You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Caut cel mai bun avocat in dreptul familiei

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Caut cel mai bun avocat in dreptul familieiProgram vizita minor pe ordonanta presedintiala: Practica la o instanta din Bucuresti

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREOTI

Asupra cauzei civile de fată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de…. pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. dosar nr. …. reclamantul ….. a solicitat instanței ca în contradictoriu cu pârâta ……, prin hotărârea care se va pronunța, să se dispună pe calea ordonanței președințiale, stabilirea provizorie a locuinței minorei …… la domiciliul mamei din București, Str. ….. până la soluționarea definitivă a procesului de divorț dintre părți, ce face obiectul dosarului nr. …., aflat pe rolul Judecătoriei Sector 3; exercitarea autorității părintești în comun de ambii părinți; obligarea sa la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 1/4 din veniturile nete lunare; stabilirea provizorie, până la soluționarea definitivă a procesului de divorț dintre părți, a următorului program de stabilire a relațiilor personale cu minora:

Analizând actele și lucrările din dosar, instanta retine următoarele considerente:

În fapt, părțile sunt părinții minorei …., născută la …., iar pe rolul Judecătoriei sector 3 este înregistrat dosarul nr. ….. având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiate la data de …. prin divorț.

Din constatările rapoartelor de anchetă sociale efectuate în cauză, părțile au avut ultima locuință comună în sectorul 3 București, imobil proprietatea pârâtei, când în data de …. pârâta a părăsit domiciliul conjugal, iar în data de …. reclamantul s-a mutat, la rândul său, în apartamentul fratelui său din sectorul 4, pârâta revenind în imobilul proprietate personală.

Din referatul de anchetă socială efectuat de Autoritatea Tutelară sector 3 București …., rezultă că locuința din sectorul 3, unde locuiește în prezent minora este amenajată corespunzător nevoilor copilului, este corespunzător mobilată și/curat întreținută. Totodată, minora se află în grija mamei, cheltuielile pentru creșterea, îngrijirea și întreținerea acestora fiind suportate de către ambele părți. Din analiza convorbirilor de tip SMS purtate de părți, instanța reține că ambele părți s-au ocupat de creșterea și educarea minorei chiar și înainte de intervenirea despărțirii în fapt.

Totodată, din înscrisurile depuse de părți la dosarul cauzei și susținerile părților, rezultă că ulterior separării în fapt între părinți există o situație conflictuală, manifestată cu prilejul întâlnirii între aceștia pentru realizarea dreptului la legături personale între tată și minora …..

Situația conflictuală între părți cu privire la modul de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor cu privire la copii rezultă și susținerile părților în cererile formulate, în mod sistematic fiecare dintre cei doi părinți acuzând neîndeplinirea corespunzătoar obligațiilor părintești de către celălalt părinte, dezinteresul moral, emoțional și financiar, li de preocupare față de copil.

În drept, potrivit art. 997 alin. I Cod procedură civilă, instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara precum și pentru înlăturarea piedicilor ce sar ivi cu prilejul unei executări.

Procedura specială a ordonanței președințiale implică, prin urmare, trei cerințe esențiale: urgența, caracterul vremelnic al măsurii ce se solicită a fi luată și neprejudecarea fondului prin examinarea aparenței dreptului dedus judecății.

Totodată, potrivit art.920 Cod procedură civilă, instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuințe copiilor minori, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și l: folosirea locuinței familiei.

Astfel, cu privire la măsurile enumerate la art.920 Cod procedură civilă condiți urgenței este prezumată de legiuitor, partea reclamantă fiind ținută să facă dovada îndeplinii celorlalte două condiții de admisibilitate.

Soluționând această cerere instanța nu procedează la prejudecarea fondului, hotărârea pronunțată în cadrul procedurii speciale a ordonanței președințiale neprezentând autoritate de lucru judecat. Astfel, aprecierile instanței se limitează la asigurarea protejării interesului minorei, prin raportare la acest moment și la conținutul dispozițiilor art. 263 și urm. Cod civil precum și ale art. 2 alin. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care impun respectarea acestei cerințe în orice demers judiciar.

În ceea ce privește caracterul vremelnic al măsurii de stabilire a locuinței minorei, prezenta hotărâre își va produce efectele până la soluționarea în primă instanță a procesului de divorț, hotărârea primei instanțe având caracter executoriu de drept, conform art. 448 alin.l pct.l Cod procedură civilă, cererea urmând a fi admisă doar în parte sub acest aspect, neexistând vreun temei pentru ca măsura provizorie dispusă pe calea procedurii speciale a ordonanței președințiale să înlăture caracterul executoriu de drept al hotărârii judecătorești ce se va pronunța în dosarul de fond, în care, prin administrarea unui probatoriu complex, instanța se va pronunța la cerere ori din oficiu și asupra locuinței minorei rezultați din căsătorie.

Cu privire la fondul cererii de stabilire provizorie a locuinței minorei, instanța apreciază că aparența de drept este în favoarea pârâtei, astfel cum reclamantul a susținut. Astfel, din probele administrate în cauză, instanța reține că minora … a locuit permanent, chiar și în timpul conviețuirii părinților, în imobilul proprietatea pârâtei, situație de fapt care a fost apreciată de părinți ca fiind în interesul superior al copilului. Nu s-a invocat și nu s-a facut dovada, în cauză, a faptului că această situație de fapt pune în pericol dezvoltarea fizică, emoțională, psihologică ori socială a copilului, pentru a se justifica luarea de urgență și în mod provizoriu, pe calea procedurii speciale, a măsurii modificării locuinței copilului însensul stabilirii acestuia la tată.

Dimpotrivă, instanța reține că minora este foarte bine îngrijită și supravegheată în prezent, mama îi asigură condiții locative și materiale de natură a satisface nevoile sale de dezvoltare, copilul manifestă atașament față de persoanele aflate în proximitatea sa fizică și psihologică, sens în care, instanța apreciază că menținerea actualei situații de fapt este în interesul său.

Având în vedere și concluziile raportului de anchetă socială efectuată la locuința pârâtei, în temeiul art. 496 alin.3 Cod civil, va stabili provizoriu locuința minorei …., la mamă, până la soluționarea dosarului nr. …. al Judecătoriei sector 3 București.

Cu privire la capătul de cerere formulat de reclamant de stabilire a pensiei de întretinere, având în vedere că locuinta minorei a fost stabilită în mod provizoriu la mamă, care își îndeplinește Oi îOi va îndeplini obligația de întreținere în natură, prin asigurarea celor necesare traiului, zi cu zi, reclamantul urmează a contribui la cheltuielile privind creșterea, educarea și întreținerea sa prin plata unei pensii de întreținere.

În drept, potrivit dispozițiilor art. 483 alin. 3 Cod civil, ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori, fiind astfel instituit principiul egalității în obligații a părinților cu privire la contribuția acestora la cheltuielile legate de creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a minorilor în raport de veniturile pe care le realizează.

Art. 516 și 524 Cod civil prevăd că obligația de întreținere există între părinți și copii, având drept la întreținere acela care se află în stare de nevoie, neavând putința unui câștig din muncă sau din bunurile sale. Cu toate acestea, minorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate