You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cerere de recuzare model hotarare judecatoreasca

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cerere de recuzare model

JUDECĂTORIA LEHLIU-GARĂ

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Înregistrată în evidența A.N.S.D.P.C.P. sub nr. 14333

DOSAR NR…..

INSTANTA

Asupra cererii de recuzare de față:

Prin cererea înaintată la instanță prin e-mail la data de 21.01.2020, reclamantul — pârât…., domiciliat în ….. prin reprezentant convențional Palade Bogdan, cu domiciliul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, cu sediul în București, str. Ițcani, nr. 20, et. l, ap. 4, Sector. 2, tel 0740807892, email: contact@avocatbogdanpalade.ro, în temeiul art. 42 alin I pct. 13 Cod proc. civ., a formulat cerere de recuzare împotriva președintelui completului de judecată ….căruia i s-a repartiza spre soluționare cauza de față.

În motivarea cererii reclamantul arată că, la data de 17.12.2019 președintele completului de judecata indicat mai sus s-a pronunțat asupra unei cereri de ordonanță președințiala prin care a solicitat suplinirea acordului pârâtei în vederea deplasării minorului …. împreună cu acesta la o clinică în specialitatea logopedie, dosar nr….., iar în cadrul dosarului de față, unul din petitele acțiunii vizează aceeași solicitare, având în vedere ca mama minorului, la început a încercat să nege o astfel de problema a minorului si a refuzat sa-i ofere posibilitatea de a se prezenta cu minorul la investigații de specialitate, urmând ca ulterior să-și schimbe modul de abordare a acestei probleme, indicând in mod mincinos faptul ca nu s-a opus niciodată ca să se prezint cu minorul la terapie logopedica.

Menționează faptul că, în cadrul dosarului nr….. ce a avut ca obiect ordonanța președințială pentru suplinirea acordului mamei în vederea deplasării la o clinică specializată în terapie logopedică împreuna cu minorul, a depus dovezi clare că mama minorului a refuzat cu rea-credință încă de la început ca minorul sa urmeze o astfel de terapie, ulterior prezentându-se cu un contract alb în care susține în mod mincinos că minorul a urmat o astfel de terapie, deși până la acea data nu a făcut dovada unui astfel de contract.

În drept: dispozițiile art. 42 alin. I pct. 13 Cod proc.civ.

Pmbe: înscrisuri.

Alăturat cererii s-a atașat extras de pe portalul instanței ds. nr. …. ce a avut ca obiect ordonanța președințială.

Solicită judecarea cauzei și în lipsă.

Cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei.

Instanța a atașat copia sentinței civile nr. …. pronunțată în dosarul nr. …. al Judecătoriei Lehliu — Gară (printată din aplicația ECRIS).

Instanța, analizând motivele de recuzare invocate de reclamant, reține următoarele:

La data de 25.1 1.2019 s-a înregistrat pe rolul acestei instanțe, sub nr. …./249/2019, cererea de chemare în judecată formulată pe calea ordonanței președințiale de reclamantul ….., în contradictoriu cu pârâta …..prin care a solicitat: suplinirea acordului pârâtei în vederea deplasării minorului ….. la o clinică specializată în terapie logopedică, iar cu titlu prealabil, reclamantul a precizat că a formulat cerere de desfacere a căsătoriei – dosarul nr. …../249/2019, având termen de judecată în data de 02.12.2019 – prin care a solicitat, printre altele, și suplinirea acordului pârâtei în vederea deplasării minorului ………… la o clinică specializată în terapie logopedică și că această măsură a mai fost solicitată pe calea ordonanței președințiale – dosarul nr…../249/2019, hotărârea fiind anulată prin decizia civilă nr…./2019 a Tribunalului Călărași.

Cauza a fost repartizată aleatoriu completului 5 (C5a cp/f) prezidat de d-na judecător ….

Pârâta-reclamantă ….. a formulat întâmpinare și cerere reconvențională, pe calea cererii reconvenționale solicitând suplinirea acordului reclamantului în vederea deplasării minorului lanis la Cabinetul individual al dnei …..în vederea frecventării ședințelor de logopedie.

Cauza a fost soluționată prin sentința civilă nr…../17.12.2019, fiind respinsă cererea principală formulată pe calea ordonanței președințiale de reclamantul-pârât …… și admisă cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă dispunându-se, în mod provizoriu, până la soluționarea dosarului nr…../249/2019 format la Judecătoria Lehliu-Gară, suplinirea acordului reclamantului-pârât …. în vederea efectuării ședințelor de logopedie de către minorul …..la Cabinetul individual al psihologului clinician logoped

La data de 25.1 1.2019 s-a înregistrat pe rolul acestei instanțe, sub nr…../249/2019, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul …., în contradictoriu cu pârâta ….. prin care a solicitat: desfacerea căsătoriei încheiate la data de ….2016 din culpa comună, stabilirea exercitării autorității părintești; în principal, de către acesta, în subsidiar de catre ambii părinți, stabilirea locuinței în mod exclusiv minorului …. la domicili său, obligarg mamei la pensie de întreținere, revenirea pârâtei la numele de familie avut anterior casatoriei; cheltuieli de judecata

Cauza a fost repartizată aleatoriu tot aceluiasi complet prezidat de d-na judecător ….

Reclamantul a invocat drept motiv de recuzare dis part. 42 alin. 1 pct. 13 NCPC, respectiv atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la impartialitatea sa.

În speță, trebuie subliniat faptul că, anterior, președintele de _complet a soluționat CY ordonanță președințială, situație în care trebuie avut în vedere caracterul provizoriu al măsurilor dispuse.

Cât privește imparțialitatea judecătorului, temeiul prevăzut de pct. 13 al art. 42 alin. 1 NCPC, acest temei ar putea fi folosit pentru a invoca faptul că judecătorul ar putea tinde să mențină soluția pe care a dat-o cu ocazia soluționării cererii de ordonanță președințială și, în consecință, să respingă solicitarea reclamantului pe capătul de cerere invocat. Însă este greu de susținut că judecătorul ar putea deveni imparțial doar pentru că a soluționat ordonanța președințială cu privire la suplinirea consimțământului, în contextul în care prin cererea ulterioară de divorț sunt invocate motive și alte motive străine și independente de aceasta. Simpla dorință teoretică de a menține o soluție adoptată anterior ar trebui să reiasă și din alte aspecte, precum atitudinea din sală favorabilă pârâtei sau respingerea nemotivată a probelor propuse de reclamant ori altele asemenea. Însă acestea din urmă ar putea fi, prin ele însele, motive de incompatibilitate potrivit art. 42 alin. I pct. 13 NCPC.

Este adevărat că potrivit prevederilor art. 6 alineatul I din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea nr.30/1994, „ orice persoană are dreptul  la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanlă independentă și imparfială instituită de lege”, iar în interpretarea constantă a acestui text convențional, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, pe cale jurisprudențială, că imparțialitatea constă în lipsa prejudecății sau părtinirii, iar existența sau absența acesteia se poate verifica în mai multe moduri (hotărârea Micallef contra Maltei, par. 93), numai că, în speță, nu există elemente care nasc, în mod întemeiat, îndoieli cu privire la imparțialitatea judecătorului.

Față de toate aceste motive instanța constată că nu sunt îndeplinite dispozițiile art. 42 alin. I pct. 13 NCPC, situație față de care apreciază neîntemeiată cererea de recuzare, urmând a o respinge.

Prin urmare, motivul invocat de reclamant nu poate constitui în sine un motiv de incompatibilitate.

Pentru aceste motive, având în vedere și disp. art. 51 NCPC, apreciază neîntemeiată cererea de recuzare formulată de reclamant, urmând a o respinge.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate