You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie ANAF model

Bogdan Palade
Bogdan Palade

contestatie anaf model

Tribunalul Alba a pronuntata la data de: 12.04.2019 urmatoarele solutie, dupa ce Judecatoria Campeni a respins contestatia la executare silita:

Admite apelul declarat de contestatorul ….., împotriva Sentinţei Civile nr……, pronunţată de Judecătoria Câmpeni. Schimbă sentinţa apelată şi, în consecinţă: Admite contestaţia la executare completată, exercitată de contestatorul …..N în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, reprezentată în teritoriu de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBA, în numele şi pentru SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI în sensul că: Anulează Titlul executoriu nr…../19.03.2018, emis de SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI în Dosarul de executare nr….. la data de 19.03.2018 şi în consecinţă: Anulează somaţia nr……, emisă de SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI, în Dosarul de executare nr…… la data de 19.03.2018. Anulează Titlul executoriu nr……/11.04.2018, emis de SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI în Dosarul de executare nr….. la data de 11.04.2018 şi în consecinţă: Anulează somaţia nr……., emisă de SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI, în Dosarul de executare nr…. la data de 11.04.2018. Anulează Adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi nr……, emisă de SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI, în Dosarul de executare nr….. la data de 30.05.2018. Anulează executarea silită efectuată în Dosarul de executare nr…2 , al SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI, în baza Titlurilor executorii nr…. Dispune restituirea către contestatorul ….. a taxelor judiciare de timbru în cuantum de 192,74 lei, respectiv 525 lei, achitate în primă instanţă. Dispune restituirea către contestatorul …..a taxei judiciare de timbru în cuantum de 96,37 lei achitată în apel. Obligă intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, reprezentată în teritoriu de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBA, în numele şi pentru SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CÂMPENI, să plătească contestatorului suma de 1200 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial în faţa primei instanţe. Definitivă.

Motive apel contestatie la executare silita anaf:

JUDECĂTORIA CÂMPENI

DOSAR NR…..

 

                                                                                Domnule Președinte,

Subsemnatul, …… dom. in Bistra, ……, prin reprezentant conventional Palade Bogdan

Cu domiciliul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, cu sediul în București, str. Itcani, nr. 20, et. 1, ap. 4, Sector. 2, tel 0740807892, email: contact@avocatbogdanpalade.ro, persoana însărcinată cu primirea actelor de procedura fiind avocat Bogdan Palade,

În contradictoriu cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, reprezentată prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, având codul fiscal nr. 4317495 cu sediul în municpiul Alba Iulia, strada Primăverii, numărul 10, județul Alba, în numele și pentru Sediul Orășenesc Câmpeni, cu sediul procesual ales în Câmpeni, strada Avram Iancu, numărul 1, Județul Brașov

În termen legal, formulez prezentul

                                                                                                 APEL

Împotriva Sentinței Civile nr………/2018 din 04 septembrie 2018, pronunțată de Judecătoria Câmpeni, în dosarul nr. ……..

Prin care solicit onoratei instanțe să pronunțe o hotărâre prin care să dispună:

 1. Admiterea cererii de apel cu consecința anulării sentinței apelate și reținerea cauzei în vederea judecării fondului cu consecinta admiterii contestatiei la executare;
 2. Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, în temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. Civ.

 

Pentru următoarele motive de apel:

 • ÎN MOD GREȘIT INSTANȚA DE FOND A REȚINUT CĂ SUBSEMANTUL PUTEAM CONTESTA SUMELE PENTRU CARE SUNT EXECUTAT SILIT
 • În motivarea hotărârii, în finalul paginii 3, prima instanță reține următoarele:

,,(…) contestația depusă se respinge ca neîntemeiată. Titlurile de creanță emise în străinătate puteau fi contestate de către debitor conform normelor aplicabile în statul care le-a emis, fără a putea fi puse în discuție în procedura contestației la executare.’’

 • Subsemnatul, declar că până la primirea somațiilor și titlurilor executorii emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Serviciul Fiscal Orășenesc Câmpeni, nu am avut cunoștință de aceste sume care mi se impută ca fiind obligații ale mele de plată.
 • Menționez că nu a fost făcută proba aducerii la cunoștință a obligației mele de a plăti aceste sume, anterior momentului care am fost notificat de către Serviciul Fiscal Orășenesc Câmpeni. Pentru acest motiv, rezultă fără niciun dubiu că nu am avut posibilitatea de a contesta aceste sume potrivit dreptului german.
 • Mai mult decât atât, precizez ca subsemnatul nu cunosc motivele pentru care datorez aceste sume catre administratia fiscala, deoarece intimata nu mi-a comunicat niciodata deciziile de impunere pentru sumele pe care sustine ca le datorez.
 • Este o situație total inechitabilă să fi executat silit pentru un presupus debit din străinătate, fără să ai cunoștință de izvorul acestei obligații, precum și fără a avea dreptul să contești respectivul debit.
 • Faptul că potrivit art. 330 din Legea 207/2015 a fost transmis formularul de urmărire silită a unor creanțe datorate în străinătate de către debitor, nu echivalează cu respectarea dreptului la apărare al subsemnatului.
 • Drept la aparărare al reprezintă posibilitatea oricărei persoane de a beneficia de toate garanțiile oferite de lege pentru dovedirea nevinovăției în cursul unui proces (civil, penal, comercial, administrativ). Aceste garanții pe care legea trebuie să le ofere oricărei persoane pentru a-și apăra drepturile sau a-și demonstra nevinovăția fac parte din principiile de realizare a justiției: principiul legalității, principiul aflării adevărului, principiul rolului activ al judecătorului în cadrul procesului.
 • Pentru aceste motive, vă rugăm să observați că în mod eronat prima instanță reține că subsemnatul trebuia să conteste sumele imputate potrivit dreptului german, din moment ce subsemnatul am luat la cunoștință de aceste presupuse obligații ale mele, doar când am fost notificat de către Serviciul Fiscal Orășenesc Câmpeni.

 

 • ÎN MOD GREȘIT INSTANȚA DE FOND A REȚINUT CĂ SE IMPUNE RESPINGEREA CONTESTAȚIE
 • Prima instanță de judecată nu a analizat teminicia prezentei contestații, deși potrivit art. 713 alin. 2 C. Proc. Civ, subsemnatul nu am avut posibilitatea pe nicio altă cale să contest prezentele sume, nefiind făcută vreo dovadă a luării mele la cunoștință despre presupusele obligații.

,,(2)În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.’’

(10)             Prin Somatia nr…… mi s-a adus la cunostinta ca s-a inceput excutarea silita impotriva mea, in temeiul titlurilor executorii  ……., pentru suma de 2682 lei.

(11)               Precizez ca subsemnatul nu cunosc motivele pentru care datorez aceste sume catre administratia fiscala, deoarece intimata nu mi-a comunicat niciodata deciziile de impunere pentru sumele pe care sustine ca le datorez.

(12)              Astfel, am luat cunostinta ca se presupune ca datorez suma de 2682 lei, abia in momentul in care mi s-a comunicat somatia de executare

(13)              Potrivit art. 47 din Legea 207/2015 organul fiscal avea obligatia de a comunica contribuabilului căruia îi este destinat, actul administrativ fiscal.

(14)             In prezenta cauza, subsemnatului  nu mi-au fost comunicate titlurile executorii, asa cum se prevede in art. 783 alin.1 din Codul de procedura civila si in art. 47 din Codul de procedura fiscala, nu mi-au fost comunicate nici deciziile de calcul cuprinse in titlurile executorii pentru a se putea verifica veridicitatea sumelor inscrise in titlurile executorii si in somatii. Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 46-48 din Codul de procedura fiscala, referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal. Deoarece nu mi-au fost comunicate deciziile de calcul cuprinse in titlurile executorii, intimata nu poate pretinde executarea acestora de catre contestator. Comunicarea prin afisare, asa cum ar pretinde intimata ca s-ar fi procedat in cauza, nu poate produce efecte decat in cazul in care comunicarea prin posta nu a fost posibila; in acest sens este si Decizia nr. 536/2011 a Curtii Constitutionale.

(15)              Pentru titlurile executorii nr. …… si ….., nu au fost emise decizii de impunere care sa fie comunicate subsemnatului.

(16)             De asemenea, pentru titlurile executorii nr. …..,  nr. ……, nu au fost emise decizii de impunere care sa fie comunicate subsemnatului.

(17)              Potrivit art. 93 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, creantele fiscale se stabilesc prin declaratie de impunere, iar. alin 2 al art. 152 din aceeasi lege se prevede ca o creanta fiscala se poate colecta doar in baza unui titlu de creanta fiscala sau a unui titlu executoriu.

(18)             Cata vreme nu mi-au fost comunicate deciziile de impunere, subsemnatul am fost lipsit de dreptul de a contesta aceste decizii, in cazul in care nu eram de acord cu sumele inscrise acolo sau cu motivele pentru care mi se solicitau sumele respective, pe cale adminitrativa.

(19)             Trebuie sa subliniez faptul ca titlul executoriu nu se poate emite decat in cazul in care contribuabilul nu achita la scadenta creantele fiscale datorate.

(20)            Dupa ce prin Somatia nr. ….. mi s-a adus la cunostinta ca s-a inceput excutarea silita impotriva mea, in temeiul titlurilor executorii  ….. si ……, pentru suma de 2682 lei, motiv pentru care a fost deschis Dosarul de executare nr….., ulterior, la data de 13.04.2018, am fost instiintat ca voi mai fi executat silit si pentru suma de 8397 lei reprezentand TVA Romania, in baza titlurilor executorii nr. ….

(21)              Precizez ca subsemnatul nu cunosc motivele pentru care datorez aceste sume catre administratia fiscala, deoarece intimata nu mi-a comunicat niciodata deciziile de impunere pentru sumele pe care sustine ca le datorez.

(22)             Astfel, am luat cunostinta ca se presupune ca datorez sumele solicitate, abia in momentul in care mi s-a comunicat somatia de executare.

 

În concluzie, ținând seama de motivele cererii de apel, solicit anularea hotărârii atacate, iar în rejudecare pronuțarea unei soluții pe fond în sensul admiterii contestației la executare.

Temeiuri de drept: Art. 466 și urm C.proc.civ precum și celelalte dispoziții legale enunțate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

 

 

Solicităm aplicarea art. 223 CPC raportat la art.  411 alin 1, pct. 2, teza a doua CPC, privind judecarea cauzei în lipsa noastră de la dezbateri.

 

 

 

DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SEMNĂTURA

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate