You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cauza actului juridic civil

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Tribunalul Bucuresti – practica judiciara:

Analizând sentinta apelată, prin prisma criticilor formulate, în raport cu materialul probator administrat în cauză și cu dispozitiile legale aplicabile, tribunalul retine următoarele:

Critica apelanților-reclamanți …..referitoare la faptul că, în mod greșit, prima instanță a dispus decăderea acestora din proba testimonială este întemeiată.

Conform art. 194 lit.e) C.pr.civ „ Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

(. . .) e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere întățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele și adresa martorilor, dispozițiile art. 148 alin.l teza a II a fiind aplicabile în mod corespunzător.”

În conformitate cu art.254 alin. 1 C.pr.civ „ Probele se propun, sub sancțiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. Ele pot fi propuse și oral, în cazurile anume prevăzute de lege.”

Este adevărat că, prin cererea de chemare în judecată, apelanții-reclamanți ….. au arătat că propun proba cu 2 martori, fără a menționa numele, prenumele și adresa martorilor, astfel cum dispun prevederile art. 194 lit.e) C.pr.civ, însă cu toate acestea, tribunalul apreciază că prima instanță nu trebuia să le aplice sancțiunea decăderii din probă, întrucât în cauză erau incidente dispozițiile art.254 alin.2 pct.4 C.pr.civ. În conformitate cu aceste dispoziții „ Dovezile care nu au fost propuse în condițiile alin. 1 nu vor mai putea fi cerute și încuviințate în cursul procesului, în afară de cazurile în care: ( . . .) 4.administrarea probei nu duce la amânarea judecății.”. În acest sens, tribunalul va avea în vedere faptul că, la termenul de judecată din data de 15.09.2017, instanța a încuviințat apelanților-reclamanți proba cu interogatoriul intimatei-pârâte …….., iar intimatei-pârâte …..probele cu interogatoriul apelanților-reclamanți și cu martorul ….., iar, pentru administrarea acestor probe a amânat judecarea cauzei la data de 13.10.2017. Prin urmare, cauza a suferit, oricum, amânare pentru administrarea probei cu interogatoriu și cu martorul propus de intimata-pârâtă, astfel că, încuviințarea și pentru apelanții-reclamanți a probei cu 2 martori nu ar fi dus, în sine, la amânarea judecății. Numai în măsura în care nu ar fi existat niciun alt motiv de amânare a judecății în afară de cel privind audierea martorilor propuși de apelanții-reclamanți, instanța ar fi putut să aplice sancțiunea decăderii, în temeiul dispozițiilor art.254 alin. I rap. la art. 195 lit.e) C.pr.civ.

Tribunalul va avea în vedere, însă, că apelanții-pârâți au avut posibilitatea să solicite administrarea probei cu martori în faza apelului, lucru pe care l-au și făcut, iar instanța de apel le-a încuviințat acestora proba cu un martor.

În ceea ce privește critica apelanților-reclamanți …… referitoare la faptul că în cauză, a fost dovedită cauza ilicită a contractului de vânzare-cumpărare, aceasta nu este întemeiată.

Cauza este o condiție de fond, esențială, de validitate și generală a actului juridic civil.

Potrivit art. 1235 N.C.civ „ Cauza actului juridic civil este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul.”

Potrivit art. 1236 N.C.civ „ (l) Cauza trebuie să existe, să fie licită și morală.

(2) Cauza este ilicită când este contrară legii și ordinii publice.”

În conformitate cu art. 1238 alin.2 N.C.civ „ Cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a contractului dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o sau, după împrejurări, trebuia să o cunoască.”

Conform art. 1239 N.C.civ „ (l) Contractul este valabil chiar atunci când cauza nu este expres prevăzută.

În acest sens, tribunalul va avea în vedere faptul că, la data încheierii contractului de vânzare-eunłpărare, în cărțile funciare ale imobilelor situate în București, Str. P….. nu era notat niciu litigiu eu privire la imobilele respective, altfel, se observă că acțiunea in revocare pentru ingratitudine a contractului de donație autentificat sub  nr… a fost  depusă la Judecătoria Sectorului I București la data de ….2014, ulterior datei la care a fost încheiat contractul de vânzare-eutnpărare autentificat sub nr…

Este lipsită de relevanta imprejurarea că intimata-pârâtă ……nu s-a interesat de istoricul proprietății (răspunsul la întrebarea nr.8 la interogatoriu), câtă vreme această veritieare a fost tăcută de notar, anterior autentificării actului, iar în cuprinsul actului, a fost descrisă modalitatea de dobândire a proprietății atât de către vânzătoare, cât și de autorii acesteia.

Din declarațiile martorilor ….., audiați la propunerea intimatei-pârâte …..a reieșit că martorii nu le-au văzut împreună pe vânzatoare și pe cumpărătoare, anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare și că nu cunosc ca între acestea să fi existat o relație de prietenie.

Pe de altă parte, nici din declarația martorului……, audiat la propunerea apelanților-pârâți nu a reieșit că între intimatele-pârâte ar fi existat o relație de prietenie, astfel cum au susținut apelanții. De altfel, martorul a arătat că actuala proprietară a mers cu vânzătoarea pentru a viziona proprietatea pe care urma să o cumpere (ceea ce, probabil, nu s-ar fi întâmplat dacă între intimatele-pârâte ar fi e.xistat o înțelegere frauduloasă).

Referitor la faptul că imobilele au fost vândute sub prețul prevăzut în grila notarială, tribunalul apreciază că această împrejurare nu poate constitui, prin ea însăși, un indiciu suficient în sensul că părțile au urmărit un scop ilicit Ia încheierea contractului de vânzare-cumpărare. De altfel, grila notarială depusă de apelanții-reclamanți în probațiune este cea valabilă în anul 2016, or contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu doi ani înainte, respectiv în anul 2014.

Tribunalul mai reține că stabilirea unui preț sub cel al pieței poate ține și de împrejurări cum ar fi: raportul dintre cerere și oferă, negociere, subiectivismul părților, caracteristicile tehnice ale imobilului (în speță, construcțiile vândute având o vechime de peste 50 ani, fiind edificate în 1960 și 1962).

Cât privește critica apelanților-reclamanți …..referitoare la caracterul exagerat al cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariul de avocat, aceasta nu este întemeiată.

Potrivit dispozițiilor art.451 alin.l și 2 N.C.pr.civ „ (l) Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbru judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art.330 alin.3, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

(2) Instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea nici un efect asupra raportului dintre avocat și clientul său”.

Pentru considerentele expuse în cele ce preced, în temeiul art.480 N.C.pr.civ, tribunalul va respinge apelul, ca nefondat,

În temeiul art.453 alin. I N.C.pr.civ, tribunalul va obliga apelanții la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă …., constând în onorariu de avocat, conform chitanței …..

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul civil formulat de apelanții-reclamanți …..ambii cu domiciliul procesual ales la ….., împotriva sentinței civile nr…../03.1 1.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului I București în dosarul nr. …..,în contradictoriu cu intimații-pârâți …..având ca obiect „anulare act ”, ca nefondat.

Obligă apelanții la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimatapârâtă Argeșeanu (fostă Paraschiv) Elena.

Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi, 13.02.2019.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate