You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum recuperez cheltuielile de judecata?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum recuperez cheltuielile de judecata?

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

Pe rol se află soluționarea cauzei civile avand ca obiect cerere de valoarea redusă, formulată reclamantul ….. în contradictoriu cu pârâta EOS KSI ROMÂNIA SRL.

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 14.09.2018, sub nr. ….., reclamantul ……. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta EOS KSI ROMÂNIA SRL, obligarea pârâtei la plata sumei 500 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de judecată aferente nr. ….. precum și a sumei de 50 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a precizat, în esență, că prin sentința ăilă nr…., pronunțată în dosarul nr. …., instanța a respins cererea ce în judecată formulată de EOS KSI ROMÂNIA SRL fără a se pronunța asupra cererii sale de obligarea a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În data de 30.10.2018, pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea cererii de valoarea redusă, precum și micșorarea onorariului avocațial în cuantun de 500 lei, onorariul fiind vădit disproporționat în raport de valoarea obiectului nr…..

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr….., pronunțată de Judecătoria Sector 5 Bucuresti în dosarul nr…., a fost respinsă formulată de reclamanta EOS KSI ROMÂNIA SRL, în contradictoriu cu pârâtul ….. (reclamant în prezenta), având ca obiect cerere de valoare redusă.

In cadrul dosarului nr. ….., conform contractului de asistență juridică seria B nr. …. (f. 11), sens în care acesta din urmă a suportat un onorariu avocațial în cuantum de 500 lei, pe care l-a achitat în data de 18.10.2017 (f. 12).

În drept, conform art. 453 alin. 1 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, Ia cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar în speță pârâtul este cel care a pierdut procesul.

Potrivit art. 451 alin. 1 C.pr.civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și dmbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile alt. 330 alin. 3, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței Ia proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pătru buna desfășurare a procesului.

Totodată, art. 451 alin. 2 C.proc.civ. statuează că instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat În raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei, dar măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

Instanța reține că fundamentul acordării cheltuielilor de judecată — în care este inclus și onorariul apărătorului părții ce a avut câștig de cauză — îl reprezintă culpa procesuală a părții adverse, care prin atitudinea sa a condus la declanșarea litigiului.

Din interpretarea logico-juridică a dispozițiilor art. 1357 C.civ. rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie se cer a fi întrunite, în mod cunulativ, următoarele condiții:

  1. existenta unui prejudiciu, întrucât nu poate exista răspundere civilă delictuală dacă nu sa produs un prejudiciu;
  2. unei fapte ilicite, câtă vreme numai o faptă ilicită poate să atragă după sine răspuł±ea civilă delictuală; existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, deoarece pentru a fi angajată răspunderea unei persoane nu este suficient să existe, pur și simplu, fără legătură înfre ele, o faptă ilidtă și un prejudiciu suferit de o altă persoană, ci este necesar ca între faptă și prejudiciu să fie un raport de cauzalitate, în sałsul că acea faptă a provocat acel prejudiciu; existența vinovăției, dată fiind împrejurarea că nu este îndeajuns să fi existat o faptă ilicită aflată în raport de cauzalitate cu prejudiciul produs, ci este necesar ca această faptă să fie imputabilă autorului ei.

În ceea ce privește analiza îndeplinirii condițiilor mai sus enunțate în cauza de față, instanța constată întrunirea acestora câtă vreme reclamantul a suportat un prejudiciu (onorariul avocațial), pârâta a pierdut procesul (dosarul nr….), fiind în culpă procesuală (faptă ilicită+vinovatie), iar între prejudiciu și faptă ilicită există o legătură de tipul cauză-efect.

Contractul încheiat de partea câștigătoare cu apărătorul său își va produce efectele și față de partea aceasta din urmă fiind obligată să plătească respectivul onorariu, deși ea personal nu a participat Ia negocierea lui; suntăn deci în prezența unei excepții de Ia principiul conform căruia actul Jundic Își produce efectele numai între părfi, iar nu și față de terțe persoane. Această excepție se justifică prin prisma principiului reparării integale a prejudiciului, ce materia răspunderii civile delictuale.

Declanșarea prezentului proces, pârâta fiind de drept în întârziere conform art. 1523 alin. 2 lit. e C.civ., și reținând că reclamantul a făcut dovada suportării unor cheltuieli de judecată în prezenta speță, respectiv taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei, instanța urmează să o oblige pe pârâta sub acest aspect.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamantul ….,în contradictoriu cu pârâta EOS KSI ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei, nr. IOA, sector 2, J40/13219/2002, CUI 15089252.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 500 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de judecată aferente dosarului nr. ….

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu drept de apel, în temen de 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate