You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cerere suspendare provizorie deplasare minor vacanta

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti:

cerere suspendare provizorie deplasare minor GreciaSentinta civila – suspendare provizorie deplasare minor in Grecia

Analizând cererea de suspendare provizorie a executării sentintei civile nr….pronuntate de Judecătoria Sectorului 4 București în dosar nr. ….., raport de motivele invocate și de probele adłninistrate ,tribunalul retine următoarele:

Potrivit art.45() C.proc.civ.: (l) „ Suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată lie prin cerełv•a de apel, lie distinct în tot cursul judecății în apel.(2) Cererea se va depune la prinła instanță sau,după caz, la instanța de apel, În această din urmă situație ,la cerere se va alătura o copie legalizată a dispozitivului hotărârii.(3) Cererea de suspendare se va judeca de către instanța de apel. Dispozițiile art. 719 alin. 6 sunt aplicabile în mod corespunzător.(4) Suspendarea va putea fi încuviințată numai cu plata unei cauțiuni al cărei cuantum va fi stabilit de instanță în condițiile afl.719 ain.2 și 3.(5) Până la soluționarea cererii de suspendare,aceasta va putea li încuviințată provizoriu, prin ordonanță președințială, chiar înainte de sosirea dosarului,eu  cerinței prevăzute la alin.4.”

Prin sentința civilă nr. nr….. din 11.06.2019 pronuntală de Judecătoria Sectorului 4 București în dosar nr. ….., a cărei executare se solicită a fi suspendată provizoriu prin prezenta cerere , s-a admis în parte atât cererea principală, cât și cererea reconvențională, s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiată de părți la data de …..și înregistrată sub nr…… în registrul stării civile al Consiliului Local Sector 2 București, prin divorț din culpă comună; reclamanta-pârâtă revine la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv numele de …..s-a dispus exercitarea autorității părintești asupra minorului ….., născut Ia data de ….., în comun de către ambii părinți; s-a stabilit locuința minorului …..a mamă, conform acordului părților; a fost obligat pârâtul-reclamant să plătească in favoarea minorului …., cu titlu de obligație de întreținere, lunar, o sumă reprezentând cota de 1/4 din venitul lunar net al acestuia, începând cu data introducerii cererii, respectiv 29.01.2019, până la majorat; s-a dispus suplinirea acordului pârâtului-reclamant în vederea eliberării pașaportului simplu electronic pentru minorul ….., născut la data de ….; s-a dispus suplinirea acordului pârâtului reclamant în vederea deplasării minorului ….., născut la data de ……, în Grecia, împreună cu reclamanta-pârâtă, pentru intervalul 01.07.2019-31.07.2019,

Sentința civilă este executorie de drept, potrivit art. 448 alin. 1 pct.l C.proc.civ., executare care are caracter provizoriu potrivit alin. 2 din același articol pentru măsurile referitoare la exercitarea autorității părintești, locuința minorului, pensia de întreținere și suplinirea consimțământului.

Procedura ordonanței președințiale reglementată de a art. 997 C.proc.civ. prevede condițiile speciale de admisibilitate , respectiv urgența, caracterul vremelnic și neprejudecarea fondului.

Din cuprinsul cererii de suspendare provizorie rezultă că apelantul-pârât aduce critici sentinței ce constituie titlul executoriu, critici invocate și în cuprinsul cereri de apel declarat împotriva acestei sentințe cu privire la măsura dispusă de prima instanță cu privire la suplinirea acordului pârâtului în calitate de tată în vederea deplasării minorului …. in Grecia , împreuna cu mama pentru intervalul 01.07.2019-31.07.2019 și la suplinirea acordului pârâtului în vederea eliberării pașaportului simplu electronic pentru minor .

Astfel apelantul-pârât invocă faptul că se impune suspendarea executării provizorii a  sentinței menționate invocând urgența și prevenirea unei pagube iminente întrucât intimata încearcă să iasă din țară pentru a pleca în Canada , aceasta având viză pentru Canada pe care a obținut-o în Grecia. S-a mai invocat și faptul că minorul nu dorește de cele mai multe ori să meargă împreună cu mama sa în concedii lungi în Grecia.

La termenul din data de 10.07.2019, intimata —reclamantă a învederat tribunalului că în prezent minorul se află în Grecia, la bunicii materni , din 5 iulie 2019, dovada în acest sens fiind  și biletele de avion ( fila 22).

Având în vedere că prin cererea dedusă judecății apelantul-pârât urmărea să împiedice plecarea din țară a minorului, minor care la acest moment se află deja în Grecia, tribunalul apreciază că măsura solicitată nu mai prezintă caracter urgent, intimata-reclamantă punând în executarea sentința ce face obiectul prezentei cereri de suspendare provizorie.

Mai mult, aspectele invocate de apelantul-pârât în motivarea cererii de suspendare a executării provizorii reprezintă și critici ce vizează fondul cauzei ( fiind invocate de pârât și prin întâmpinarea formulată la prima instanță, filele 38-43) , și prin urmare exced procedurii urgente și sumare a ordonanței președințiale, ce presupune doar analiza aparenței dreptului.

Dincolo de faptul că nu este justificată urgența măsurii suspendării ( minorul fiind în Grecia din 05.07.2019), și celelalte argumente invocate în susținerea suspendări executării provizorii a sentinței civile nr. ….11.06.2019 prejudecă fondul, nefiind astfel îndeplinite cerințele prevăzute la art. 450 C.proc.civ.

În consecință, tribunalul apreciază că motivele invocate de apelantul-pârât …. nu justifică suspendarea provizorie a executării sentinței civile nr. nr. …./11.06.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosar nr. …., motiv pentru care va respinge ca neîntemeiată cererea acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:

Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării provizorii a sentinței civile apelate formulată de către apelantul pârât …….în contradictoriu cu intimata reclamantă ……., cu domiciliul ales la CI Bogdan Palade în București, str. Itcani nr.20, et. 1, ap.4, sector 2 și intimata Autoritatea Tutelară Primăria Sectorului 4 București, cu sediul în București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, et. 1, sector 4. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate