You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ce se poate face atunci cand ti se cere o taxa de reziliere in contractul de telefonie mobila/Internet?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocat anulare taxa reziliere/despagubiri telefonie si internet – Eliminarea taxei de incetare/reziliere contract – Avocat drept civil Bucuresti – Avocat despagubiri anulate contracte telefonie si internet

Operatorii de telefonie mobilă/internet n-au voie să ceară clienţilor o taxă de reziliere, potrivit Legii nr. 193/2000, atunci când aceştia din urmă vor încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale.

In baza al. 1 litera i) a Anexei la Legea nr. 193/2000 prestatorul unui serviciu nu poate pretinde, prin stabilirea unei asemenea clauze, cu titlu de clauza penala plata contravalorii unor servicii pe care nu le presteaza.

Hotarare judecatoreasca castigata pe eliminarea taxei de reziliere contract telefonie mobila si internet:

 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

SECȚIA A 11-A CIVILĂ

Sentința civilă nr. ……

Ședința din camera de consiliu din data de 12 februarie 2018 Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: ……………………….

Pe rol soluționarea cauzei – litigii cu profesioniști – privind pe reclamanta EOS KSI ROMÂNIA SRL și pe pârâtul F.G., având ca obiect cerere de valoare redusă.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 07.02.2018 și au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 14.02.2018, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, are în vedere următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 19.09.2017 sub nr. ……………., reclamanta SC EOS KSI Romania SRL l-a chemat în judecată pe pârâtul F.G. solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 657,32 RON și a cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între Telekom ROMÂNIA Communications SA și pârât s-a încheiat contractul pentru furnizarea pachetului de servicii și/sau a echipamentelor, în baza căruia i s-a atribuit codul de abonat ……………….. Compania Telekom ROMÂNIA Communications SA a furnizat serviciile pentru care s-a obligat contractual, emițând facturi care nu au fost achitate integral de către pârât. Dreptul de creanță al Telekom față de pârât a fost cesionat către EOS KSI România SRL și ulterior către EOS CREDIT FUNDING DAC.

În finalul cererii a menționat reclamanta că are o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva pârâtului.

În drept, reclamanta s-a întemeiat pe prevederile art. 1026 și următoarele din Noul Cod de Procedură Civilă, privind procedura cererilor cu valoare redusă, titlul VI Capitolul I privind cesiunea de creanță — Noul Cod Civil.

În dovedirea cererii au fost depuse la dosarul cauzei două seturi de înscrisuri (filele 1136).

Cererea reclamantei a fost legal timbrată cu suma de 50 lei.

La data de 19.10.2017 pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesual active a reclamantei pentru necomunicarea cesiunii de creanță. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată. In motivare, pârâtul a arătat că întrucât Telekom România nu și-a respectat obligațiile asumate prin contract, în sensul că tariful abonamentului era prea mare comparativ cu cel convenit la încheierea contractului, că nu a primit pachetul de programe negociat la încheierea contractului și că nu era mulțumit de calitatea serviciilor prestate, a formulat cerere de reziliere. Acesta a mai arătat că a achitat toate facturile emise până la data de 29.04.2015 când a fost formulată cererea de reziliere, inclusiv factura în cuantum de 82,66 de lei emisă la data de 18.05.2015, care avea ca perioadă de facturare 18.04.2015-17.05.2015. Ulterior i s-a adus la cunoștință că mai are de achitat o factură în cuantum de 657,32 de lei cu privire la care i s-a spus că ar reprezenta o taxă de reziliere. Referitor la această clauză pârâtul a arătat că o clauză care să prevadă obligația achitării unei asemenea taxe nu a fost negociată cu el și dacă ar fi existat în contract asemenea clauză, ar fi abuzivă în raport de dispozițiile legii 193/2000.

În drept, pârâtul a invocat disp. art. 1030 C.p.c. și legea 193/2000.

S-a încuviințat și s-a administrat de către instanță proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanța reține următoarea situație de fapt:

Telekom România, în calitate de furnizor, a încheiat cu pârâtul F.G. contractul pentru furnizarea pachetului de servicii și /sau a echipamentelor nr. ………………. pentru o perioadă de 24 de luni(filele 16-28).

La data de …………….. pârâtul a formulat o cerere de desființare a serviciilor furnizate de Telekom România întrucât s-a arătat nemulțumit de calitatea serviciilor furnizate, nu a primit serviciile promise și a apreciat că tariful serviciilor este prea mare(fila 53).

După primirea cererii de reziliere a contractului Telekom România a mai emis două facturi fiscale după cum urmează: factura fiscală seria ………………. în valoare de 82,66 de lei reprezentând contravaloare abonament(fila 12) și factura fiscală seria ………….. în valoare de 657,32 de lei reprezentând ajustări.

La data de ………….. Telekom România a încheiat un contract de cesiune de creanțe cu EOS KSI România SRL prin care a cedat un portofoliu de creanțe din care făcea parte și o creanță în valoare de 657,32 de lei împotriva pârâtului F.G., după cum rezultă din contractul de cesiune de creanță nr. ……………. aflat la filele 74-114 din dosar și din extrasul din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare aflat la filele 146-147 din dosar.

La rândul său EOS KSI România SRL a cesionat această creanță către EOS Credit Funding DAC, potrivit contractului depus la filele 125-141 din dosar și extrasului din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare aferent.

In ceea ce privește comunicarea cesiunii de creanță, instanța reține că cesiunea de creanță se încheie valabil prin simplul acord de voință al părților, fiind un contract consensual.

Conform dispozițiilor art. 1578 alin.2 NC.civ. —aplicabile în timp, prin raportare la data încheierii contractului de cesiune de creanță, și anume, ulterior intrării în vigoare a Codului civil, din 01.10.2011, potrivit adagiului tempus regit actum — „(l) Debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care: a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă; b) primește o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport de hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanța cedată și se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei cesiuni parțiale, trebuie indicară și întinderea cesiunii”. (2)” Inainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului”.

Deși până la notificarea cesiunii de creanță debitorul este terț față de acest contract, instanța reține că în cauză formalitățile de opozabilitate față de pârât au fost efectuate cf. disp. art. 1580 C.iciv., o dată cu cererea de chemare în judecată căreia i-au fost anexate două notificări de cesiune din care rezultau elementele celor două cesiuni de creanță și întinderea pretinsei creanțe. Fiind îndeplinite formalitățile de opozabilitate, reclamanta se poate prevala de această creanță în raport cu pârâtul, astfel încât excepția lipsei calității procesuale active este neîntemeiată.

Pe fondul cererii de chemare în judecată instanța reține că din probele administrate în cauză rezultă că pârâtul a achitat contravaloarea tuturor facturilor fiscale emise pentru contravaloarea serviciilor pe care Telekom România i le-a furnizat în temeiul contractului nr. ……………….. În acest sens instanța are în vedere dovezile de plată online depuse de pârât la filele 57, 60, 62 și 62 din dosar și mențiunea de pe ultima factură fiscală ……………… potrivit căreia soldul anterior în valoare de 82,66 de lei a fost achitat.

În ceea ce privește contravaloarea facturii fiscale nr………………, deși în cuprinsul acesteia se menționează că reprezintă ”ajustări”, din răspunsul la întâmpinare rezultă că reprezintă taxă de reziliere pentru nerespectarea duratei contractului.

Potrivit art. 3 din contract, în cazul în care contractul privind furnizarea serviciului încetează înainte de expirarea perioadei minime de 24 de luni, din culpa sau initiativa clientului, clientul datorează despăgubiri pentru încetarea prematură în cuantum de 5() 5 din valoarea totală a Pachetului de servicii, proportional cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime.

Analizând legalitatea acestei clauze în raport cu dispozițiile art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, instanța o apreciază ca fiind o clauză abuzivă, întrucât nu a fost negociată direct, ci cuprinsă în condițiile generale contractuale stabilite unilateral de Telekom România— fiind stabilită în detrimentul consumatorului și creând un dezechilibru evident între drepturile și obligațiile părților. prin faptul că exclude dreptul consumatorului de a cere rezilierea contractului pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de către profesionist, drept pe care îl are potrivit art. 1516 alin.2 pct. 2 C.civ. Din redactarea acestei clauze rezultă că un client datorează o taxă de reziliere ori de câte ori „are inițiativa” rezilierii contractului înaintea expirării perioadei minime de 24 de luni de la încheierea contractului indiferent dacă se află sau nu în culpă pentru formularea respectivei cereri. Or atât timp cât profesionistul nu își îndeplinește propriile obligații asumate prin contract, existența unei clauze care nu permite consumatorului să ceară desființarea contractului creează un dezechilibru major între drepturile și obligațiile părților cf. disp. alin. 1 lit. j) a Anexei la Legea nr. 193/2000.

Mai mult, în baza disp alin. 1 lit. i) a Anexei la Legea nr. 193/2000 instanța consideră că prestatorul unui serviciu nu poate pretinde, prin stabilirea unei asemenea clauze, cu titlu de clauză penală plata contravalorii unor servicii pe care nu le prestează. In măsură în care stabilirea unei perioade minime contractuale s-a făcut în considerarea unor promoții de care ar fi beneficiat clientul, evaluarea prejudiciului suferit de profesionist ar trebui să se facă pe baza unor crierii clare și să fie justificată în contract pentru a se putea verifica dacă suma pretinsă este în echilibru cu prejudiciul real suferit de profesionist. Nefiind prezentate clar în contract valoarea serviciilor standard și valoarea „avantajelor” de care a beneficiat clientul și stabilindu-se valoarea despăgubirii pentru denunțarea contractului înaintea duratei contractuale prin raportare la valoarea abonamentelor datorate până la sfârșitul duratei minime contractuale, indiferent de valoarea promoțiilor oferite, consumatorul și instanța nu pot evalua raportul dintre prejudiciul suferit de profesionist și obligațiile stabilite în sarcina consumatorului și nu se poate stabili măsura în care această sumă este proporțională cu prejudiciul suferit.

Pentru toate aceste motive, apreciind că clauza în baza căreia este pretinsă creanța care face obiectul cauzei este abuzivă, instanța va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Respinge excepția lipsei calității procesuale active ca neîntemeiată.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC EOS KSI ROMANIA SRL, ……………… în contradictoriu cu pârâtul F.G….., cu sediul procesual ales la C.A. Palade Bogdan, cu sediul în București, str. Itcani nr.20, et.l, ap.4, sector 2, ca neîntemeiată.

Cu drept numai de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 București.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate