You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie decizie validare partiala anrp

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contestatie decizie validare partiala anrp

Practica judecatoreasca:

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A III A CIVILĂ Șl PENTRU CAUZE CU MINORI Șl DE FAMILIE

DECIZIA CIVILĂ NR….

 

Pe rol se allă soluționarea cererii de apel formulată de apelanta pârâtă COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, împotriva sentinței civile nr….. din 10.06.2019. pronunțată de Tribunalul București — Secția a V-a Civilă, în contradictoriu cu intimata reclarnantă…., cauza având ca obiect contestație decizie de invalidare legea nr. 165/2013.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă intimata reclamantă ….prin avocat Palade Bogdan, în baza împuternicirii avocațiale seria B nr. …../2018, emisă de Baroul București, atașată la fila 4 din dosarul de fond, lipsind apelanta pârâtă Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței depunerea la dosar, în procedura de regularizare, a unei întâmpinări de către intimata reclamantă, după care:

Interpelat fiind, avocatul intimatei reclamante arată că nu are probe noi de administrat sau cereri prealabile de formulat.

Având în vedere faptul că prin întâmpinare intimata reclamantă susține că imobilul litigios avea categoria de folosință curți-construcții, curtea solicită acestei părți să precizeze documentul la care s-a raportat.

Intimata reclamantă….., prin avocat, crede că partea s-a referit la decretele de expropriere atunci când a afirmat că imobilul litigios avea categoria de folosință curți-construcții.

Nefiind aspecte prealabile de discutat și nici probe de administrat, curtea constată cauza în stare de judecată și acordă părților cuvântul în dezbaterea motivelor de apel.

Intimata reclamantă …., prin avocat, solicită respingerea apelului ca nefondat și menținerea hotărârii apelate ca temeinică și legală, urmând a se avea în vedere apărările expuse pe larg prin întâmpinare. Cu privire la cheltuielile de judecată ocazionate cu prezentul proces, reprezentând onorariul de avocat, arată că înțelege să le solicite pe cale separată.

CURTEA,

 

Deliberând asupra apelului civil de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă sub nr. …./3/2018 din data de 20 decembrie 2018 reclamanta …., în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR (CNCI) a formulat contestație împotriva deciziei de validare parțială nr. 22650 din data de 26 octombrie 2018, în privința suprafeței de 331,2 mp, prin care a solicitat să se valideze dispoziția nr. 665 din data de 23 februarie 2006 a Primarului municipiului …. în privința imobilului teren de 625 mp și construcție situat în …… jud. Vâlcea, și să fie obligată pârâta să emită decizia de compensare prin puncte și pentru suprafața de 331,2 mp, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința civilă nr. Tribunalul București – Secția a V-a Civilă a admis în parte contestația formulata de reclamanta …., în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAȚIONAI.Ă PEN’I*RU COMPENSAREA IMOBILELOR, și în consecință, a anulat decizia de validare parțială nr….din data de 26 octombrie 2018, și a obligat pârâta să emită o decizie de validare parțială a dispoziției nr. …. din data de 23 februarie 2006 a Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, și de compensare prin puncte pentru imobilul compus din teren de 600 mp și construcție situat în Râmnicu Vâlcea, …. jud. Vâlcea.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că prin decizia de validare parțială nr….. din data de 26 octombrie 2018 s-a validat parțial dispoziția nr….. din data de 23 octombrie 2006 a Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se dispusese acordarea de măsuri compensatorii pentru imobilul teren de 625 mp și construcție situat în Râmnicu Vâlcea,…. jud. Vâlcea, în sensul că s-a recunoscut dreptul la despăgubiri al reclamantei doar pentru o suprafață de 268,8 mp și construcție. În motivare s-a reținut că reclamanta a dobândit prin actul de donație autentificat sub nr. 332/1953 terenul de 600 mp și construcția de pe acesta, situat în Râmnicu Vâlcea,….. jud. Vâlcea. Acest imobil a fost expropriat prin Decretul nr. 494/1971, pentru o suprafață de 345 mp, și prin Decretul nr. 232/1985, pentru o suprafață de 280 mp și construcție, iar dispoziția de validare parțială a fost justificată prin faptul că reclamanta nu a făcut dovada dreptului de proprietate pentru o suprafață de 25 mp, și nu a depus actele necesare în vederea verificării incidenței prevederilor art. 15 din legea nr. 165/2013 în ce privește suprafața de 345 mp.

Instanța a reținut că prin contractul de donație autentificat sub nr. 332/1953 reclamanta …. a dobândit, împreună cu sora sa, …., 0 suprafață de 1.200 mp pe care se află o construcție, situată în Râmnicu Vâlcea, …..

Potrivit dovezilor eliberate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 12 ianuarie 2017, imobilul de pe …. a devenit ….., iar ulterior nr. 89. Potrivit actelor de stare civilă de la dosar, reclamanta s-a căsătorit cu numitul ….

Prin Decretul nr. 494/1971, din acest imobil s-a expropriat o suprafață de 690 mp pe numele celor două proprietare, astfel că de la reclamantă s-a expropriat jumătate din această suprafață, respectiv 345 mp. Prin Decretul nr. 232/1985 a fost expropriată pe numele soțului reclamantei o suprafață de 280 mp și construcția de 114,50 mp de pe aceasta, cu consecința că de la reclamantă sau expropriat în total 625 mp și construcția.

Prin Dispoziția nr. 665 din data de 23 februarie 2006 a Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea s-a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru suprafața de 625 mp și construcție.

Față de faptul că de la reclamantă s-a expropriat o suprafață superioară celei pe care o deținea în proprietate (reclamanta deținea doar jumătate din suprafața de 1.200 mp, respectiv doar 600 mp), instanța a reținut că Dispoziția nr. 665 se impune a fi validată parțial, respectiv doar pentru suprafața de 600 mp dovedit a fi fost deținută în proprietate de reclamantă, și pentru construcția de pe aceasta.

Instanța a reținut însă că motivul pentru care pârâta nu a validat Decizia nr. 665/2006 pentru suprafața de 345 mp, respectiv că reclamanta nu a depus actele necesare în vederea verificării incidenței prevederilor art. 15 din Legea nr. 165/2013 în ce privește această suprafață, este neîntemeiat, de vreme ce la dosar există acte din care rezultă că reclamantei i s-a reconstituit, alături de alte persoane îndreptățite, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren de 5.000 mp (fila 20), care este inferioară suprafeței de 50 ha la care face referire art. 15 din Legea nr. 165/2013.

Împotriva sentinței primei instanțe a formulat apel pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), solicitând, în esență, schimbarea în parte a hotărârii atacate cu consecința respingerii în tot a cererii de chemare în judecată.

În motivele de apel, apelanta — pârâtă a apreciat că în mod greșit instanța de fond a reținut faptul că potrivit documentelor depuse la dosarul administrativ se poate verifica incidența în speță a prevederilor art. 15 din Legea nr. 165/2013. Astfel, în situația în care terenul preluat și notificat, era intravilan și avea destinația agricol la momentul preluării, este necesar ca persoana ce se consideră proprietate în baza legilor fondului funciar rezultând, deci, că nu i s-a mai atribuit, în natură sau echivalent, o altă suprafață de teren în temeiul legilor speciale de restituire.

În ceea ce privește verificarea dacă sunt singurele terenuri reconstituite, curtea reține că a tăst dată o declarație pe proprie răspundere, cunoscându-se sancțiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal, așa încât materialul probator administrat în fața primei instanțe confirmă îndeplinirea cerinței prevăzută de lege de către intimata — reclamantă.

Prin urmare, curtea constată că intimata — reclamantă a depus la dosar toate înscrisurile cerute de apelanta — pârâtă, inclusiv cele referitoare la destinația terenului avută la momentul preluării de către stat, toate aspectele invocate de apelanta — pârâtă fiind cu puterea evidenței neîntemeiate.

Față de aceste considerente, având în vedere că motivele invocate de apelanta-pârâtă sunt neîntemeiate și că sentința apelată este legală și temeinică, curtea, în temeiul art. 480 alin. I din Codul de procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelanta – pârâtă COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, cu sediul în București, Calea Floreasca nr.202, sector l , împotriva sentinței civile nr….. din 10.06.2019, pronunțată de Tribunalul București — Secția a Va Civilă, în contradictoriu cu intimata reclamantă ….. cu domiciliul ales la Cabinet Individual de Avocat Bogdan Palade, cu sediul în București, str. Ițcani nr. 20, et. l , ap. 4, sector 2, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi,

05.06.2020.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate