabilului, altfel comunicarea se face prin posta, astfel ca procesele verbale in care s-a mentionat ca contribuabilul nu a fost gasit la domiciliu (f. 85, 98) nu fac dovada comunicarii somatiilor potrivit prevederilor legale.

Totodata, inscrisurile atasate la dosar (f. 77-78 dosar fond) nu fac dovada comunicarii inscrisurilor catre intimata,

Fata de aspectele retinute mai sus, in mod corect instanta de fond a apreciat că executarea silită a inceput anterior stabilirii existenței creanței bugetare cu respectarea dispozițiilor legale și a comunicării titlurilor de creanta prin care creanța a fost individualizată.

Din aceste considerente, in temeiul art. 480 Cpc., tribunalul va respinge apelul, ca nefondat.

In temeiul art. 453 Cpc., tribunalul va obliga apelantul la plata sumei de 2400 lei; cheltuieli de judecată in apel, constand in onorariu avocat (1500 lei f. 13-14) si onorariu expertiza grafoscopica (900 lei f. 127-128).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMLELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul formulat de apelantul SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERELĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 3 BUCUREȘTI, cu sediul în sector 3, București, Calea Dudești nr. 191 împotriva Sentinței civile nr…. din data de 22.1 1.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, în contradictoriu cu intimata contestatoare …. cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat Bogdan Palade în București, str. Itcani nr. 20, et. l , ap. 4, sector 2, ca nefondat.

Obligă apelantul la plata sumei de 2400 lei, cheltuieli de judecată in apel.

Definitivă.

Pronunțată azi, 27.06.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate